Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o projektu

Dne 2. 2. 2015 byla v rámci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví zahájena realizace individuálního projektu s názvem „Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků II. (projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/D300006). 
Individuální projekt Ministerstva zdravotnictví je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Cíl projektu

Hlavním všeobecným cílem oblasti podpory v rámci realizace projektu je přispět ke zvyšování adaptability lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků s důrazem na rozvoj odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců v oblasti zdravotnické problematiky. Smyslem a cílem projektu je docílit vyšší připravenosti lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků na měnící se potřeby trhu práce, na změny demografické, politické, ale i legislativní a tím docílit vyšší efektivity při poskytování zdravotních služeb.

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou fyzické osoby - zaměstnanci (ve smyslu § 6 zákoníku práce) organizací zřizovaných MZ ČR, organizací zřizovaných a zakládaných kraji, organizací zřizovaných a zakládaných obcemi nebo ostatních poskytovatelů zdravotních služeb, přičemž tito zaměstnanci musí zároveň být lékařskými nebo nelékařskými zdravotnickými pracovníky ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění, nebo zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění, popř. jde o jiné odborné pracovníky způsobilé k výkonu zdravotnického povolání ve smyslu zákona č.96/20004 Sb., v platném znění. 
Osoby samostatně výdělečně činné: 
Dále jde o OSVČ, kteří jsou zároveň lékařskými nebo nelékařskými zdravotnickými pracovníky ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění nebo zákona č. 96/2004 Sb, v platném znění, popř. jde o jiné odborné pracovníky způsobilé k výkonu zdravotnického povolání ve smyslu zákona č.96/20004 Sb., v platném znění. 
Výjimkou v rámci vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků je, že nebude podpořena účast školence ve vzdělávací aktivitě, a to v případě, kde je již čerpána dotace na rezidenční místo. Rezidentem je účastník specializačního vzdělávání, který se účastní specializačního vzdělávání na rezidenčním místě, a který získal příspěvek ze státního rozpočtu na pokrytí nákladů spojených se specializačním vzděláváním.

Vzdělávací aktivity

Odborné vzdělávací akce jsou rozděleny do několika aktivit, kdy v rámci každé aktivity budou realizovány kurzy a vzdělávací aktivity, které obsahují témata v souladu s inovativními a aktuálními poznatky současné vědy a medicíny založené na důkazech. Přehled vzdělávacích akcí je podrobně uveden na adrese www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/projekt-esf, včetně administrace přihlašování účastníků na jednotlivé vzdělávací akce. 

Název projektu: Odborné vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků II. 
Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/D3.00006