Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


IPVZ připravuje revoluci v postgraduálním vzdělávání

Postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví bude v následujících dvou letech procházet zásadní změnou. Ta se v tomto případě netýká přímo výuky, ale její administrace. Od letošního jara IPVZ úspěšně pracuje na klíčovém projektu inovativního informačního systému pro administraci vzdělávání zdravotnických pracovníků. Projekt s pracovním názvem „Administrátor“ by měl přinést podstatně větší přehlednost právě v administraci vzdělávání zdravotnických pracovníků, výrazné zjednodušení a urychlení vstupu uchazeče o specializační vzdělávání do tohoto procesu a v neposlední řadě také usnadnění agendy související se zjišťováním a ověřováním platných informací o účastnících i poskytovatelích vzdělávání zdravotnických pracovníků.

IPVZ byl realizací projektu pověřen Ministerstvem zdravotnictví. K celému projektu bylo nutné přistoupit vysoce profesionálně a zabývat se každým detailem. Příprava spuštění vývoje tohoto nového systému proto probíhá ve spolupráci s dalšími subjekty, kterými jsou například Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO), jednotlivé fakultní nemocnice, sdružení lékařů a také všechny lékařské fakulty.

„Proces elektronizace agent Institutu postupuje přesně podle plánu. Přípravná fáze informačního systému „Administrátor“, spuštěná v dubnu letošního roku, počítá s tím, že základní platforma bude hotová již v létě 2024. Pilotní provoz, do kterého postupně integrujeme jednotlivé moduly, plánujeme spustit ve druhé polovině roku 2025,“ uvedla Irena Maříková, ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Nová platforma bude mít velmi pozitivní vliv na dostupnost lékařské péče pro pacienty v ČR a bude výraznou digitální inovací v českém zdravotnictví. „Administrátor“ díky shromažďování dat zároveň přinese podklady pro novelizaci pravidel a zefektivnění budoucího vzdělávání zdravotnických pracovníků. Stejně tak nově získaná a setříděná data pomohou při plánování kapacit a zrychlí reakce na různé trendy, na které bude muset zdravotní péče v následujících letech pružně reagovat.

„Pro posun v oblasti digitalizace je velmi důležitá nejen digitalizace samotná, ale hlavně integrovatelnost a propojitelnost systémů mezi sebou. Až když je tohoto dosaženo, má digitalizace očekávaný přínos, protože systém umožní zjednodušení a zefektivnění komunikace,“ přiblížil proces elektronizace Institutu náměstek ředitelky pro IT a digitální transformaci Daniel Rovný.

V rámci vzdělávacích programů se IPVZ zaměří na vytváření jejich inovativních forem, aby reflektovaly aktuální potřeby a trendy v celkovém vzdělávání, a to včetně daleko širší nabídky vysoce odborných on-line a hybridních kurzů, které umožní flexibilní a personalizované učení. Partnerství a spolupráci na projektu proto rovněž potvrdila Univerzita Karlova v Praze a Asociace děkanů lékařských fakult ČR.

„Institut je vysoce odborným specializovaným vzdělávacím a vědeckým pracovištěm a já jsem velmi ráda za spolupráci se všemi našimi pěti lékařskými fakultami Univerzity Karlovy. Digitalizace a efektivizace administrace postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví je určitě krok správným směrem.“ Těmito slovy podpořila projekt Milena Králíčková, lékařka a rektorka Univerzity Karlovy v Praze.

Z hlediska uvádění inovací v čase bude nový systém v první fázi určen pro správu procesu žádostí o akreditaci, administraci akreditovaných zařízení a současně pro administraci specializačního a nástavbového vzdělávání ve zdravotnictví.

„Asociace děkanů lékařských fakult v ČR a jednotlivé lékařské fakulty jsou připraveny být nápomocny v oblasti podpory administrativy specializačního vzdělávání. Očekáváme, že budeme plně informováni o krocích k jeho realizaci a budeme se moci se k těmto krokům přípravy kvalifikovaně vyjadřovat. Současně jsme následně připraveni s nastaveným systémem sdílet data a čerpat je pro vlastní realizaci vzdělávání na lékařských fakultách,“ podpořil projekt za Asociaci děkanů lékařských fakult její předseda Martin Repko, děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Na vývojové fázi projektu se v týmu náměstka ředitelky IPVZ Daniela Rovného významně podílí i odborníci z komerční sféry a akademici z Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT). „Očekávaným výsledkem bude moderní, elektronický, a především efektivní systém administrace vzdělávání ve zdravotnictví, provozovaný jako informační systém veřejné správy. Tomuto cíli bylo nutné podřídit jednotlivé analýzy a přípravu jeho technického zadání,“ popsal podrobněji práci na přípravách systému Jiří Chludil z Katedry softwarového inženýrství FIT ČVUT.

Projekt Administrátor je aktuálně ve fázi, kdy byla dokončena procesní a datová analýza akreditačního řízení a specializačního a nástavbového řízení. Aktuálně je zpracováváno kompletní zadání nového systému a příprava podkladů pro výběrové řízení na dodavatele samotného informačního sytému.

Jan Brodský
Tiskový mluvčí
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
media@ipvz.cz