Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


IPVZ oslavuje 70 let od svého založení

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, dlouhodobě největší poskytovatel kontinuálního zdravotnického vzdělávání v ČR, slaví v těchto dnech již 70. výročí od svého založení. Při té příležitosti byla v pondělí 19. června uspořádána v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF konference, které se zúčastnila řada významných hostů nejen českého zdravotnictví, ale i akademické obce.  

Institut byl zřízen k 1. červenci 1953 výměrem ministra zdravotnictví ze dne 30. června 1953, tehdy pod názvem Ústav pro doškolování lékařů (ÚDL). ÚDL, jako rozpočtová organizace podřízená přímo Ministerstvu zdravotnictví, měl za úkol zabezpečení dalšího vzdělávání lékařů. To bylo již od svého počátku rozděleno na získávání specializací a další doškolování specialistů v praxi. Roku 1966 došlo na základě změny zákona O péči o zdraví lidu mimo jiné k jeho přejmenování na Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze (ILF). Od začátku 90. let docházelo v Institutu k postupné transformaci, téměř po dvaceti letech došlo také k úpravě statutu a tím v roce 1993 i k opětovnému přejmenování na současný název Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), který přesněji odráží širší spektrum účastníků dalšího vzdělávání organizovaného Institutem.

„Role Institutu je v celém systému postgraduálního vzdělávání naprosto nezastupitelná. Osobně bych Institutu přála, aby výzvy, které má před sebou zvládal s lehkostí a všechny již realizované a připravované změny aby plynuly hladce a přirozeně. Ovšem Institut jsou především lidé vytvářející jeho podobu a pracující na jeho rozvoji, tak je nutné ocenit všechny kmenové i spolupracující kolegy, a to nejen ty současné, ale i bývalé, protože bez jejich práce bychom dnes toto výročí oslavovat nemohli,“ pronesla na úvod
Irena Maříková, ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

IPVZ je dodnes přímo řízenou organizací Ministerstva zdravotnictví ČR, a tím garantuje a systematicky realizuje státní politiku v oblasti zdravotnictví. IPVZ je dlouhodobě největším poskytovatelem kontinuálního zdravotnického vzdělávání v České republice,
a to i díky tomu, že udržuje vzdělávací kapacity ve všech 96 medicínských oborech.

„IPVZ byl a stále je pilířem vzdělávání lékařů v ČR. Z pozice ministra zdravotnictví chci výrazně posílit jeho roli v koordinaci vzdělávání. Chtěl bych, aby Institut byl hlavním a klíčovým koordinátorem postgraduálního vzdělávání ve všech jeho fázích včetně spolupráce s akreditačními komisemi, se specializačními oborovými radami a s koordinačními oborovými radami. Přeji proto Institutu mnoho dalších úspěšných let,“ pozdravil přítomné hosty ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

V první části konference zazněly příspěvky nejen dalších čelních představitelů Ministerstva zdravotnictví, ale rovněž rektorky Univerzity Karlovy, předsedy Asociace děkanů lékařských fakult, předsedy České lékařské společnosti JEP, prezidenta České lékařské komory, prezidenta České stomatologické komory, prezidenta České lékárnické komory a ředitelky Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

Druhá část konference se nesla v duchu přednášek a příspěvků osmi osobností spjatých s Institutem na pozicích vedoucích kateder a subkateder. Kromě představení jejich oborů nebo pedagogických pracovišť došlo i na osobní vzpomínky, na vývoj vzdělávání v jejich oborech a také na vize a reálné úkoly na další období.

Konferenci provázel po celý den doprovodný program v podobě ukázky unikátního interaktivního výukového zařízení - anatomického stolu, jediného reálného 3D anatomického systému v ČR, zobrazujícího ve vysokém rozlišení čtyři reálná lidská těla, přes 20 jednotlivých částí těla a přes 1000 patologických příkladů, dále výstavy originálů obrazů  neoimpresionisty Alexandra Onishenka, a to za účasti samotného autora nebo výstavy grafických děl vytvořených pomocí umělé inteligence, jejichž autorem je zaměstnanec IPVZ. Oslavy byly následně zakončeny koncertem akordeonového kvarteta Pražské barokní harmoniky, jehož jedním ze zakládajících a dodnes činných členů je symbolicky lékař. Během celého dne byly k vidění rovněž velkoformátové postery s retro fotografiemi a dobovými dokumenty, v některých případech staré několik desítek let.

Jan Brodský
tiskový mluvčí
media@ipvz.cz
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví