Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


IPVZ organizoval pravidelné setkání s vedoucími pedagogických pracovišť

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v úterý 23. května uspořádal v kongresovém sále Johanna Gregora Mendela v Hotelu ILF pravidelné setkání s vedoucími svých pedagogických pracovišť. Pracovního setkání se kromě vedení IPVZ účastnilo téměř 80 kolegů včetně zástupkyň Ministerstva zdravotnictví.

Na úvod setkání zazněly informace o obsahovém průběhu a připravených tématech letošního prvního setkání s vedoucími pedagogických pracovišť IPVZ. Úvodními tématy byly elektronizace a nové nastavení informačních systémů a podpis Memoranda mezi IPVZ a Asociací děkanů lékařských fakult. Díky Memorandu bude nově ustanovena Vědecká rada IPVZ, která bude mít na starosti nastavení společné strategie pro specializační vzdělávání, obsah vzdělávacích akcí nebo spolupráci při elektronizaci.

„Proces elektronizace agent Institutu postupuje podle plánu. Předběžný projektový plán informačního systému Administrátor počítá s tím, že základní informační platforma bude hotová na jaře 2024 včetně zahájení pilotního provozu a testování, v rámci kterého budou postupně zapojovány další moduly. S informačním systémem a automatizací souvisí i plánovaná činnost Vědecké rady. Chceme vytvořit konkrétní metodiky reagující na podněty vycházející z praxe v rámci vzdělávacího plánu. To by mělo být jedno z prvních témat, které bychom měli řešit. Nastavení vzdělávacího plánu by mělo být nepodkročitelnou podmínkou, aby specializační vzdělávání daného školence mohlo probíhat. Naše pozornost se také bude zaměřovat na simulační vzdělávání v nově vznikajícím simulačním centru. Simulační medicína je jedním ze směrů budoucnosti vzdělávání,“ uvedla Irena Maříková, ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

Stěžejní informace zazněly i od zástupkyň Ministerstva zdravotnictví, konkrétně ředitelky odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání Mgr. Alice Strnadové, MBA a vedoucí oddělení lékařských povolání Mgr. Barbory Polákové, které odprezentovaly nejen aktuální situaci v oblasti akreditací a uznávání kvalifikací, ale zároveň v průběhu celého setkání odpovídaly na dotazy.

V další části setkání byla představena nová vize v oblasti elektronizace a digitalizace nazvaná „IPVZ 2030“. Byly popsány aktuální činnosti na administrativním systému pro specializační a nástavbové vzdělávání zdravotnických pracovníků. Ten se má stát moderním, efektivním a uživatelsky přívětivým nástrojem, který podpoří snadnější správu a organizaci studijních procesů. V rámci vzdělávacích programů se IPVZ zaměří na vytváření jejich inovativních forem, aby reflektovaly aktuální potřeby a trendy ve vzdělávání, a to včetně daleko širší nabídky vysoce odborných on-line a hybridních kurzů, které umožní flexibilní a personalizované učení.

„Pro posun v oblasti digitalizace je velmi důležitá nejen digitalizace samotná, ale hlavně integrovatelnost a propojitelnost systémů mezi sebou. Až když je tohoto dosaženo, má digitalizace očekávaný přínos, protože systém umožní zjednodušení a zefektivnění komunikace. Připravujeme také nový internetový portál Institutu včetně moderního webového rozhraní s rozšířením pro registrované účastníky vzdělávacích akcí a napojením na studijní informační systém,“ přiblížil proces elektronizace Institutu náměstek ředitelky pro IT a digitalizaci Daniel Rovný.

Jedna z dalších a klíčových aktivit realizovaných z Národního plánu obnovy, je vybavení našich nových on-line studií, která v současnosti připravujeme. Díky tomu bude možné nejen streamování výuky z hlavního sálu do dalších místností, ale bude zajištěno i kvalitnější a spolehlivější živé vysílání nebo připojení přednášejících ze zahraničí.

„Nová studia plánujeme využít i pro natáčení videí pro e-learningové kurzy, což opět zvýší přístupnost vzdělávacích akcí pro účastníky. Dalším připravovaným projektem je vznik kariérového centra pro cizince. To by je mělo provést celým systémem vstupu na naše území až po získání konkrétní pracovní nabídky. S tím souvisí i vzdělávací projekt Cross-culture trainingu. Cílem takového školení je pomoci porozumět osobám z různých kultur a přizpůsobit se jim při výkonu zdravotnického povolání,“ představila aktuální i připravované cíle náměstkyně ředitelky pro vzdělávání Soňa Hrdličková.

Pro oblast nelékařských oborů přednesla svoji zprávu a zároveň představila stěžejní témata náměstkyně ředitelky IPVZ pro nelékařské obory Libuše Martináková, MBA. Těmi tématy jsou především akreditace a reakreditace vzdělávacích aktivit v oblasti specializačního vzdělávání, akreditovaných kvalifikačních kurzů i certifikovaných kurzů a aktuálně probíhající kurzy.

„Kromě zdravotnických témat jsou pro zdravotníky důležitá a potřebná i témata měkkých dovedností a komunikujeme o nich napříč zainteresovanými organizacemi. Stejně tak vyjednáváme s organizacemi, které potřebují pro své zaměstnance konkrétní kurzy, ale mají specifické podmínky pro svoji práci. Jde například o Hasičský záchranný sbor, nebo Vězeňskou službu,“ přiblížila konkrétní činnosti náměstkyně IPVZ Libuše Martináková.  

Včerejší setkání s vedoucími pedagogických pracovišť přineslo zároveň podněty přímo od jednotlivých zástupců kateder, a to mimo jiné v oblasti délky probíhajících předatestačních praxí pro lékaře na jednotlivých pracovištích nebo nabídku rozšíření spolupráce na poli prezentace činností a výsledků práce zástupců jednotlivých oborů nebo přímo představitelů pedagogických pracovišť. Příští termín setkání s vedoucími pedagogických pracovišť je plánováno na podzim 2023. 

Jan Brodský
tiskový mluvčí
media@ipvz.cz
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví