Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Prováděcí pokyny vedoucího katedry klinického inženýrství IPVZ k úkonům předcházejícím atestační zkoušce (květen 2024)

(platí pro zájemce o atestační zkoušku v termínu 31. 5. 2024, kterým již uplynuly dva roky od data zařazení – viz akreditovaný vzdělávací program)

Každý účastník specializačního vzdělávání (SV) v oboru klinické inženýrství (KI) musí mít průkaz odbornosti a tzv. LOGBOOK. Podrobnosti o nákupu viz https://www.ipvz.cz/nelekarsti-zdravotnicti-pracovnici/ziskavani-specializace/odpovedi-na-casto-kladene-otazky (3. odrážka shora).

Každý účastník SV KI, který se přihlásí k atestační zkoušce ve výše uvedeném termínu, si musí zvolit minimálně jedno z následujících zaměření:

 • Technická podpora v kardiologii, kardiochirurgii, cévní chirurgii
 • Technická podpora v chirurgických oborech, anesteziologii, resuscitaci, intenzivní péči, mimotělní očistě krve
 • Technická podpora v diagnostickém zobrazování
 • Technická podpora v radioterapii
 • Zpracování a analýza biosignálů

Účastníci SV KI, kteří se hodlají přihlásit k atestační zkoušce, musí provést následující úkony:
A. Průkaz odbornosti: zkontrolovat zapsání všech povinných kurzů; pokud kurzy nejsou zapsány zde, musí být v průkazu vložena potvrzení o jejich absolvování
B. Logbook: zkontrolovat, zda je řádně vyplněný
C. Vypracovat písemnou zprávu o praxi na vlastním pracovišti
D. Vypracovat písemné zprávy o praxích na akreditovaném pracovišti
E. Vypracovat písemnou práci k obhajobě - jen v případě, pokud se uchazeč rozhodne pro tento způsob vykonání praktické části atestační zkoušky
F. Vyplnit a podat přihlášku k atestační zkoušce

Účastníci SV KI, kteří se hodlají přihlásit k atestační zkoušce z více než jednoho zaměření, musí úkony A. až F. (výše) provést pro každé zaměření.

A) Průkaz odbornosti

Je nutné jej přinést k atestaci spolu s průkazem totožnosti (obč. průkaz; pokud nebyl vydán, tak cestovní pas). Pokud nebude průkaz předložen, nelze vykonat atestační zkoušku!

B) Zápisy v logbooku

Pokud je stránka v logbooku uvozena rubrikou Jméno a příjmení školence, musí být tak nadepsána.

Stránky základního kmene:

str. 4: praxe 11 měs. na Vašem vlastním pracovišti (zaměstnání), vypsat od-do, název pracoviště (instituce), potvrzuje vedoucí zaměstnanec; praxe musí trvat minimálně 11 měsíců od data nástupu k zaměstnavateli na pozici biomedicínský inženýr, delší praxe samozřejmě nevadí.

str. 4: praxe 1 měsíc na akred. pracovišti: vypsat od-do, musí být minimálně 1 měsíc v době zařazení do specializačního vzdělávání; potvrzuje garant praxe na příslušném pracovišti akreditovaném pro poskytování praxe v základním kmeni SV Klinické inženýrství.

str. 5: vyplnit ve sloupci Datum a místo konání (stačí jen datum).

str. 6: vyplnit podle skutečnosti ve sloupci Počet provedených výkonů; nejmenší počet provedených výkonů musí být aspoň takový, jaký je předepsaný ve vedlejším sloupci; správnost stvrzuje garant praxe na příslušném pracovišti akreditovaném pro poskytování praxe v základním kmeni SV Klinické inženýrství.

str. 7-10: záznamy o jednotlivých výkonech musí nést označení nejen akreditovaného pracoviště (v současnosti FN Ostrava, VFN Praha, FNHK) nýbrž i konkrétní místo, útvar, kde byl výkon proveden (odborné oddělení, klinika apod.). Školitelem je míněn buď garant praxe, nebo ten pracovník, pod jehož vedením byl výkon proveden.

Stránky specializačního výcviku:

str. 12, analogicky ke str. 4 výše
str. 13, resp. 23, 34, 39 a 46 podle zaměření: analogicky ke str. 5 výše
str. 14, resp. 24, 35, 40 a 47 podle zaměření: analogicky ke str. 6 výše
str. 16-22, resp. 26-33, 36-38, 41-45 a 48-53 podle zaměření: analogicky k str. 7-10 výše

Důležité upozornění pro účastníky, kteří jsou garanty praktických částí:
V případě, že se jedná o účastníka, který je současně garantem praktické části v daném zaměření, pak splnění praktické části může podepsat buď akreditovaný školitel z daného zdravotnického zařízení, který musí být současně biomedicínským inženýrem, či klinickým inženýrem; splnění této části může v logbooku potvrdit případně i vedoucí Katedry klinického inženýrství.

C) Písemná zpráva o praxi na vlastním pracovišti

Účastník vypracuje zprávu podle osnovy:

 • typický snímek (nebo snímky, pokud se činnosti nebo pozice účastníka během specializačního vzdělávání měnily) pracovního dne,
 • taxativní výčet činností,
 • problémy, obtíže při řešení úloh,
 • vlastní přínosy,
 • jiné údaje podle vlastní volby.

D) Písemné zprávy o praxích na akreditovaném pracovišti

Doporučená osnova:

 • organizace praxe,
 • podmínky vytvořené pro účastníka,
 • úkony, které účastníka nejvíce zaujaly, příp. porovnání metodiky a podmínek jeho pracoviště a akreditovaného pracoviště.

Zprávy jsou minimálně dvě (v základním kmeni a v jednotlivých zaměřeních); každé zaměření má své praktické výkony.

E) Písemná práce k obhajobě

Praktická část atestační zkoušky v rámci specializačního vzdělávání v oboru Klinické inženýrství může probíhat jako (dáno volbou účastníka):
a) obhajoba písemné práce nebo
b) odpověď na vylosovanou praktickou otázku https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicke-inzenyrstvi/atestacni-otazky
Rozhodne-li se účastník pro obhajobu písemné práce, musí splnit následující požadavky.

Písemná práce se může týkat např. podrobného popisu, rozboru jedné určité činnosti, podílu účastníka na jejím zavádění, na systémovém opatření pro její standardizaci (např. ve formě organizační směrnice, standardního operačního postupu či jiného vnitřního předpisu v rámci sytému řízení kvality), opakované účasti na přístrojovém zabezpečení zdravotnického výkonu (obvykle se jedná o náplň práce účastníka), rozboru rizik apod. Akceptovat k obhajobě lze také monografii či příspěvek do monografie - vše  s významným autorským podílem účastníka a ne starší než 3 roky. Písemnou prací vhodnou k obhajobě může být též popis soustavné pedagogické činnosti v rámci pregraduální nebo postgraduální výuky s ukázkou učebního materiálu pro studenty včetně osnovy a náplně předmětu, který účastník vyučuje.  Dále může být akceptováno zpracování přijaté přihlášky patentu/vynálezu, užitného vzoru nebo průmyslového vzoru (doložit v příloze písemné práce vydání takové přihlášky či dokladu o udělení, může se jednat i o starší dokumenty bez současné licence).

Návrh tématu písemné práce k obhajobě, společně s krátkou anotací, je nutné předem zaslat ke schválení vedoucímu katedry, a to nejpozději do 31. 1. 2024. Definitivní (schválené) téma je nutno nahlásit do 15. 2. 2024. Termín pro odevzdání vypracované písemné práce k obhajobě je 31. 3. 2024. Viz tabulka "TERMÍNY" níže.

Písemná práce vhodná k obhajobě má mít rozsah alespoň 20 normostran (normostrana obsahuje 30 řádků s cca 60 znaky/řádek = 1800 znaků) včetně případných grafických prvků (tabulky, grafy, vyobrazení, fotografie, atp.) a 5 až 10 klíčových slov.

Formální úprava práce a citací se řídí Metodickým postupem pro atestační práce

O tom, zda písemná práce může být uznána za vhodnou k obhajobě, rozhoduje vedoucí katedry, a to do 14 dnů od termínu stanoveného pro její odevzdání.

Archivace a publikování atestační práce

Od 1.9.2021 nabyla účinnosti směrnice IPVZ č. 2/2021 „Pravidla ukládání a zveřejňování atestačních prací“. V souladu s touto směrnicí předá instruktorka katedry úspěšně obhájenou práci v PDF formátu do Archivu atestačních prací IPVZ.

Pokud k tomu udělí autor písemný souhlas (formulář na straně 3 Směrnice 2/2021) bude atestační práce zveřejněna na stránkách www.ipvz.cz

F) Vyplnění přihlášky k atestaci

Odkaz na formulář a pokyny najde uchazeč zde https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SN07PRIHLASKAATESTACNIZKOUSKA 

Pro lepší orientaci je přiložen vzor nevyplněné přihlášky k tomuto dokumentu. Přihlášku je však třeba sepsat v systému EZP (odkaz uvedený výše), jinak nebude přijata!

Název oboru (Klinické inženýrství) dosaďte z číselníku v rubrice Název oboru specializačního vzdělávání podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do rubriky „Uveďte konkrétní akreditované zařízení, ve kterém upřednostňujete vykonání atestační zkoušky“ vyplňte IPVZ.

Teprve po vyplnění osobních dat a dalších údajů a odeslání této vyplněné části se formulář rozvine na další stránky a lze jej vytisknout. Na str. 2 musí uchazeč vyplnit i tabulku nadepsanou (chybně) „Vyplní akreditované zařízení“. Zde uchazeč uvede všechny absolvované kurzy. Na str. 3 vyplní uchazeč jen údaj ve větě první, pokud k přerušení výkonu povolání došlo, a potom až podpis na jejím konci.

Pokud chce uchazeč atestovat z více zaměření, podává více přihlášek a musí absolvovat více atestačních zkoušek.

Originál kompletně vyplněného formuláře přihlášky je třeba zaslat na adresu IPVZ, Studijní oddělení, Ruská 85, 100 05 Praha 10, jeho kopii v PDF pak na emailové kontakty dle tabulky níže.

TERMÍNY

Termín Úkon Formát Kam zaslat
do 31. 1. 2024 předložit návrh tématu s krátkou anotací písemné práce k obhajobě (pokud jste si zvolili tuto možnost) e-mail

hozman@fbmi.cvut.cz

do 15. 2. 2024 nahlásit definitivní (schválené) téma písemné práce k obhajobě (pokud jste si zvolili tuto možnost) e-mail

hozman@fbmi.cvut.cz

jan.nahlik@ikem.cz

dubova@ipvz.cz
nejpozději 29. 2. 2024 podat přihlášku k atestační zkoušce originál

pí Pexová Petra
IPVZ, Studijní oddělení
Ruská 85
100 05 Praha 10

PDF

jan.nahlik@ikem.cz

dubova@ipvz.cz
do 31. 3. 2024 předložit podepsanou písemnou zprávu o praxi na vlastním pracovišti PDF

jan.nahlik@ikem.cz

dubova@ipvz.cz
předložit podepsané písemné zprávy o praxích (kmen + zvolená zaměření) na akreditovaném pracovišti PDF

jan.nahlik@ikem.cz

dubova@ipvz.cz
předložit písemnou práci k obhajobě (pokud jste si zvolili tuto možnost) PDF

jan.nahlik@ikem.cz

dubova@ipvz.cz
zaslat logbook originál

Ing. Jan Náhlík
IKEM Odd. zdravot. techniky
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4

Informace o průběhu atestační zkoušky

Průběh atestace se řídí § 2-7 vyhlášky č. 189/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Zde je třeba věnovat pozornost i doložení uznání jednotlivých částí specializačního vzdělávání, pokud o to uchazeč v minulosti žádal.

V rámci dnů stanovených pro atestační zkoušku bude uchazeči určen konkrétní termín zkoušky. Přitom se bude přihlížet jednak k pořadí došlých přihlášek a jednak k dojezdové vzdálenosti uchazeče od Prahy. Určený termín bude uchazeči sdělen bez zbytečného prodlení na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti. Trvání zkoušky se předpokládá 45-60 min. na jednoho účastníka. Uchazeč o dodatek k diplomu z více zaměření uvedených v úvodu těchto pokynů vykonává více oddělených samostatných atestačních zkoušek, následujících bezprostředně za sebou. Každá obsahuje soubor jedné otázky praktické (nebo obhajoby písemné práce) a tří otázek teoretických - viz vyhl. č. 189/2009 Sb. (jednu ze základního kmene a dvě z daného zaměření). Písemnou práci v rámci jednoho zaměření nelze uznat pro druhé a další zaměření. Během přípravy lze používat dostupné pomůcky jako vybrané legislativní předpisy, vybrané ČSN a též rozměřovací pravítko EKG.

Obecný časový harmonogram atestační zkoušky je následující:

čas průběh zkoušky
20 min evidence, losování + 15min. příprava
15 min praktická otázka - řešení předložené úlohy/alt. obhajoba písemné práce
25 min odpovědi na 3 teoretické otázky
5 min porada, vyhlášení výsledků

U zkoušky je zapotřebí předložit průkaz totožnosti, potvrzení o zaplacení poplatku za zkoušku (500 Kč) a průkaz odbornosti. Pokud vykonává uchazeč dvě zkoušky, předkládá potvrzení o dvou poplatcích.

Vzhledem ke změně legislativy v oblasti specializačního vzdělávání je třeba se ujistit na IPVZ u paní Pexové (viz https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/ostatni-pracoviste/studijni-oddeleni-ruska/kontakty-pracoviste), zdali jste opravdu zařazeni do specializačního vzdělávání. Týká se zejména uchazečů zařazených podle původní legislativy před rokem 2010!

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
vedoucí Katedry klinického inženýrství IPVZ

Platnost a účinnost pokynů: počínaje dnem 15. 1. 2024