Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Vytvoření komplexního modelu vzdělávání a systému personální stabilizace veřejného zdravotnictví v ČR

Spolufinancováno EU

Dne 1. 3. 2024 došlo ze strany Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví k zahájení realizace projektu s názvem „Vytvoření komplexního modelu vzdělávání a systému personální stabilizace veřejného zdravotnictví v ČR" (reg. číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_045/0004003).

Předmětem projektu je reforma vzdělávání v oblasti veřejného zdravotnictví, vytvoření systému získávání a prohlubování znalostí a dovedností v oboru. Jedná se o realizaci nově akreditovaného vzdělávacího programu nástavbového specializačního vzdělávání oboru Veřejné zdravotnictví (lékaři) a nového postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků lékařských, nelékařských povolání a nezdravotnických pracovníků v oboru Veřejné zdravotnictví, v rámci personální stabilizace resortu zdravotnictví. Program Veřejné zdravotnictví je uskutečňován ve spolupráci s řadou významných akademických institucí, zejména s Univerzitou Karlovou, ale i organizacemi, které se přímo prakticky na ochraně veřejného zdraví podílejí, jako je Státní zdravotní ústav. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

CÍL PROJEKTU

  1. Realizace vzdělávacích programů na základě aktuálních mezinárodně srovnatelných požadavků na moderní programy veřejného zdravotnictví.
  2. Proškolení cca 130 lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků v oboru Veřejné zdravotnictví v souladu s aktuálními prioritami a potřebami zdravotnického systému ČR.

Vzdělávání a cílové skupiny projektu

Certifikovaný kurz Veřejné zdravotnictví pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kurz je určen pro management a vedoucí pracovníky.

Poskytovatelé zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

  • Pracovníci po získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle zákona č. 96/2004 Sb. „o nelékařských zdravotnických povoláních“ ve znění pozdějších předpisů.
  • Odborní pracovníci vykonávající dle zákona č. 96/2004 Sb. Ve znění pozdějších předpisů činnosti související s výkonem státního dozoru v rámci ochrany a podpory veřejného zdraví podle zvláštních předpisů.

Specializační vzdělávání v nástavbovém oboru Veřejné zdravotnictví pro lékařské zdravotnické pracovníky

Nástavbová atestace Veřejné zdravotnictví pro lékaře (zákon č.95/2004 Sb. V platném znění, vyhláška č.152/2018 Sb. v platném znění).

Kurz v oboru Veřejné zdravotnictví – celoživotní vzdělávání

Kurz je určen pro management a vedoucí pracovníky.

Pracovníci služeb v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí

  • Osoby poskytující veřejnou službu v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí podle zákona č. 372/2011 Sb. Ve znění pozdějších předpisů nebo zákona č. 258/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb:

  • Poskytovatelé zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
  • Pracovníci krajských a obecních úřadů, kteří působí v oblasti zdravotních služeb.

Pracovníci ve zdravotních službách:

  • Pracovníci ve zdravotních službách, na které se vztahuje zákon č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Zaměstnanci krajů a obcí (a jimi zřizovaných organizací), ÚP ČR, OSS, kteří se věnují sociální, rodinné a zdravotní problematice.

PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU:

KA1: Specializační vzdělávání lékařů v nástavbovém oboru Veřejné zdravotnictví

KA2: Vzdělávání v oboru Veřejné zdravotnictví – v souladu s mezinárodně uznávanými standardy

KA3: Vytvoření 4 odborných publikací s aktuálními tématy vztahujícími se k výuce Veřejného zdravotnictví a vytvoření podpůrných výukových materiálů/sborníků pro výuku všech cílových skupin

3.1. Vydání učebnice / odborné publikace v dvojjazyčné verzi – čeština a angličtina: 1 publikace za kalendářní rok implementace projektu

3.2. Vydání skript formátu A5 (60-80 normostran)

KA4: Účast lektorů na mezinárodních jednáních/konferencích 2x ročně

KA5: Evaluace vzdělávání ve veřejném zdravotnictví

KAM SE OBRÁTIT PRO BLIŽŠÍ INFORMACE:

Pilotní kurzy budou vypsány na stránkách IPVZ, kde se na ně bude možné přihlásit. Pokud máte dotaz či zájem o podrobnější informace o projektu, můžete se obrátit na manažerku projektu Mgr. Andreu Donátovou (andrea.donatova@ipvz.cz), +420 271 019 316.