Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


VAX – ACTION

VAX-ACTION

Hlavním cílem projektu VAX-ACTION je podpořit členské státy Evropské unie a příslušné zúčastněné strany při zavádění kombinace na míru vytvořených, na důkazech založených intervencí zaměřených na snížení váhavosti ohledně očkování. Tyto intervence budou založeny na hodnocení jejich účinnosti a budou vycházet ze stávajících důkazů.

V souladu s cíli výzvy budou intervence prováděny ve vybraných cílových regionech v pěti členských státech Evropské unie (Portugalsko, Itálie, Francie, Rumunsko a Česká republika – Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví). Doporučení pro zavádění zlepšení a změn budou upřednostňována spolu s přizpůsobenými strategiemi šíření a hodnocení.

Tato opatření a aktivity také podpoří rozšíření a převedení do ostatních členských států, členů evropského regionu WHO a dalších zemí, kde byly zjištěny mezery v zavádění opatření založených na důkazech k řešení váhavosti ohledně očkování.

Klíčový význam VAX-ACTION pro rozsah této výzvy spočívá v tom, že naše intervence a doporučení vycházejí ze spolehlivé teorie, existujících důkazů a osvědčených postupů při uplatňování hodnocení.

Využíváme model společného návrhu, do kterého zapojujeme zdravotnické pracovníky v první linii, specifické skupiny obyvatel (například nově příchozí migranty, váhající rodiče, osoby s nízkým socioekonomickým statusem), abychom intervence přizpůsobili jejich požadavkům a specifickým problémům, které vyvolávají nedávno schválené vakcíny proti novým nemocem/infekcím/virům, jako jsou Covid-19 a mpox (opičí neštovice), hromadné očkování a ztráta důvěry v dlouhodobě používané vakcíny , které jsou zařazené do národních očkovacích programů.

VAX-ACTION se zabývá potřebou pochopit, jaké typy intervencí jsou nyní k dispozici, které jsou účinné, jak převést účinné intervence do nových podmínek a vysvětlit ty neúspěšné, aby se vytvořily příležitosti pro učení a přepracování.

Projekt se zabývá následujícími tématy:

 1. 1) Provedeme komplexní zmapování intervencí, které již byly zavedeny v Evropě a dalších zemích, kde existují příležitosti poučit se z opatření politických a akademických subjektů, subjektů zdravotnického systému a občanské společnosti zaměřených na řešení váhání s očkováním.
 2. 2) Navrhneme nové intervence ke zmírnění váhání s očkováním ve spolupráci s veřejností, občanskou společností a zdravotnickými pracovníky v první linii na základě důkazů získaných při mapování stávajících intervencí a prostřednictvím probíhajících projektů financovaných EU, které se zabývají chováním a znalostmi ohledně očkování a vakcín.
 3. 3) Vyhodnotit, do jaké míry je možné stanovit společný rámec intervencí a hodnocení ke snížení váhavosti vůči očkování v kontextu EU, aby bylo možné výsledky rozšířit a přenést do zemí EU, které nejsou zahrnuty do tohoto konsorcia, a mimo něj.

Důkazy z rutinních a mimořádných očkovacích programů (např. pandemie covid-19 a epidemie mpox) ukázaly, že váhavost ohledně očkování je kontinuální, vícerozměrná a vyskytuje se u některých skupin obyvatelstva v zemích s vysokými, středními i nízkými příjmy. Komplexnější opatření k minimalizaci váhavosti ohledně očkování musí být nedílnou součástí koncepce očkovacích programů, ať už plánovaných, nebo v reakci na vznikající ohniska.

Projekt se zaměřuje na obecné cíle výzvy tím, že usiluje o zvýšení účinnosti a vytvoření způsobů pro masové očkování mezi členskými státy EU i mimo ně. Tento návrh podporuje politickou prioritu, kterou je reakce na krizi COVID-19, a plní obecný cíl programu EU4Health, kterým je ochrana obyvatel Unie před vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami uvedenými v dokumentu výzvy.

VAX-ACTION má v úmyslu pomáhat členským státům a příslušným stranám při zavádění výsledků současného relevantního výzkumu pro očkování do praxe. Mapováním intervencí v oblasti váhání s očkováním bude VAX-ACTION čelit výzvě historických rozměrů, kterou pro národy představuje pandemie COVID-19 a v současné době i další nemoci, jako jsou mpox (opičí neštovice) a ptačí chřipka, a navrhovat a vyhodnocovat účinnost intervencí v případech, kdy lidé potřebují rychlou reakci na očkování, jako je vytvoření očkovacích kalendářů, zřízení vhodné infrastruktury a poskytování pohodlně dostupných očkovacích služeb s odpovídajícími zdroji.

Přitom se zapojí do osvětového a komunikačního úsilí na podporu širokého rozšíření očkování a snížení váhavosti ohledně očkování a dezinformací o souvisejících nebezpečích, což je úsilí, které je obtížnější vzhledem k naléhavosti možnosti pandemického scénáře.

Ačkoli se očekává, že všechny tyto probíhající snahy přinesou slibné výsledky, chybí jim společný rámec intervencí, který je třeba dále maximalizovat, aby se pilotní aktivity mohly změnit v rozsáhlé očkovací akce.

VAX-ACTION usiluje o vytvoření společného rámce intervencí na základě stávajících důkazů a probíhajících snah, aby se pilotní aktivity mohly změnit v rozsáhlé očkovací akce. Patří mezi ně šest probíhajících konsorcií financovaných EU, která se věnují vakcínám a očkování: JITSUVAX (grantová dohoda č. 964728). IMMUNION (101018210); VAX-TRUST (965280); RISE-Vac (101018353); AcToVax4NAM (101018349); RIVER-EU (964353RIVER-EU); a také ASPHER/ECDC VxTrain. Vzhledem k tomu, že dosud neexistují žádné důkazy o úspěšnosti či neúspěšnosti těchto intervencí, je cílem VAX-ACTION zmapovat a vyhodnotit takovou úspěšnost či neúspěšnost.

Projekt VAX-ACTION trvá 30 měsíců, začal v prosinci 2023 a bude ukončen 31. května 2026.

Koordinace projektu:

Institute of Hygiene and Tropical Medicine (IHMT), NOVA University, Lisbon, Portugalsko

Partneři projektu:

 • University Vita-Salute San Raffaele, Milan, Itálie
 • Institut Pasteur, Francie
 • École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP), Francie
 • National School of Public Health, Management and Professional Development, Rumunsko
 • The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER), Belgie
 • Catholic University of the Sacred Heart, Rome, Itálie
 • Institute of Public Health, University of Porto (ISPUP), Portugalsko
 • Institute for Postgraduate Medical Education (IPVZ), Česká republika
 • University of Pavia, Itálie

Řešitel za ČR: Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc. Ph.D.

Pracovní balíček 1: Řízení a koordinace

Vedoucí: IHMT, NOVA University Lisabon, PORTUGALSKO

Řízení a koordinace projektu, pořádání schůzek, monitorování a hodnocení projektu, udělování grantů na finanční řízení a psaní, doručování a řízení zpráv o průběhu projektu a zajištění toho, aby zjištění a výsledky projektu přísně dodržovaly národní a evropské zákony upravující ochranu soukromí, údajů a dobrovolnou účast v projektu, a také dohled nad jeho realizací a prováděním intervencí, kromě nakládání s údaji a odpovědného šíření.

Pracovní balíček 2: Mapování a kritické hodnocení celoevropských intervencí

Vedoucí: Univerzita Vita-Salute San Raffaele, Milán, ITÁLIE

Obecný cíl:

Cíl: Identifikovat obsah a výsledky intervencí zaměřených na řešení váhavosti v očkování na severní polokouli, aby bylo možné navrhnout robustní a soudržný akční plán na snížení váhavosti v očkování v členských státech EU i mimo ni (cíl intervenční fáze - pracovní balíčky 3, 4 a 5).

Specifické cíle:

Zmapovat důkazy a výsledky výzkumu v oblasti veřejného zdraví týkající se rozsáhlých očkovacích programů v Evropě a severní Americe.

Zmapovat intervence zaměřené na řešení váhavosti ohledně očkování, pokud jde o nové a zavedené vakcíny a očkovací programy (Covid-19, mpox, národní očkovací programy pro děti) v Evropě a severní Americe;

identifikovat úspěšné a neúspěšné návrhy intervencí zaměřených na řešení váhavosti ohledně očkování v Evropě a severní Americe, včetně problémů při implementaci, návrhů hodnocení a proveditelnosti rozšiřujících řešení, která jsou citlivá na kontext;

Identifikovat významné podobnosti nebo odlišnosti v návrzích a výsledcích intervencí zaměřených na řešení váhavosti vůči očkování v severních zemích, kde je politický a akademický zájem o tuto problematiku.

Cílem WP2 je poskytnout odpovědi na následující otázky:

Které důkazy z oblasti veřejného zdraví o rozsáhlých očkovacích programech se používají při navrhování a provádění intervencí zaměřených na zvýšení využívání očkování?

Které problémy podkopávají proveditelnost takových intervencí v různých populacích a regionech?

Které úspěšné pilotní aktivity existují a do jaké míry byly či nebyly podkladem pro implementaci v jiných populacích a regionech?

Pracovní balíček 3: Dohled nad intervencemi a externí hodnocení

Vedoucí: IHMT, NOVA University Lisabon, PORTUGALSKO

Obecný cíl:

Obecný cíl pracovního balíčku 3 je dvojí: dohlížet na celkovou konzistenci intervencí přizpůsobených na míru a založených na důkazech, které jsou určeny zdravotnickým pracovníkům v první linii (WP4) a cílovým skupinám (WP5) v různých cílových regionech, a navrhnout a realizovat plán externího hodnocení těchto intervencí.

Specifické cíle:

Přispět k návrhu a provádění intervencí zaměřených na zvyšování znalostí a dovedností, které podporují dodržování očkování v různých kontextech.

Pomáhat realizátorům v PS 4 a 5 provádět nezbytné úpravy plánů intervencí s cílem zvýšit jejich účinnost.

Určit, do jaké míry je pravděpodobné, že zamýšlená opatření vybudují konstruktivní dialog se všemi protagonisty zapojenými do oblasti očkování, který přispěje ke snížení váhavosti v očkování u vybraných intervencí.

Popsat a analyzovat nepředvídatelné účinky intervencí, které mohou ohrozit snížení váhavosti v očkování.

Podpořit prostor pro dialog a reflexi v rámci konsorcia s cílem posílit tvorbu znalostí směřujících k celkovému cíli projektu. zamýšlené výstupy

Cílem WP3 je poskytnout odpovědi na následující otázky:

 • Je možné navrhnout společné rámce intervencí zaměřených na snížení váhavosti ohledně očkování určené pro zdravotnické pracovníky v první linii a cílové skupiny?
 • Přinesly jednotlivé intervence očekávané výsledky? Pokud ano, co lze zjistit pro jejich rozšíření do dalších kontextů (regionů a zemí)?
 • Pokud ne, jaké hnací síly jim bránily a jaké strategie mohou tato omezení překonat? Jaké podmínky určují pozorované účinky?
 • Co se lze naučit ze způsobu, jakým byly intervence prováděny u různých cílových skupin v různých zemích?
 • Jaká je vhodnost tohoto celkového uspořádání intervencí pro účinné snížení váhavosti ohledně očkování a upevnění proočkovanosti v Evropě?

Pracovní balíček 4: Intervence zaměřené na zdravotnické pracovníky pro propagaci očkování u váhajících uživatelů

Vedoucí: Vedoucí: Institute Pasteur, FRANCIE

Obecný cíl:

V pěti partnerských zemích přizpůsobit, zavést a vyhodnotit intervence určené zdravotnickým pracovníkům v první linii (FHW), aby doprovázeli váhající uživatele vakcín a pacienty.

Specifické cíle:

Zajistit vypracování intervenčních protokolů na míru zdravotnickým pracovníkům v pěti partnerských zemích v souladu s celkovým návrhem (WP3) a s potřebami a omezeními specifickými pro danou zemi a region.

Navrhnout interní podrobný hodnotící protokol, který zachytí účinnost a kvalitu provádění v každém cílovém regionu a pro každý z nich.

Zajistit provádění intervencí pro FHW v pěti cílových regionech podle na míru vytvořených intervenčních protokolů.

Zajistit sběr dat podle podrobného interního hodnotícího protokolu v pěti cílových regionech.

Cílem WP4 je poskytnout odpovědi na následující otázky:

 • Je možné přizpůsobit společný rámec pro intervence pro FHW, který by zohledňoval potřeby a omezení specifické pro jednotlivé země a regiony?
 • Jaké účinnosti a kvality provádění by bylo možné dosáhnout takto přizpůsobenými intervencemi?
 • Jaké jsou celkové a specifické překážky, které se vyskytují v procesu přizpůsobování a provádění takových intervencí na míru na základě společného rámce?

Pracovní balíček 5: Intervence zaměřené na mylné představy a znalosti zranitelných skupin obyvatelstva

Vedoucí: Národní škola veřejného zdraví, managementu a profesního rozvoje, RUMUNSKO

Obecný cíl:

Přizpůsobit, provést a vyhodnotit intervence určené ke snížení váhání s očkováním mezi cílovými skupinami obyvatel tím, že se budou zabývat mylnými představami a zvyšovat znalosti o očkování a souvisejících nemocech.

Specifické cíle:

Zajistit vypracování intervenčních protokolů na míru konkrétním skupinám obyvatel (tj. nově příchozím migrantům, váhajícím rodičům, lidem s nízkým socioekonomickým statusem) v pěti partnerských zemích v souladu s celkovým návrhem (WP3) a s potřebami a omezeními specifickými pro danou zemi a region. Navrhnout podrobný interní hodnotící protokol, který zachytí účinnost a kvalitu implementace napříč a specificky pro každý cílový region.

Zajistit provádění intervencí pro cílové skupiny v pěti cílových regionech podle na míru vytvořených intervenčních protokolů. Zajistit sběr dat podle podrobného interního hodnotícího protokolu v pěti partnerských zemích.

Cílem WP5 je poskytnout odpovědi na následující otázky:

 • Je možné přizpůsobit společný rámec intervencí cílovým skupinám, který zohledňuje potřeby a omezení specifické pro jednotlivé země a regiony?
 • Jaké účinnosti a kvality provádění by bylo možné dosáhnout takto přizpůsobenými intervencemi?
 • Jaké jsou celkové a specifické překážky, které se vyskytují v procesu přizpůsobování a provádění takových intervencí na míru na základě společného rámce?

Pracovní balíček 6: Doporučení, komunikace, šíření a využití

Vedoucí: Asociace škol veřejného zdraví v evropském regionu (ASPHER), BELGIE

Obecný cíl:

Zapojit se do dialogu s příslušnými zúčastněnými stranami, poskytnout doporučení pro jednotlivé cílové země a pro celou EU k řešení váhavosti ohledně očkování, široce šířit tato doporučení a práci a výsledky projektu mezi příslušné publikum (komunity v oblasti veřejného zdraví a zdravotní péče, zúčastněné strany v EU a v jednotlivých zemích a širší veřejnost).

Specifické cíle:

Navrhnout a vypracovat doporučení určená konkrétním skupinám obyvatel, zdravotníkům a zdravotnickým orgánům pro každý analyzovaný cílový region, na jejichž základě budou navržena širší doporučení pro intervence šité na míru dalším cílovým skupinám, regionům a členským státům. Sdílet a komunikovat výsledky projektu mezi tvůrci politik, zdravotnickými pracovníky, advokačními skupinami a výzkumnými pracovníky, a to po dobu trvání projektu i na jeho konci, s využitím různých metod, včetně aktivní účasti. Uspořádat evropskou politickou konferenci na vysoké úrovni, na které se bude diskutovat o důsledcích pro politické přístupy EU, výzkum a šíření "osvědčených postupů".

Zamýšlený výsledek:

Zapojit zúčastněné strany na všech úrovních a posoudit řešení na základě faktorů specifických pro danou zemi a dále sdělit příslušným aktérům v oblasti veřejného zdraví, zdravotní péče a politiky doporučení pro boj proti váhání s očkováním, která jsou specifická pro danou zemi a pro celou EU, a to na základě realizovaných pilotních aktivit, aby mohly být po skončení projektu udrženy a rozšířeny ve všech zemích EU.

Webové stránky projektu:
https://vax-action.eu