Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Jazyková a odborná příprava zdravotnických pracovníků ze zahraničí 1

Dne 1. 5. 2023 došlo ze strany Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví k zahájení realizace projektu s názvem „Jazyková a odborná příprava zdravotnických pracovníků ze zahraničí 1" (reg. číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_045/0001375).

Předmětem projektu je zlepšení předa probační přípravy zahraničních lékařských zdravotnických pracovníků, zlepšení jejich úspěšnosti při aprobačních zkouškách, a tím i zvýšení možností jejich uplatnění na trhu práce a začlenění do společnosti. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.

CÍL PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je zejména snižování disparit v dostupnosti zdravotní péče v jednotlivých regionech a oborech, vyrovnání regionálních odlišností v pokrytí zdravotní péče, a to zapojením lékařů ze zahraničí, kteří přicházejí ze zemí mimo Evropskou unii. V rámci projektu budou vytvořeny vzdělávací programy a bude pilotně proškoleno 100 osob.

Hlavním cílem tohoto projektu není samotné vzdělávání/proškolení dostatečného počtu účastníků z cílové skupiny, ale především vytvoření vzdělávacích programů, které povedou ke zlepšení znalostí a dovedností cílové skupiny a zvýšení úspěšnosti u aprobační zkoušky a následně získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

Tohoto zlepšení bude dosaženo inovací vzdělávacích programů a využitím inovovaných vzdělávacích programů, moderních online vzdělávacích technologií, které umožní větší vzdělávací efekt než klasické přednášky nebo videokurzy. Navíc umožní účastníkům studovat asynchronně, tedy bez přítomnosti lektora.

Budou použity formy hybridní výuky tak, aby bylo vyhověno možnostem cílové skupiny a jejich vzdělávacím potřebám, a to prostřednictvím vytvoření před aprobačních prezenčních kurzů a dalších on-line vzdělávacích forem, jako jsou videa, self-assessmenty, infografiky, a především – e-learningové kurzy pro cizince, žadatele či zájemce o aprobační zkoušku (lékaři, zubní lékaři, farmaceuti) a jejich pilotní ověření v praxi.

Jedná se především o odborné kurzy z oborů aprobační zkoušky za účelem srovnání úrovně absolventů LF ve třetích zemích s českým standardem akreditovaného pregraduálního vzdělání.

Dále se jedná o kurz obecné češtiny, odborný kurz češtiny pro lékaře, systém zdravotnictví a základy práva, modulární odborný kurz pro lékaře, modulární odborný kurz pro zubní lékaře, modulární odborný kurz pro farmaceuty.

Zdůrazňujeme také, že tímto projektem chceme nastolit moderní ráz vzdělávání a jít tak příkladem v oblasti digitalizace (konkrétně vzdělávání) ve zdravotnictví.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou zahraniční zdravotničtí pracovníci, kteří musí v rámci České republiky k výkonu povolání na našem území složit aprobační zkoušku. Aprobační zkoušku musí vykonat každý lékař, zubní lékař nebo farmaceut, který získal vzdělání mimo Evropskou unii (EU) a chce vykonávat povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta na území České republiky nebo v některém z členských států EU.

Ne vždy se bude jednat o zaměstnance poskytovatelů zdravotních služeb. Povinnost být zaměstnán vzniká, až pro praktickou část (2. část) zkoušky, která není součástí tohoto projektu. Je doporučeno být držitelem víza s určujícím kódem účelu pobytu na území České republiky, který umožní uchazeči vstoupit do pracovněprávního – či jiného smluvního vztahu jako lékař, zubní lékař či farmaceut

PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU:

KA 1: Vyhodnocení vzdělávacích potřeb na základě porovnání osnov lékařských fakult třetích zemí a osnov lékařských fakult ČR.

KA 2: Tvorba vzdělávacích programů pracovní skupinou odborníků a technická příprava jednotlivých kurzů.

KA 3: Pilotní realizace kurzů – státnicové obory.

KA 4: Pilotní realizace kurzů – příprava na písemnou část zkoušky.

KA 5: Pilotní realizace kurzů – příprava na ústní část zkoušky.

KA 6: Převod obsahu vytvořených vzdělávacích programů do online formy.

KA 6.1.: Převod obsahu vzdělávacích programů do online formy, tvorba scénářů a tvorba videoobsahu pro teoretické kurzy.

KA 6.2.: Výběr a implementace LMS pro správu online a e-learningových kurzů (odborné a jazykové).

KA 6.3.: Tvorba jednotlivých e-learningových kurzů českého jazyka (vstupní rozřazovací testy, základy jazyka, zdravotnická terminologie, zaměření podle oborů, prohlubující kurzy, testy).

Pilotní kurzy budou vypsány na stránkách IPVZ, kde se na ně bude možné i přihlásit. Pokud máte dotaz či zájem o podrobnější informace o projektu, můžete se obrátit na koordinátorku projektu Ing. Dagmar Tomkovou (tomkova@ipvz.cz).