Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


F.A.Q. k aprobačním zkouškám - všeobecní lékaři

Musí lékař, který úspěšně absolvoval atestační zkoušku v zemi mimo EU, skládat aprobační zkoušku pro výkon svého povolání?

Každý lékař, který získal vysokoškolské vzdělání a následně atestaci mimo státy EU, a chce vykonávat své povolání na území ČR, musí nejdříve úspěšně složit aprobační zkoušku. Po absolvování aprobační zkoušky získá odbornou způsobilost a dostane se tak na úroveň absolventa všeobecné medicíny na univerzitách v České republice. Poté se může nechat zařadit do některého z oborů specializačního vzdělávání, předchozí praxi absolvovanou v domovské zemi si může nechat uznat jako praxi absolvovanou v zahraničí, pokud svým obsahem odpovídá požadavkům aktuálního vzdělávacího programu v České republice viz https://www.mzcr.cz/informace-o-zapocitavani-odborne-praxe/.

Probíhá v rámci aprobačních zkoušek i jazyková zkouška?

Od roku 2017 probíhají všechny části aprobační zkoušky pouze v českém jazyce a v průběhu zkoušky jsou ověřovány jazykové znalosti, hlavně v ústním projevu. 

Jak probíhá ústní zkouška u lékařů?

Ústní část zkoušky byla u lékařů rozdělena na dvě poloviny. V jednom termínu/dni se koná zkouška ze dvou předmětů a za zhruba 3 týdny (v rámci stejného zkouškového období) se konají zkoušky z dalších dvou předmětů. Rozdělení předmětů je vnitřní lékařství + dětské lékařství v jednom dni a chirurgie + gynekologie a porodnictví v jiném dni. Přesný rozpis termínů a pořadí předmětů se každý účastník dozví ze své pozvánky. Všechny předměty ústní zkoušky lze absolvovat v jednom zkouškovém období, nikoli však v jednom dni. 

Kdo se může zkoušek zúčastnit?

Ústní část aprobační zkoušky je neveřejná a mohou u ní být přítomni pouze ti, kdo vykonávali přímé odborné vedení nad uchazečem v rámci odborné praxe. 

Jaká je úspěšnost u zkoušek lékařů?

Úspěšnost u závěrečné ústní zkoušky lékařů za posledních 5 let pozvolna stoupá z 25 % v roce 2017 na 71 % v minulém roce. 

Rok Úspěšnost
2018 40 %
2019 53 %
2020 75 %
2021 70 %
2022 71 %

Může se úspěšný absolvent aprobačních zkoušek zařadit do některého základního oboru specializačního (postgraduálního) vzdělávání?

Po úspěšném složení aprobační zkoušky je každému uchazeči vystaveno rozhodnutí od Ministerstva zdravotnictví ČR. Poté mohou lékaři vykonávat zdravotnické povolání pod dozorem v kterémkoli členském státě EU, případně se nechat zařadit do některého z platných oborů postgraduálního vzdělávání. V případě zařazení do specializačního vzdělávání může být uchazeči na základě podané žádosti u instituce, která jej zařazovala do oboru, uznána část předchozí praxe v cizině a tím se doba specializační přípravy zkracuje. 

Lze uznat praxi, absolvovanou v rámci praktické části aprobační zkoušky, po zařazení do oboru specializačního vzdělávání?

Praxi získanou na území České republiky před uznáním odborné způsobilosti (úspěšné složení celé aprobační zkoušky) nelze následně započítat do specializační přípravy. Stejně tak nelze započítat ani praxi absolvovanou v rámci praktické části aprobační zkoušky. 

Jak dlouho trvá složení aprobační zkoušky?

Délka absolvování aprobační zkoušky je závislá, zda jsou všechny její části úspěšně absolvované na první pokus. V tom případě může mít uchazeč aprobační zkoušku úspěšně absolvovanou za více než rok (zhruba 64 týdnů), včetně půlroční povinné praktické části. Při opakování některé z částí zkoušky se její délka úměrně tomu prodlužuje. 

Kolik stojí celá aprobační zkouška?

Výše poplatku je závislá na počtu pokusů, které uchazeč absolvoval. Při absolvování bez opakování některé z částí zkoušky, je výše poplatku celkem 7 000 Kč. Výše poplatků se při opakování řídí nařízením vlády č. 324/2018 Sb.

První část zkoušky Třetí část zkoušky
1. pokus 3 000 Kč 4 000 Kč
2. pokus 4 000 Kč 6 000 Kč
3. a další pokus 6 000 Kč 9 000 Kč

Jakým způsobem je možné se na aprobační zkoušku připravit?

Na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) je uvedená doporučená literatura pro jednotlivé odbornosti viz https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/aprobacni-zkousky/otazky-a-literatura-k-aprobacnim-zkouskam, z které se mohou zájemci na zkoušky připravovat. 

IPVZ také pořádá před zahájením každého zkouškového období nepovinné přípravné kurzy z všeobecného lékařství (Vybrané kapitoly ze všeobecného lékařství viz https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/57952-kurz-vybrane-kapitoly-ze-vseobecneho-lekarstvi-pred-aprobacnimi-zkouskami) určené výhradně pro zájemce o aprobační zkoušku. Dále zájemci mohou absolvovat kurz první pomoci pro aprobační zkoušky a kurz z veřejného zdravotnictví před aprobačními zkouškami. Náplň kurzů vychází z obsahu oborů, které jsou součástí aprobační zkoušky. Otázky pro ústní zkoušku jsou zveřejněné také na webových stránkách: https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/aprobacni-zkousky/otazky-a-literatura-k-aprobacnim-zkouskam

Kolik je stanoveno pokusů o složení celé aprobační zkoušky?

Od listopadu 2021 má každý uchazeč možnost podat žádost o uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o vykonání aprobační zkoušky maximálně pětkrát.

Může lékař po získání nostrifikace diplomu začít v ČR vykovávat své povolání?

Nostrifikace je proces uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace jako rovnocenného s vysokoškolským vzděláním získaným v České republice.

Nostrifikaci vydávají lékařské fakulty českých univerzit nebo ministerstvo školství. Doložení tohoto dokladu však neumožňuje výkon povolání lékaře v zemích EU.

Nostrifikace diplomu je jedním z povinných dokladů, které musí doložit zájemce o aprobační zkoušku k žádosti o uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o vykonání aprobační zkoušky.