Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


F.A.Q. k aprobačním zkouškám - farmaceuti

Musí farmaceut, který úspěšně absolvoval atestační zkoušku v zemi mimo EU, skládat aprobační zkoušku pro výkon svého povolání?

Každý farmaceut, který získal vysokoškolské vzdělání a následně atestaci mimo státy EU, a chce vykonávat své povolání na území ČR, musí nejdříve úspěšně složit aprobační zkoušku. Po absolvování aprobační zkoušky získá účastník odbornou způsobilost a dostane se tak na úroveň absolventa farmaceutické fakulty v České republice.

Anebo je možné se nechat zařadit do některého z oborů specializačního vzdělávání, předchozí praxi absolvovanou v domovské zemi lze nechat uznat jako praxi absolvovanou v zahraničí, pokud svým obsahem odpovídá požadavkům vzdělávacího programu, viz https://www.mzcr.cz/informace-o-zapocitavani-odborne-praxe/.

Probíhá v rámci aprobačních zkoušek i jazyková zkouška?

Od roku 2017 probíhají všechny části aprobační zkoušky pouze v českém jazyce a v průběhu zkoušky jsou ověřovány jazykové znalosti, hlavně v ústním projevu.

Jak probíhá ústní zkouška u farmaceutů?

Ústní část zkoušky probíhá tak, že nejdříve musí zájemce o aprobační zkoušku obhájit případovou studii. Ovšem i po neobhájení může dále postupovat k ústní zkoušce. Pokud získá ze všech 6 oborů (farmakognosie, farmaceutická chemie, kontrola léčiv, farmaceutická technologie, farmakologie, sociální farmacie) hodnocení prospěl a stejně tak i z obhajoby, celkový výsledek zkoušky je prospěl. Celá zkouška probíhá v jednom dni. Při výsledku neprospěl, se při dalším pokusu zkouší opět všechny obory. Pokud neuspěje u některého z oborů, ale obhájí případovou studii, bude výsledek zkoušky „neprospěl“, ale obhájení případové studie je platné po dobu 30 měsíců.

Kdo se může zkoušek zúčastnit?

Ústní část aprobační zkoušky je neveřejná a mohou u ní být přítomni pouze ti, kdo vykonávali přímé odborné vedení nad uchazečem v rámci odborné praxe. 

Jaká je úspěšnost u zkoušek farmaceutů?

Úspěšnost u závěrečné ústní zkoušky farmaceutů je v polední době nízká, ovlivňuje to i nízký počet účastníků (maximálně do 5 zájemců). 

Rok Úspěšnost
2018 25 %
2019 67 %
2020 0 %
2021 0 %
2022 87 %

Může se úspěšný absolvent aprobačních zkoušek zařadit do některého základního oboru specializačního (postgraduálního) vzdělávání?

Po úspěšném složení aprobační zkoušky je každému uchazeči vystaveno rozhodnutí od Ministerstva zdravotnictví ČR. Poté mohou farmaceuti vykonávat zdravotnické povolání v kterémkoli členském státě EU, případně se nechat zařadit do některého z platných oborů postgraduálního vzdělávání. V případě zařazení do specializačního vzdělávání může být uchazeči na základě podané žádosti u instituce, která jej zařazovala do oboru, uznána část předchozí praxe v cizině a tím se doba specializační přípravy zkracuje. 

Lze uznat praxi, absolvovanou v rámci praktické části aprobační zkoušky, po zařazení do oboru specializačního vzdělávání?

Praxi získanou na území České republiky před uznáním odborné způsobilosti (úspěšné složení celé aprobační zkoušky) nelze následně započítat do specializační přípravy. Stejně tak nelze započítat ani praxi absolvovanou v rámci praktické části aprobační zkoušky. 

Jak dlouho trvá složení aprobační zkoušky?

Délka absolvování aprobační zkoušky je závislá, zda jsou všechny její části úspěšně absolvované na první pokus. V tom případě může mít uchazeč aprobační zkoušku úspěšně absolvovanou za více než rok (zhruba 64 týdnů), včetně půlroční povinné praktické části. Při opakování některé z částí zkoušky se její délka úměrně tomu prodlužuje. 

Kolik stojí celá aprobační zkouška?

Výše poplatku je závislá na počtu pokusů, které uchazeč absolvoval. Při absolvování bez opakování některé z částí zkoušky, je výše poplatku celkem 7 000 Kč. Výše poplatků se při opakování řídí nařízením vlády č. 324/2018 Sb.

První část zkoušky Třetí část zkoušky
1. pokus 3 000 Kč 4 000 Kč
2. pokus 4 000 Kč 6 000 Kč
3. a další pokus 6 000 Kč 9 000 Kč

Jakým způsobem je možné se na aprobační zkoušku připravit?

Na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) je uvedená doporučená literatura pro jednotlivé odbornosti viz https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/aprobacni-zkousky/otazky-a-literatura-k-aprobacnim-zkouskam, z které se mohou zájemci na zkoušky připravovat. 

IPVZ také pořádá při vyšším počtu zájemců přípravný kurz určený výhradně pro zájemce o aprobační zkoušku. Dále zájemci mohou absolvovat kurz první pomoci pro aprobační zkoušky a kurz z veřejného zdravotnictví před aprobačními zkouškami. Náplň kurzů vychází z obsahu oborů, které jsou součástí aprobační zkoušky. Otázky pro ústní zkoušku jsou zveřejněné také na webových stránkách: https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/aprobacni-zkousky/otazky-a-literatura-k-aprobacnim-zkouskam

Kolik je stanoveno pokusů o složení celé aprobační zkoušky?

Od listopadu 2021 má každý uchazeč možnost podat žádost o uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o vykonání aprobační zkoušky maximálně pětkrát.

Může farmaceut po získání nostrifikace diplomu začít v ČR vykovávat své povolání?

Nostrifikace je proces uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace jako rovnocenného s vysokoškolským vzděláním získaným v České republice.

Nostrifikaci vydávají lékařské fakulty českých univerzit nebo ministerstvo školství. Doložení tohoto dokladu však neumožňuje výkon povolání farmaceuta v zemích EU.

Nostrifikace diplomu je jedním z povinných dokladů, které musí doložit zájemce o aprobační zkoušku k žádosti o uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o vykonání aprobační zkoušky.