Bakteriální infekce - kurz - bez autotestů

6.1.1 Klinické příznaky

Náhlému vzestupu teploty mohou předcházet příznaky respiračního infektu, často se však vážné symptomy rozvíjejí velmi rychle během několika hodin. Dostavuje se slabost, myalgie, nauzea či zvracení. U pouhé bakteriemie chybí specifická symptomatologie, typická  pro  následující případy. V případě meningitidy je typická bolest hlavy, váznutí šíje, prohlubující se porucha vědomí vedoucí do delirantního stavu, občas s agresivitou. U velmi malých dětí meningeální příznaky mohou v úvodu chybět a onemocnění se tak projevuje iritabilitou, neustupující horečkou, případně zvracením, mohou se objevit i křeče jako příznak postižení CNS. U meningokokové sepse se na kůži objevuje často netypický makulosní prchavý exantém, později petechie, které progredují do sufusí, mnohdy splývajících, během desítek minut. Jedná se o nejzávažnější formu, smrtnost je u meningokokové fulminantní sepse, kde přesahuje i 50 %, v rozvojových zemích může dosáhnout i 70 %. Dochází k rozvoji DIC a septického šoku s hypotensí, tachykardií a případným polyorgánovým selháním.  U smíšené infekce jsou příznaky meningitidy i sepse kombinovány, převládat mohou symptomy jedné či druhé jednotky, prognosa je v tomto případě lepší než u samotné sepse.

Sufuse

Popis: Obrázek sufusí při meningokokové sepsi.

Zdroj: Medscape Reference: Drugs, Diseases & Procedures. Infectious Diseases: Multimedia Library of Meningococcemia. [online]. 02-08-2012 [cit. 2012-11-29]. Dostupné z: http://emedicine.medscape.com/article/221473-overview .

Postižení kloubů (artritida), či srdce (perikarditida) se může objevit samostatně či jako doprovodný příznak sepse a meningitidy. Postižení plic (meningokoková pneumonie) způsobená sérotypem Y je v USA zodpovědná cca za 5 % pneumonií.