Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Mezioborová konference – Stárnutí populace a jeho dopady na zdravotnictví

Obsah stránky je určen odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., a beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Stárnutí populace a jeho dopady na zdravotnictví je jedním ze společenských problémů současnosti a hlavně blízké budoucnosti a bylo také tématem mezioborové konference, kterou 14.11.2019 pořádal Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) pod záštitou ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA.

Konferenci zahájil ředitel IPVZ MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA. Uvítal přítomné a představil přednášející. Zmínil, že stárnutí populace má celou řadu souvislostí, např. financování sociálních a zdravotních služeb nebo rostoucí náklady spojené s péčí o pacienty v poslední fázi života.

Ministr Adam Vojtěch uvedl, že „stoupá počet lidí v seniorním věku, stárnutí populace je nejen český, ale i světový trend, na který je potřeba se adaptovat, např. zdravotní pojišťovny, poskytovatelé a další se musí připravit na reorganizaci péče o tyto pacienty. Probíhá diskuze s MPSV o legislativních změnách zákona o zdravotních službách, stejně tak jako o změně zákona o sociálních službách.“

Velice zajímavou prezentaci na téma Demografické faktory determinující vývoj nemocnosti české populace a organizaci zdravotní péče v ČR přednesl prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.  Ve své prezentaci ukázal data popisující vývoj nemocnosti naší populace a uvedl, jaké nejvíce rostoucí náklady zvyšují výdaje na zdravotní péči.

Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. se zaměřila na problematiku geriatrie a geriatrické péče starším nemocným v současném zdravotnickém systému. Vysvětlila, co je geriatrie, geriatrická medicína, geriatrizace medicíny a jaké je zaměření současné geriatrie.

Bude mít stárnutí populace vliv na prevenci a léčbu v onkologii? To bylo tématem přednášky prof. MUDr. Luboše Petruželky, CSc. Prof. Petrželka uvedl, že zhoubné nádory jsou problémem stárnoucí populace a že se stárnutím narůstají bariéry účinné onkologické prevence s rostoucím počtem nádorových duplicit a triplicit.

V dalším bloku se přednášející zaměřili na jednotlivé diagnózy, které se u seniorů objevují v narůstajícím počtu. O onemocnění ledvin přednášel prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.  Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. se zaměřil na nejčastější urologické problémy seniorů a nejen na revmatoidní artritidu, ale vůbec na problematiku biologické léčby autoimunitních onemocnění ve stáří, se zaměřil prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Poté prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. hovořil o osteoporotických zlomeninách a možnostech jejich prevence a léčby a ve velmi zajímavé přednášce prof. MUDr. Terezie Pelikánová, přednášela o diabetu a jeho léčbě u pacientů ve vyšším věku.

V závěrečné části hovořila o „zdravém stárnutí“, prevenci dlouhodobé péče a pacientech s demencí v dlouhodobé péči doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Na ni navázala doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D. s přednáškou na téma Alzheimerova choroba aneb tichá epidemie a jako poslední přednášející vystoupil MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. s prezentací na téma plánování budoucí péče a výzvy v geriatrii.

Celou konferenci závěrečným vystoupením zhodnotil a uzavřel opět ředitel IPVZ MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA., který vyjádřil také přesvědčení, že na dané téma IPVZ uspořádá další konferenci v příštím roce.

Videozáznamy z konference

MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA - Uvítaní a zahájení konference a Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA - Úvodní slovo

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.- Demografické faktory determinující vývoj nemocnosti české populace a organizaci zdravotní péče v ČR

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.- Co může nabídnout geriatrie a geriatrická péče starším nemocným v současném zdravotnickém systému

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.- Bude mít stárnutí populace vliv na prevenci a léčbu v onkologii

prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc. - Onemocnění ledvin u seniorů

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. - Urologické problémy seniorů

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. - Biologická léčba zánětlivých, autoimunitních onemocnění ve stáří

prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. - Diabetes a jeho léčba u seniorů (nebo u pacientů ve vyšším věku)

prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. - Osteoporotické zlomeniny, možnosti prevence a léčení

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. - Zdravé stárnutí - prevence dlouhodobé péče Pacient s demencí v dlouhodobé péči

doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D. - Alzheimerova choroba aneb tichá epidemie

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. - Plánování budoucí péče - výzvy geriatrie Paliativní péče v geriatrii

Soubor(y) ke stažení