Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Webináře

Stručná metodika on-line vzdělávání pro lektory Webinářů

On-line vzdělávání je metoda, která spojuje lektory a studenty z různých míst po světě v jedné virtuální místnosti. Do virtuální místnosti se může připojit každý s funkčním počítačem a připojením k Internetu. Jde o synchronní on-line vzdělávání, čemuž se rozumí vzdělávání v reálném čase v přítomnosti a pod vedením lektora, který provádí studenty daným tématem.

1. Výběr vhodného tématu

Webinář je vhodný pro jednorázovou on-line výuku, jedná se o způsob studia pro více účastníků v krátkém časovém rozsahu. Doporučováno je většinou 60 minut a je nutné počítat s omezením interaktivity studentů s jejich zvyšujícím se počtem. Při větším počtu studentů je doporučené zapojení i moderátora či technika. V tomto případě moderátor či technik průběžně třídí a odpovídá na otázky, případně je předvybírá lektorovi v moderovaném chatu. Také může řídit veškeré funkce učebny, např. přepínání slidů, lektor pak sedí u připojeného počítače a soustředí se pouze na výklad a prezentaci, technickou stránku má na starosti moderátor či technik.

V případě osmihodinového prezenčního kurzu se doporučuje rozdělení kurzu např. na čtyři samostatné celky, tj. jednotlivé webináře. Na tuto skutečnost je nutné účastníky upozornit již v anotaci kurzu, včetně informace, zda konkrétní webinář  obsahuje autotesty nebo závěrečný test.

U vzdělávání požadovaného k získání specializované způsobilosti je potřeba počítat s tím, že daná vzdělávací akce má udělenou akreditaci na určitý počet hodin, tj. například jednodenní (8 hodinový kurz) je možné v rámci distančního vzdělávání snížit přiměřeně, např. na 4 hodiny výuky formou webináře (2 x 2 hodiny) a další 4 hodiny se musí účastníci věnovat samostudiu dle doporučených materiálů lektora.

2. Technické zázemí

Webináře jsou vysílány přes platformu Youtube a v současné době se realizují v Hotelu ILF, kde je zajištěno následující technické zázemí:

 • notebook nebo počítač
 • internetové připojení
 • kvalitní webová kamera s mikrofonem

Nastavení Youtube kanálu provádí technik IPVZ před zahájením vysílání.

Současně je lektorovi umožněno vysílání mimo Hotel ILF pomocí aplikací SKYPE a ZOOM. Realizaci těchto webinářů upravuje samostatná příručka dostupná na této stránce ipvz.cz/webinare v části Soubory ke stažení.

3. Struktura webináře a příprava scénáře

V případě webinářů musí být lektor na výuku připraven důkladněji než na výuku v prezenční formě. Virtuální třída umožňuje lektorovi pouze omezenou možnost improvizace. Pro přípravu webináře je doporučeno vytvoření scénáře či struktury, který lektora „vede“ při probíhajícím webináři. Tuto strukturu se doporučuje sdělit studentům již na úvodu webináře.

Ukázka videa z testovacího webináře

4. Příprava materiálů před zahájením webináře

Základními dokumenty jsou anotace webináře a definování otázek do závěrečného e-testu.

V rámci anotace je potřeba nadefinovat cílovou skupinu, cíle webináře a časovou dotaci.

Příklad:

Název webináře: Webinář Oční problematika pro VPL

Obor zaměření e-kurzu: všeobecné praktické lékařství

Cílová skupina: Webinář je určen pro všeobecné praktické lékaře a lékaře zařazené do přípravy před atestací VPL.

Cíle webináře: Účastník se naučí oční příznaky celkových chorob a profesionální poškození oka. Porozumí posuzování pracovní neschopnosti u nejčastějších očních chorob z pohledu praktického lékaře. Měl by se umět orientovat v základní farmakoterapii očních chorob. Seznámí se s postupy první pomoci u akutních očních stavů.

Časová dotace: odpovídá 16 hodinám prezenční výuky

Příprava závěrečného e-testu pro účastníky

V případě, že jsou součástí webináře závěrečné e-testy, provádí realizaci těchto testů IT oddělení IPVZ. Je nutné jim poskytnout následující podklady:

Otázky, které se budou zobrazovat v závěrečném e-testu. Počet doporučených otázek do e-testu je šest, se  stanovením hranice úspěšnosti na 50 procent (tj. procent, na které musí student test splnit, aby byl v kurzu úspěšný). Studenti budou mít jeden pokus na úspěšné absolvování testu v časovém horizontu 24 hodin od ukončení webináře. Obsah otázek by měl vypovídat o tom, že student pečlivě sledoval webinář, od studenta se neočekávají hluboké znalosti dané problematiky.

Ukázku e-testu naleznete na této stránce. Je nutné se do něj přihlásit zvlášť pomocí Google účtu. Pro přihlášení můžete použít Váš jakýkoli účet u Google, který již máte vytvořený/používáte nebo si můžete založit účet nový. Nový účet si můžete založit přes tento odkaz.

Formát otázek se bude skládat ze čtyř odpovědí, z toho jedné správné.

Vzor: Text otázky?

 • Odpověď 1
 • Odpověď 2
 • Odpověď 3
 • Odpověď 4 atd.

ANSWER: A      V případě více správných odpovědí   ANSWER: A, C

5. Průběh webináře a splnění e-testu

 1. Zveřejnění termínu webináře v klientském systému IPVZ probíhá stejně jako u ostatních vzdělávacích akcí.
 2. Po přihlášení účastníka na webinář instruktorka zařadí zájemce mezi účastníky. Účastníkovi je automaticky zaslaná pozvánka. Platba za akci je identická jako u ostatních akcí.
 3. Instruktorka před zahájením webináře (a po zaplacení účastnického poplatku) zašle pokyny resp. detailní informace, jakým způsobem bude webinář včetně e-testu probíhat a odkaz na kterém si účastník webinář může spustit, popř. upřesní začátek a délku vysílání.
 4. Lektor bude mít připravenou techniku na Hotelu ILF (vysílání pomocí platformy Youtube) a komunikační kanál pro samotnou realizaci webináře
 5. Při samotné realizaci bude probíhat přímý přenos přednášky a současně spuštěn chat pro případné dotazy posluchačů.
 6. Pokud je součástí webináře e-test, budou mít po skončení webináře účastníci 24 hodin na splnění e-testu. Příslušné pokyny dostanou před začátkem webináře - viz bod 3.
 7. Po úspěšném absolvování webináře, tj. i splnění e-testu, bude studentům zaslán elektronicky certifikát o absolvování webináře (identický jako dostávají účastníci e-kurzů). V případě potřeby bude studentům poskytnut studijní materiál stejnou elektronickou cestou, jako jej dostávají u ostatních vzdělávacích akcí.

Hodnotí dotazník

U každé on-line vzdělávací akce bude k dispozici zjednodušený elektronický dotazník, který obsahově vychází z dotazníků prezenčního vzdělávání (ukázka dotazníku).

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek je dle Směrnice IPVZ č. 6/2018 stanoven na min. 250 Kč za účastníka a  jeden webinář u celoživotního vzdělávání. U specializačního, resp. u vzdělávání požadovaného k získání specializované způsobilosti, je cena min. 500 Kč na den a časovou dotací odpovídá celodennímu prezenčnímu kurzu.

Kontakty na pracovníky IPVZ při přípravě webinářů:

Technické zajištění: IT oddělení
Ing. Gabriela Seifertová, MSc.
tel.: 271 019 202, mobil: 602 503 787, e-mail: seifertova@ipvz.cz

Jan Sochora
Tel.: 261 092 466, mobil: 602 164 237, e-mail: sochora@ipvz.cz

Metodické zajištění: Oddělení vědeckých informací
Mgr. Kateřina Hájková, MBA
Tel.: 261 092 470, mobil: 601 355 570, e-mail: hajkova@ipvz.cz

Soubor(y) ke stažení