Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


test

Za jakých podmínek mohu získat specializovanou způsobilost?

Od 1. července 2005 lze získat specializovanou způsobilost jen podle zákona č. 95/2004 Sb. a prováděcích předpisů a příslušných vzdělávacích programů. Lze tedy:

  • složit atestaci podle příslušného vzdělávacího programu v oboru a získat diplom o specializaci;
  • požádat MZ o přiznání specializované způsobilosti podle § 44, odst. 1, věta 1.-5., tj. po doplnění nebo doložení absolvované odborné praxe podle vzdělávacího programu, včetně doložení požadovaných výkonů do 5 let od účinnosti zákona (tj. do 2. 4. 2009), MZ lze požádat i po tomto termínu, ale praxe se počítá pouze do 2. 4. 2009 bez možnosti prodloužení tohoto termínu;
  • požádat MZ o přiznání specializované způsobilosti podle § 44, odst. 1, věta 6., tj. předložením licence ČLK vydané před 17.4.2004.

Jaké je rozdělení kompetencí a oborů mezi IPVZ a lékařskými fakultami v rámci specializačního vzdělávání

Lékařské fakulty mají nyní ve své gesci všechny základní lékařské obory a obory zubních lékařů, kromě Všeobecného praktického lékařství a Praktického lékařství pro děti a dorost. Do těchto základních oborů zařazují, organizují vzdělávání a atestační zkoušky.

IPVZ má nadále ve svých kompetencích dva výše uvedené základní obory, veškeré farmaceutické obory a všechny certifikované kurzy (nástavbové obory) a vybrané obory nelékařských zdravotnických povolání. Zájemce z těchto oborů IPVZ zařazuje do oboru, organizuje povinné vzdělávací aktivity a atestační zkoušky.

Zájemci dříve zařazení do některého ze základních oborů na IPVZ nemusí žádat o přeregistrování na lékařskou fakultu a mohou nadále zůstat zařazení na IPVZ. O přeregistraci žádají pouze v případě, že se chtějí nechat zařadit do dalšího základního oboru již na lékařské fakultě kromě základních oborů Všeobecné praktické lékařství a Praktické lékařství pro děti a dorost.

Chci se zařadit do některého z lékařských oborů, kam mám zaslat žádost?

Pokud se uchazeč chce nechat zařadit do základního oboru, musí zaslat žádost na některou z lékařských fakult (podle svého osobního výběru). Výjimkou jsou obory Všeobecné praktické lékařství a Praktické lékařství pro děti a dorost. V případě těchto dvou oborů se žádost o zařazení posílá na IPVZ.

Pokud se uchazeč chce nechat zařadit do certifikovaného kurzu (nástavbového oboru), tak se žádost posílá na IPVZ, stejně tak i ve všech farmaceutických oborech.

Jedná-li se o obor zubních lékařů, tak se opět žádost zasílá na vybranou lékařskou fakultu.
Chce-li se zájemce zařadit do některého z certifikovaných kurzů na IPVZ, musí splňovat podmínky pro zařazení do oboru (předchozí získaná specializovaná způsobilost v oboru předepsaném vzdělávacím programem) a současně může být zařazen i do některého ze základních oborů, do kterých zařazují lékařské fakulty.

Co znamená EZP?

EZP je zkratka pro Evidenci zdravotnických pracovníků. Jedná se o webovou aplikaci (https://ezp.mzcr.cz/), která slouží pro podávání různých žádostí lékařů, zubních lékařů, farmaceutů i nelékařských zdravotnických povolání. Pro všechny žádosti podané přes tuto aplikaci platí, že se žádost elektronicky vyplní, poté se vytiskne a zašle k vyřízení na patřičnou instituci, kde se zaeviduje a spáruje se elektronická a tištěná verze žádosti. Pokud nedojde ke spárování do 90 dnů, elektronická žádost je z databáze sama odstraněna. Proto je důležité tištěnou verzi žádosti zaslat co nejdříve.

Jak musí postupovat lékař, zubní lékař a farmaceut, chce-li získat specializaci v oboru?

Nejprve je nutné požádat o zařazení do oboru specializace prostřednictvím webové aplikace Evidence zdravotnických pracovníků (EZP) viz Žádosti a formuláře. Po vyplnění žádost uložte a vytištěnou zašlete se všemi požadovanými přílohami na instituci, která má daný obor ve své gesci (viz výše Rozdělení kompetencí). K žádosti odesílanou na IPVZ přiložte doklad o zaplacení poplatku: průkaz odbornosti pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty 300,- Kč, logbook 200,- Kč a pokud požadujete zaslat také brožurku vzdělávacího programu vašeho oboru (volně jsou vzdělávací programy ke stažení na www.ipvz.cz ), uhraďte částku 150,- Kč. Uvedený poplatek uhraďte u ČNB, č. účtu 19535101/0710, variabilní symbol 602 290 (logbook), 602390 (průkaz odbornosti), 602992 (vzdělávací program). Poté bude provedeno zařazení do oboru.

Dále budete postupovat podle platného vzdělávacího programu a logbooku. Je třeba absolvovat stanovenou povinnou praxi, provést požadovaný počet výkonů a absolvovat povinné školicí akce. Teprve po splnění všech požadavků podle vzdělávacího programu je možné se přihlásit k atestaci.

Jaký je postup pro získání atestace u nelékařských zdravotnických povolání?

Zařazení do oboru specializace, kterými je pověřen IPVZ, probíhá obdobně jako u lékařů a farmaceutů. Žádost o zařazení do oboru je k dispozici také ve webové aplikaci EZP. Průkaz odbornosti, který je pro vyřízení žádosti nezbytný, není vydán automaticky, ale je nutné si jej nejprve zakoupit na níže uvedených adresách:

  • NCO NZO, prodejna skript, Vinařská 6, 603 00 Brno, e-mail: prodejna@nconzo.cz
  • IPVZ, databanka, Ruská 85, 100 05 Praha 10. Platba (300,- Kč) je možná v hotovosti v pokladně IPVZ, bankovním převodem nebo složenkou na účet IPVZ u ČNB, č. účtu 19535101/0710, variabilní symbol 602 390. Doklad o zaplacení (fotokopii) zašlete e-mailem: prokopiusova@ipvz.cz nebo poštou na výše uvedenou adresu. Stejný postup je při objednání Vzdělávacího programu (150,- Kč, variabilní symbol pro platbu 602992) a logbooku (200,-Kč, variabilní symbol pro platbu 602290) – použijte výše uvedené číslo účtu a variabilní symbol.

Dále budete postupovat podle platného vzdělávacího programu a logbooku. Je třeba absolvovat stanovenou povinnou praxi, provést požadovaný počet stanovených výkonů a absolvovat povinné školicí akce. Teprve po splnění všech požadavků vzdělávacího programu je možné se přihlásit k atestaci.

Kde lze získat vzdělávací program pro specializaci?

Vzdělávací programy pro lékaře, zubní lékaře, farmaceuty a nelékařská povolání jsou zveřejněny ve Věstnících Ministerstva zdravotnictví ČR, na webu MZ ČR (http://www.mzcr.cz) a volně ke stažení na webu IPVZ (http://www.ipvz.cz/).

Co je logbook?

Logbook je přílohou vzdělávacích programů a slouží k záznamu provedených výkonů, absolvované praxe a dalších činností během specializačního vzdělávání. Uvedené výkony potvrzuje školitel a provádí celkové zhodnocení školence. Logbook je třeba si zakoupit, není volně ke stažení jako vzdělávací program.

Záznamy praxe v logbooku musí být čitelné a časově vymezené ve formátu den, měsíc, rok. Potvrzení školitele musí být doplněno podpisem a razítkem školitele a razítkem příslušného oddělení.

Jaká je platnost povinných školicích akcí a testů?

Specializační kurzy (předatestační) mají platnost 5 let.

Kurz Základy zdravotnické legislativy/Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy a kurz Lékařská první pomoci/Neodkladná první pomoc mají platnost 5 let a můžete je absolvovat kdykoli v průběhu specializačního vzdělávání, nestanoví-li to vzdělávací program jinak. Tyto dva kurzy jsou na základě nařízení MZ povinné pro všechny lékařské obory bez ohledu na vzdělávací program (zveřejněno ve Věstníku MZ, č. 1/2013, str. 18).

Kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí a kurz Radiační ochrany platí 10 let a můžete je absolvovat v průběhu celého specializačního vzdělávání. Absolvování těchto kurzů není podmínkou pro ukončení základního kmene, ale podmínkou k atestaci.

Všechny povinné kurzy musí být absolvovány před zasláním přihlášky k atestační zkoušce.

Testy na konci specializačního kurzu/stáže, které jsou předpokladem přístupu k atestaci nebo testy, které jsou součástí atestace, mají platnost 2 roky.

Testy, které se konají na závěr základního kmene (interního, chirurgického, pediatrického aj.) mají neomezenou platnost.

Co znamená základní kmen?

Základní kmen (dříve společný základ) v délce 24 měsíců tvoří první část povinné praxe základních oborů lékařů. Základní kmen zahrnuje povinnou praxi, teoretické znalosti a praktické dovednosti, splnění požadovaného počtu výkonů, jak uvádí vzdělávací program a logbook. Jeho úspěšné absolvování je podmínkou pro vstup do další části specializovaného výcviku a zároveň opravňuje držitele provádět vybrané výkony bez odborného dohledu. Ukončení základního kmene spočívá ve zhodnocení praxe a provedených výkonech školitelem a úspěšném absolvování povinného kurzu či testu, pokud to udává vzdělávací program.

Po úspěšném absolvování základního kmene lze požádat o vystavení certifikátu u instituce, kde je uchazeč registrovaný, tzn. v případě přeregistrace z IPVZ na lékařskou fakultu musí zájemce žádat patřičnou LF. Pokud byl zájemce zařazen do oboru na IPVZ a nepřeregistroval se, tak žádost zasílá na IPVZ.

Jak získám certifikát o absolvování základního kmene?

O certifikát si zájemce podá žádost přes webovou aplikaci EZP (viz. web IPVZ, část určená lékařům, Žádosti a formuláře, žádost č. 22). Certifikát o absolvování základního kmene vydává ta instituce, kde je žadatel registrovaný/evidovaný (viz předchozí dotaz).

Lze uznat atestaci z interního lékařství I. stupně jako interní základ, i když se doplňková praxe li

Ano, atestace z interního lékařství I. stupně se rovná internímu základu (podle vzdělávacího programu z roku 2005) a internímu kmeni (podle vzdělávacího programu z roku 2009), přestože v době složení atestace byly odlišné požadavky na doplňkovou povinnou praxi, než jsou nyní v interním kmeni. Pro uznání podle vzdělávacího programu z roku 2011 je však třeba ještě doplnit rozdílnou praxi.

Nyní jsem neuspěl u atestace. Musím opakovat povinný kurz a písemný test při jejím opakování? Za jak

Platnost absolvovaných povinných teoretických kurzů je 5 let (až na výjimky viz výše uvedený dotaz týkající se platnosti školicích akcí) a úspěšně složeného testu 2 roky. Opakování atestace v případě neúspěchu je možné nejdříve za 1 rok, v případě omluvy za půl roku. Maximální výše opakování je však 2x, tzn. celkem možné 3 pokusy.

Kde získám informaci o akreditovaných pracovištích, na nichž mám vykonávat praxi podle vzdělávacího

Akreditovaná pracoviště jsou postupně jmenována a aktualizována Ministerstvem zdravotnictví ČR. Seznam pracovišť je uveden na webové stránce: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-akreditovanych pracovist_1742_942_3.html

Je možné požádat o započítání praxe absolvované v jiném oboru specializace, praxe absolvované v zahr

Praxi absolvovanou v jiném oboru nebo praxi absolvovanou v zahraniční lze uznat, pokud odpovídá obsahem a rozsahem vzdělávacímu programu příslušného oboru.

O započítání praxe absolvované v zahraničí, popřípadě její části podle § 5 odst. 8 b), rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Žádost se podává prostřednictvím aplikace EZP (viz web IPVZ, část pro lékaře, Žádosti a formuláře, žádost č. 15).

O započítání praxe, popř. její části anebo studia, absolvované v jiném oboru podle § 5 odst. 8 a), § 21e odst. 5 nebo § 21g odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb. se žádá prostřednictvím žádosti (viz web IPVZ, část pro lékaře, Žádosti a formuláře, žádost č. 16) odeslané na IPVZ, Mgr. Pavlína Zilizi Maierová, Ruská 85, Praha 10, 100 05. Poplatek za podání žádosti činí 500,- Kč. Veškeré platební údaje jsou uvedeny na žádosti. V případě evidování na lékařské fakultě se musí žadatel obrátit na svou registrující lékařskou fakultu.

Žádost o uznání odborné praxe nebo její části do specializačního vzdělávání absolvované v rámci doktorského studijního programu podle § 5 odst. 7 zákona č. 95/2004 Sb. vyřizuje MZ ČR. Formulář je e stažení na webových stránkách IPVZ, v části pro lékaře, Žádosti a formuláře, žádost č. 14.

Zájemci, kteří byli zařazeni do oboru podle vzdělávacího programu z roku 2009 a rozhodli se změnit si vzdělávací program za novější z roku 2011, nemusí žádat o uznání dosud absolvované praxe v rámci základního kmene. Tato je automaticky započítána i do kmene podle vzdělávacího programu z roku 2011, doplní si pouze to, co je mezi oběma programy odlišné.

Mohou i nelékařští zdravotničtí pracovníci zažádat o uznání praxe?

Ano, nelékařští zdravotničtí pracovníci mohou požádat o započtení části dříve absolvovaného studia (před zařazením do oboru), pokud odpovídá požadavkům konkrétního specializačního vzdělávacího programu (např. certifikovaných kurzů, krátkodobých kurzů, příprav pro speciální úseky činnosti a funkce apod.) podle § 57 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb. Jedná se o doktorské studium (před zařazením do oboru i v průběhu specializační přípravy), započítání teoretické části dříve absolvovaného vzdělávání nebo z oboru do oboru, započítání vysokoškolského studia. Žádost se podává skrze aplikaci EZP (viz web IPVZ, část pro nelékaře, Žádosti a formuláře, žádost č. 20) a odesílá se na IPVZ.

Započtení odborné praxe (po zařazení do oboru), popřípadě její části absolvované v cizině nebo jiném oboru specializace, pokud odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu podle § 57 odst. 5 zákona č. 96/2004 Sb. Žádost se podává také přes aplikaci EZP (viz web IPVZ, část pro nelékaře, Žádosti a formuláře, žádost č. 20) a odesílá se na IPVZ.

Posouzení odborné praxe není legislativně zakotveno. Podání této žádosti je dobrovolné a slouží k orientaci uchazeče o naplnění podmínek daného vzdělávacího programu. Žádost se podává na formuláři IPVZ (viz web IPVZ, část pro nelékaře, Žádosti a formuláře, žádost č. 3) a je zpoplatněna 200,- Kč. Žádost se odesílá na IPVZ.

Mohu pracovat na zkrácený pracovní úvazek?

Podle zákona č. 95/2004 Sb. § 5, odst. 4 probíhá specializační vzdělávání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době nebo rozvolněné průpravy, v případě rozvolněné průpravy nesmí být celková délka, úroveň a kvalita nižší než u celodenní průpravy. Specializační vzdělávání probíhá touto formou i u zubních lékařů a farmaceutů.

Jak získám přihlášku k atestaci?

Přihláška k atestaci pro lékaře a farmaceuty (tištěný formulář ve formátu A3) je k dispozici na odděleních vzdělávání ve zdravotnických zařízeních nebo na Studijním oddělení IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10. Lze o ní požádat i na e-mailové adrese: mvavrova@ipvz.cz.
Nově je nyní přihláška i v elektronické podobě ve webové aplikaci EZP (viz web IPVZ, část pro lékaře, Žádosti a formuláře, č. 2).
Přihláška pro nelékařská zdravotnická povolání je pouze v elektronické podobě v aplikaci EZP (viz web IPVZ, část pro nelékaře, Žádosti a formuláře, č. 12).

Musím k přihlášce k atestaci přiložit průkaz odbornosti (index) a logbook?

Ne. Průkaz odbornosti (index) je nutné přinést s sebou až k samotné atestační zkoušce z důvodu kontroly a zápisu o absolvování zkoušky.
Celý logbook se s přihláškou také neposílá. K přihlášce přiložte pouze vyplněnou fotokopii Vámi podepsaných stránek z logbooku s přehledem praxe a počtem požadovaných výkonů, vyšetření a zhodnocení školitelem (tabulka). K přihlášce se také musí přiložit jakékoli rozhodnutí o uznání praxe, pokud o posouzení bylo požádáno.

Delší dobu nevykonávám povolání lékaře nebo zubního lékaře nebo farmaceuta. Plynou z toho pro mne ně

Pokud nevykonáváte povolání lékaře, zubního lékaře či farmaceuta delší dobu než 5 let, jste povinni se bezodkladně po nástupu do zaměstnání doškolit, a to v rozsahu nejméně 60 pracovních dní na pracovišti pod vedením lékaře s příslušnou specializovanou způsobilostí. Vedoucí lékař provede zápis o průběhu a ukončení doškolení do průkazu odbornosti (indexu) nebo vydá o tomto potvrzení (viz zákon č. 95/2004 Sb. § 6 a 12).

Můžete mi poskytnout podrobnější informace týkající se posuzování způsobilosti podle § 44, odst

Specializovanou způsobilost podle uvedeného zákona (tzn. doložení absolvované odborné praxe podle vzdělávacího programu, včetně doložení požadovaných výkonů do 5 let od účinnosti zákona, tzn. 2.4.2009) uděluje a žádosti přijímá MZ ČR, Oddělení lékařských povolání a uznávání kvalifikací, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Žádost je k dispozici v elektronické podobě v aplikaci EZP (viz web IPVZ, Žádosti a formuláře, sekce lékaři, žádost č. 9).
O specializovanou způsobilost lze požádat i po termínu 2. 4. 2009, avšak praxe se uznává pouze do tohoto termínu bez možnosti prodloužení.

Jak požádat o vystavení duplikátu diplomu?

O duplikát diplomu lze požádat vyplněním elektronického formuláře na webu IPVZ v části Žádost o vystavení duplikátu. Veškeré informace potřebné pro platbu jsou součástí této žádosti. Dále lze požádat i o duplikát certifikátu o absolvování základního kmene, duplikát potvrzení o absolvování školicí akce, duplikát potvrzení o zařazení do oboru (pouze v případě, že originál certifikátu byl vystaven IPVZ).

Kde získám osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (osvědčení)?

O vydání osvědčení rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví. Žádosti se adresují na MZ, Odbor ONP – Uznávací jednotku Brno, Vinařská 6, 603 00 Brno. S vydáním osvědčení souvisí i zápis do Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (Registr), který je automaticky proveden u každého žadatele, kterému je vydáno zmiňované osvědčení. Více informací získáte přímo v NCO NZO.

Co to je certifikovaný kurz?

Certifikovaný kurz nabízí vzdělávání ve vybraných úzce vymezených činnostech a po jeho absolvování se získává zvláštní odborná způsobilost pro úzce vymezené činnosti. Certifikovaný kurz provádí pouze pracoviště, která pro tyto účely získala akreditaci MZ ČR. Certifikované kurzy prováděné v IPVZ najdete v sekci Akreditace (u lékařů i nelékařů).

Certifikovaný kurz je současně označení pro nástavbové obory stanovené vyhláškou č. 185/2009 Sb., jejichž absolvováním lze získat zvláštní odbornou způsobilost lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Vzdělávání v těchto certifikovaných kurzech probíhá podle vzdělávacích programů vydaných MZ.

K čemu je akreditovaný kvalifikační kurz?

Absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu získáte odbornou způsobilost k výkonu příslušných nelékařských zdravotnických povolání. Akreditované kvalifikační kurzy provádí podle schválených vzdělávacích programů zařízení, které získalo akreditaci MZ ČR. IPVZ získal akreditaci pro realizaci 6 akreditovaných kvalifikačních kurzů:
Biomedicínské inženýrství, Biomedicínská technika, Odborné zdravotnické laboratorní metody, Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků, Radiologická technika a Radiologická fyzika.

Veškeré potřebné informace o jednotlivých akreditovaných kurzech naleznete na webových stránkách IPVZ v části nelékařských zdravotnických pracovníků v sekci Získání odborné způsobilosti – Akreditované kvalifikační kurzy.

Je časově vymezeno zkouškové období?

Ano, pro jarní termíny je zkouškové období stanoveno od 1. 4. do 30.6. a pro podzimní termíny od 1.10 do 21.12. Přihlášky k atestacím zasílejte minimálně 90 dní před stanoveným termínem. Termíny atestací jsou zveřejněny na www.ipvz.cz v části Získávání specializace – Termíny atestací.

Mohu ještě atestovat, jsem-li zařazen do specializace podle zákona č. 95/2004 Sb. (do 30.6.2009)?

Zařazení do specializace podle uvedeného právního předpisu do 30.6.2009 mohou postupovat podle vzdělávacího programu platného v době zařazení, tzn. z roku 2005. Platnost těchto vzdělávacích programů nebyla legislativně ukončena. I zde platí, že k atestaci je nutné mít splněné všechny požadavky dané vzdělávacím programem.

Je možné v průběhu specializační přípravy změnit vzdělávací program za později vydaný?

Ano, změna vzdělávacího programu možná je, samozřejmě s podmínkou zachování stejného oboru. Vzdělávací programy lze však měnit pouze směrem k později vydaným programům. O změnu se nemusí žádat ani se nemusí nikam nahlašovat. K atestační zkoušce však musí být splněné veškeré požadavky kladené vybraným vzdělávacím programem. Při změně je také důležité pohlídat si, zda se vybraný obor nestal změnou legislativy základním oborem anebo naopak ze základního oboru nebyl zařazen mezi certifikované kurzy. V případě, že byl uchazeč zařazen do základního oboru podle vzdělávacího programu z roku 2004 a později byl ve stejném oboru vydaný nový vzdělávací program (ovšem obor se změnil na certifikovaný kurz) a uchazeč si chce plnit nový vzdělávací program, musí se zároveň nechat znovu zařadit do oboru.

V přihlášce k atestační zkoušce pak vyplníte pouze, podle kterého vzdělávacího programu jste si plnili specializační přípravu.

Kde získám informace týkající se aprobační zkoušky?

IPVZ je pověřenou organizací Ministerstva zdravotnictví k organizaci aprobačních zkoušek lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Pro aprobační zkoušky nelékařských povolání je pověřenou organizací NCO NZO v Brně.

Veškeré informace týkající se aprobační zkoušky odborností, které organizuje IPVZ, jsou k dispozici na webu IPVZ v části pro lékaře nebo na webu ministerstva zdravotnictví http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/uznavani-kvalifikaci-lekarskych-pracovnikukteri-ziskali-vzdelani-mimo-staty-eu_952_3.html

obsazeno

Specializační kurz – Farmakoterapie – vybrané kapitoly
(termín a místo konání: 19.9.2022-21.9.2022, Praha)

Specializační odborná stáž – Veřejné lékárenství (Hradec Králové)
(termín a místo konání: 19.9.2022-23.9.2022, Hradec Králové)
obsazeno

Specializační odborná stáž v praktickém lékárenství – Příprava léčivých přípravků
(termín a místo konání: 19.9.2022-20.9.2022, Hradec Králové)
obsazeno

Specializační odborná stáž – Veřejné lékárenství (Praha, Motol)
(termín a místo konání: 20.9.2022-21.9.2022, Praha)
obsazeno

Specializační odborná stáž v praktickém lékárenství – Konzultační činnost
(termín a místo konání: 21.9.2022-22.9.2022, Hradec Králové)
obsazeno

Kurz pro kvalifikované osoby výrobců léčivých přípravků
(termín a místo konání: 22.9.2022-23.9.2022, Praha)

Specializační kurz – Legislativa pro praktické lékárníky
(termín a místo konání: 22.9.2022-23.9.2022, Praha)

Test k uzavření doplňující odborné praxe
(termín a místo konání: 22.9.2022, Praha)

Specializační odborná stáž – Veřejné lékárenství (Praha, Motol)
(termín a místo konání: 4.10.2022-5.10.2022, Praha)
obsazeno

Specializační odborná stáž – Radiofarmaka
(termín a místo konání: 5.10.2022, Hradec Králové)

Inovační kurz ve farmaceutické technologii
(termín a místo konání: 6.10.2022, Praha)

Specializační kurz v lékárenství – Praktické lékárenství
(termín a místo konání: 6.10.2022-7.10.2022, Praha)

Specializační odborná stáž v oboru klinická farmacie
(termín a místo konání: 10.10.2022-14.10.2022, Praha)

Specializační kurz – Bezpečná farmakoterapie
(termín a místo konání: 12.10.2022-13.10.2022, Praha)

Kurz pro kvalifikované osoby výrobců léčivých přípravků
(termín a místo konání: 13.10.2022-15.10.2022, Praha)

Test k uzavření doplňující odborné praxe
(termín a místo konání: 20.10.2022, Praha)

Specializační odborná stáž – Radiofarmaka
(termín a místo konání: 3.11.2022, Hradec Králové)

Test k uzavření doplňující odborné praxe
(termín a místo konání: 3.11.2022, Praha)

Seminář – Základy zdravotnické legislativy
(termín a místo konání: 7.11.2022-8.11.2022, Praha)

Kurz pro kvalifikované osoby výrobců léčivých přípravků
(termín a místo konání: 10.11.2022-12.11.2022, Praha)

Specializační kurz – Příprava sterilních léčiv
(termín a místo konání: 22.11.2022-23.11.2022, Praha)

Specializační kurz v lékárenství – Veřejné lékárenství
(termín a místo konání: 28.11.2022-2.12.2022, Praha)

Specializační kurz – Základy legislativy a sociální farmacie
(termín a místo konání: 5.12.2022-7.12.2022, Praha)

Kurz pro kvalifikované osoby výrobců léčivých přípravků
(termín a místo konání: 8.12.2022-10.12.2022, Praha)

Test k uzavření doplňující odborné praxe
(termín a místo konání: 9.12.2022, Praha)
obsazeno

Za jakých podmínek mohu získat specializovanou způsobilost?

Od 1. července 2005 lze získat specializovanou způsobilost jen podle zákona č. 95/2004 Sb. a prováděcích předpisů a příslušných vzdělávacích programů. Lze tedy:

  • složit atestaci podle příslušného vzdělávacího programu v oboru a získat diplom o specializaci;
  • požádat MZ o přiznání specializované způsobilosti podle § 44, odst. 1, věta 1.-5., tj. po doplnění nebo doložení absolvované odborné praxe podle vzdělávacího programu, včetně doložení požadovaných výkonů do 5 let od účinnosti zákona (tj. do 2. 4. 2009), MZ lze požádat i po tomto termínu, ale praxe se počítá pouze do 2. 4. 2009 bez možnosti prodloužení tohoto termínu;
  • požádat MZ o přiznání specializované způsobilosti podle § 44, odst. 1, věta 6., tj. předložením licence ČLK vydané před 17.4.2004.

Jaké je rozdělení kompetencí a oborů mezi IPVZ a lékařskými fakultami v rámci specializačního vzdělávání?

Lékařské fakulty mají nyní ve své gesci všechny základní lékařské obory a obory zubních lékařů, kromě Všeobecného praktického lékařství a Praktického lékařství pro děti a dorost. Do těchto základních oborů zařazují, organizují vzdělávání a atestační zkoušky.

IPVZ má nadále ve svých kompetencích dva výše uvedené základní obory, veškeré farmaceutické obory a všechny certifikované kurzy (nástavbové obory) a vybrané obory nelékařských zdravotnických povolání. Zájemce z těchto oborů IPVZ zařazuje do oboru, organizuje povinné vzdělávací aktivity a atestační zkoušky.

Zájemci dříve zařazení do některého ze základních oborů na IPVZ nemusí žádat o přeregistrování na lékařskou fakultu a mohou nadále zůstat zařazení na IPVZ. O přeregistraci žádají pouze v případě, že se chtějí nechat zařadit do dalšího základního oboru již na lékařské fakultě kromě základních oborů Všeobecné praktické lékařství a Praktické lékařství pro děti a dorost.

Chci se zařadit do některého z lékařských oborů, kam mám zaslat žádost?

Pokud se uchazeč chce nechat zařadit do základního oboru, musí zaslat žádost na některou z lékařských fakult (podle svého osobního výběru). Výjimkou jsou obory Všeobecné praktické lékařství a Praktické lékařství pro děti a dorost. V případě těchto dvou oborů se žádost o zařazení posílá na IPVZ.

Pokud se uchazeč chce nechat zařadit do certifikovaného kurzu (nástavbového oboru), tak se žádost posílá na IPVZ, stejně tak i ve všech farmaceutických oborech.

Jedná-li se o obor zubních lékařů, tak se opět žádost zasílá na vybranou lékařskou fakultu.
Chce-li se zájemce zařadit do některého z certifikovaných kurzů na IPVZ, musí splňovat podmínky pro zařazení do oboru (předchozí získaná specializovaná způsobilost v oboru předepsaném vzdělávacím programem) a současně může být zařazen i do některého ze základních oborů, do kterých zařazují lékařské fakulty.

Co znamená EZP?

EZP je zkratka pro Evidenci zdravotnických pracovníků. Jedná se o webovou aplikaci (https://ezp.mzcr.cz/), která slouží pro podávání různých žádostí lékařů, zubních lékařů, farmaceutů i nelékařských zdravotnických povolání. Pro všechny žádosti podané přes tuto aplikaci platí, že se žádost elektronicky vyplní, poté se vytiskne a zašle k vyřízení na patřičnou instituci, kde se zaeviduje a spáruje se elektronická a tištěná verze žádosti. Pokud nedojde ke spárování do 90 dnů, elektronická žádost je z databáze sama odstraněna. Proto je důležité tištěnou verzi žádosti zaslat co nejdříve.

Jak musí postupovat lékař, zubní lékař a farmaceut, chce-li získat specializaci v oboru?

Nejprve je nutné požádat o zařazení do oboru specializace prostřednictvím webové aplikace Evidence zdravotnických pracovníků (EZP) viz Žádosti a formuláře. Po vyplnění žádost uložte a vytištěnou zašlete se všemi požadovanými přílohami na instituci, která má daný obor ve své gesci (viz výše Rozdělení kompetencí). K žádosti odesílanou na IPVZ přiložte doklad o zaplacení poplatku: průkaz odbornosti pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty 300,- Kč, logbook 200,- Kč a pokud požadujete zaslat také brožurku vzdělávacího programu vašeho oboru (volně jsou vzdělávací programy ke stažení na www.ipvz.cz ), uhraďte částku 150,- Kč. Uvedený poplatek uhraďte u KB Praha 10, č. účtu 19535101/0100, variabilní symbol 602 290 (logbook), 602390 (průkaz odbornosti), 602992 (vzdělávací program). Poté bude provedeno zařazení do oboru.

Dále budete postupovat podle platného vzdělávacího programu a logbooku. Je třeba absolvovat stanovenou povinnou praxi, provést požadovaný počet výkonů a absolvovat povinné školicí akce. Teprve po splnění všech požadavků podle vzdělávacího programu je možné se přihlásit k atestaci.

Jaký je postup pro získání atestace u nelékařských zdravotnických povolání?

Zařazení do oboru specializace, kterými je pověřen IPVZ, probíhá obdobně jako u lékařů a farmaceutů. Žádost o zařazení do oboru je k dispozici také ve webové aplikaci EZP. Průkaz odbornosti, který je pro vyřízení žádosti nezbytný, není vydán automaticky, ale je nutné si jej nejprve zakoupit na níže uvedených adresách:

  • NCO NZO, prodejna skript, Vinařská 6, 603 00 Brno, e-mail: prodejna@nconzo.cz
  • IPVZ, databanka, Ruská 85, 100 05 Praha 10. Platba (300,- Kč) je možná v hotovosti v pokladně IPVZ, bankovním převodem nebo složenkou na účet IPVZ u KB v Praze 10, č. účtu 19535101/0100, variabilní symbol 602 390. Doklad o zaplacení (fotokopii) zašlete e-mailem: prokopiusova@ipvz.cz nebo poštou na výše uvedenou adresu. Stejný postup je při objednání Vzdělávacího programu (150,- Kč, variabilní symbol pro platbu 602992) a logbooku (200,-Kč, variabilní symbol pro platbu 602290) – použijte výše uvedené číslo účtu a variabilní symbol.

Dále budete postupovat podle platného vzdělávacího programu a logbooku. Je třeba absolvovat stanovenou povinnou praxi, provést požadovaný počet stanovených výkonů a absolvovat povinné školicí akce. Teprve po splnění všech požadavků vzdělávacího programu je možné se přihlásit k atestaci.

Kde lze získat vzdělávací program pro specializaci?

Vzdělávací programy pro lékaře, zubní lékaře, farmaceuty a nelékařská povolání jsou zveřejněny ve Věstnících Ministerstva zdravotnictví ČR, na webu MZ ČR (http://www.mzcr.cz) a volně ke stažení na webu IPVZ (http://www.ipvz.cz/).

Co je logbook?

Logbook je přílohou vzdělávacích programů a slouží k záznamu provedených výkonů, absolvované praxe a dalších činností během specializačního vzdělávání. Uvedené výkony potvrzuje školitel a provádí celkové zhodnocení školence. Logbook je třeba si zakoupit, není volně ke stažení jako vzdělávací program.

Záznamy praxe v logbooku musí být čitelné a časově vymezené ve formátu den, měsíc, rok. Potvrzení školitele musí být doplněno podpisem a razítkem školitele a razítkem příslušného oddělení.

Jaká je platnost povinných školicích akcí a testů?

Specializační kurzy (předatestační) mají platnost 5 let.

Kurz Základy zdravotnické legislativy/Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy a kurz Lékařská první pomoci/Neodkladná první pomoc mají platnost 5 let a můžete je absolvovat kdykoli v průběhu specializačního vzdělávání, nestanoví-li to vzdělávací program jinak. Tyto dva kurzy jsou na základě nařízení MZ povinné pro všechny lékařské obory bez ohledu na vzdělávací program (zveřejněno ve Věstníku MZ, č. 1/2013, str. 18).

Kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí a kurz Radiační ochrany platí 10 let a můžete je absolvovat v průběhu celého specializačního vzdělávání. Absolvování těchto kurzů není podmínkou pro ukončení základního kmene, ale podmínkou k atestaci.

Všechny povinné kurzy musí být absolvovány před zasláním přihlášky k atestační zkoušce.

Testy na konci specializačního kurzu/stáže, které jsou předpokladem přístupu k atestaci nebo testy, které jsou součástí atestace, mají platnost 2 roky.

Testy, které se konají na závěr základního kmene (interního, chirurgického, pediatrického aj.) mají neomezenou platnost.

Co znamená základní kmen?

Základní kmen (dříve společný základ) v délce 24 měsíců tvoří první část povinné praxe základních oborů lékařů. Základní kmen zahrnuje povinnou praxi, teoretické znalosti a praktické dovednosti, splnění požadovaného počtu výkonů, jak uvádí vzdělávací program a logbook. Jeho úspěšné absolvování je podmínkou pro vstup do další části specializovaného výcviku a zároveň opravňuje držitele provádět vybrané výkony bez odborného dohledu. Ukončení základního kmene spočívá ve zhodnocení praxe a provedených výkonech školitelem a úspěšném absolvování povinného kurzu či testu, pokud to udává vzdělávací program.

Po úspěšném absolvování základního kmene lze požádat o vystavení certifikátu u instituce, kde je uchazeč registrovaný, tzn. v případě přeregistrace z IPVZ na lékařskou fakultu musí zájemce žádat patřičnou LF. Pokud byl zájemce zařazen do oboru na IPVZ a nepřeregistroval se, tak žádost zasílá na IPVZ.

Jak získám certifikát o absolvování základního kmene?

O certifikát si zájemce podá žádost přes webovou aplikaci EZP (viz. web IPVZ, část určená lékařům, Žádosti a formuláře, žádost č. 22). Certifikát o absolvování základního kmene vydává ta instituce, kde je žadatel registrovaný/evidovaný (viz předchozí dotaz).

Lze uznat atestaci z interního lékařství I. stupně jako interní základ, i když se doplňková praxe liší?

Ano, atestace z interního lékařství I. stupně se rovná internímu základu (podle vzdělávacího programu z roku 2005) a internímu kmeni (podle vzdělávacího programu z roku 2009), přestože v době složení atestace byly odlišné požadavky na doplňkovou povinnou praxi, než jsou nyní v interním kmeni. Pro uznání podle vzdělávacího programu z roku 2011 je však třeba ještě doplnit rozdílnou praxi.

Nyní jsem neuspěl u atestace. Musím opakovat povinný kurz a písemný test při jejím opakování? Za jakou dobu mohu atestaci opakovat?

Platnost absolvovaných povinných teoretických kurzů je 5 let (až na výjimky viz výše uvedený dotaz týkající se platnosti školicích akcí) a úspěšně složeného testu 2 roky. Opakování atestace v případě neúspěchu je možné nejdříve za 1 rok, v případě omluvy za půl roku. Maximální výše opakování je však 2x, tzn. celkem možné 3 pokusy.

Kde získám informaci o akreditovaných pracovištích, na nichž mám vykonávat praxi podle vzdělávacího programu?

Akreditovaná pracoviště jsou postupně jmenována a aktualizována Ministerstvem zdravotnictví ČR. Seznam pracovišť je uveden na webové stránce: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/seznam-akreditovanych pracovist_1742_942_3.html

Je možné požádat o započítání praxe absolvované v jiném oboru specializace, praxe absolvované v zahraničí nebo uznání odborné praxe v rámci doktorského studijního programu?

Praxi absolvovanou v jiném oboru nebo praxi absolvovanou v zahraniční lze uznat, pokud odpovídá obsahem a rozsahem vzdělávacímu programu příslušného oboru.

O započítání praxe absolvované v zahraničí, popřípadě její části podle § 5 odst. 8 b), rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Žádost se podává prostřednictvím aplikace EZP (viz web IPVZ, část pro lékaře, Žádosti a formuláře, žádost č. 15).

O započítání praxe, popř. její části anebo studia, absolvované v jiném oboru podle § 5 odst. 8 a), § 21e odst. 5 nebo § 21g odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb. se žádá prostřednictvím žádosti (viz web IPVZ, část pro lékaře, Žádosti a formuláře, žádost č. 16) odeslané na IPVZ, Mgr. Pavlína Zilizi Maierová, Ruská 85, Praha 10, 100 05. Poplatek za podání žádosti činí 500,- Kč. Veškeré platební údaje jsou uvedeny na žádosti. V případě evidování na lékařské fakultě se musí žadatel obrátit na svou registrující lékařskou fakultu.

Žádost o uznání odborné praxe nebo její části do specializačního vzdělávání absolvované v rámci doktorského studijního programu podle § 5 odst. 7 zákona č. 95/2004 Sb. vyřizuje MZ ČR. Formulář je e stažení na webových stránkách IPVZ, v části pro lékaře, Žádosti a formuláře, žádost č. 14.

Zájemci, kteří byli zařazeni do oboru podle vzdělávacího programu z roku 2009 a rozhodli se změnit si vzdělávací program za novější z roku 2011, nemusí žádat o uznání dosud absolvované praxe v rámci základního kmene. Tato je automaticky započítána i do kmene podle vzdělávacího programu z roku 2011, doplní si pouze to, co je mezi oběma programy odlišné.

Mohou i nelékařští zdravotničtí pracovníci zažádat o uznání praxe?

Ano, nelékařští zdravotničtí pracovníci mohou požádat o započtení části dříve absolvovaného studia (před zařazením do oboru), pokud odpovídá požadavkům konkrétního specializačního vzdělávacího programu (např. certifikovaných kurzů, krátkodobých kurzů, příprav pro speciální úseky činnosti a funkce apod.) podle § 57 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb. Jedná se o doktorské studium (před zařazením do oboru i v průběhu specializační přípravy), započítání teoretické části dříve absolvovaného vzdělávání nebo z oboru do oboru, započítání vysokoškolského studia. Žádost se podává skrze aplikaci EZP (viz web IPVZ, část pro nelékaře, Žádosti a formuláře, žádost č. 20) a odesílá se na IPVZ.

Započtení odborné praxe (po zařazení do oboru), popřípadě její části absolvované v cizině nebo jiném oboru specializace, pokud odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu podle § 57 odst. 5 zákona č. 96/2004 Sb. Žádost se podává také přes aplikaci EZP (viz web IPVZ, část pro nelékaře, Žádosti a formuláře, žádost č. 20) a odesílá se na IPVZ.

Posouzení odborné praxe není legislativně zakotveno. Podání této žádosti je dobrovolné a slouží k orientaci uchazeče o naplnění podmínek daného vzdělávacího programu. Žádost se podává na formuláři IPVZ (viz web IPVZ, část pro nelékaře, Žádosti a formuláře, žádost č. 3) a je zpoplatněna 200,- Kč. Žádost se odesílá na IPVZ.

Mohu pracovat na zkrácený pracovní úvazek?

Podle zákona č. 95/2004 Sb. § 5, odst. 4 probíhá specializační vzdělávání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době nebo rozvolněné průpravy, v případě rozvolněné průpravy nesmí být celková délka, úroveň a kvalita nižší než u celodenní průpravy. Specializační vzdělávání probíhá touto formou i u zubních lékařů a farmaceutů.

Jak získám přihlášku k atestaci?

Přihláška k atestaci pro lékaře a farmaceuty (tištěný formulář ve formátu A3) je k dispozici na odděleních vzdělávání ve zdravotnických zařízeních nebo na Studijním oddělení IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10. Lze o ní požádat i na e-mailové adrese: mvavrova@ipvz.cz.
Nově je nyní přihláška i v elektronické podobě ve webové aplikaci EZP (viz web IPVZ, část pro lékaře, Žádosti a formuláře, č. 2).
Přihláška pro nelékařská zdravotnická povolání je pouze v elektronické podobě v aplikaci EZP (viz web IPVZ, část pro nelékaře, Žádosti a formuláře, č. 12).

Musím k přihlášce k atestaci přiložit průkaz odbornosti (index) a logbook?

Ne. Průkaz odbornosti (index) je nutné přinést s sebou až k samotné atestační zkoušce z důvodu kontroly a zápisu o absolvování zkoušky.
Celý logbook se s přihláškou také neposílá. K přihlášce přiložte pouze vyplněnou fotokopii Vámi podepsaných stránek z logbooku s přehledem praxe a počtem požadovaných výkonů, vyšetření a zhodnocení školitelem (tabulka). K přihlášce se také musí přiložit jakékoli rozhodnutí o uznání praxe, pokud o posouzení bylo požádáno.

Delší dobu nevykonávám povolání lékaře nebo zubního lékaře nebo farmaceuta. Plynou z toho pro mne nějaké důsledky?

Pokud nevykonáváte povolání lékaře, zubního lékaře či farmaceuta delší dobu než 5 let, jste povinni se bezodkladně po nástupu do zaměstnání doškolit, a to v rozsahu nejméně 60 pracovních dní na pracovišti pod vedením lékaře s příslušnou specializovanou způsobilostí. Vedoucí lékař provede zápis o průběhu a ukončení doškolení do průkazu odbornosti (indexu) nebo vydá o tomto potvrzení (viz zákon č. 95/2004 Sb. § 6 a 12).

Můžete mi poskytnout podrobnější informace týkající se posuzování způsobilosti podle § 44, odst. 1, zákona č. 95/2004 Sb.?

Specializovanou způsobilost podle uvedeného zákona (tzn. doložení absolvované odborné praxe podle vzdělávacího programu, včetně doložení požadovaných výkonů do 5 let od účinnosti zákona, tzn. 2.4.2009) uděluje a žádosti přijímá MZ ČR, Oddělení lékařských povolání a uznávání kvalifikací, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Žádost je k dispozici v elektronické podobě v aplikaci EZP (viz web IPVZ, Žádosti a formuláře, sekce lékaři, žádost č. 9).
O specializovanou způsobilost lze požádat i po termínu 2. 4. 2009, avšak praxe se uznává pouze do tohoto termínu bez možnosti prodloužení.

Jak požádat o vystavení duplikátu diplomu?

O duplikát diplomu lze požádat vyplněním elektronického formuláře na webu IPVZ v části Žádost o vystavení duplikátu. Veškeré informace potřebné pro platbu jsou součástí této žádosti. Dále lze požádat i o duplikát certifikátu o absolvování základního kmene, duplikát potvrzení o absolvování školicí akce, duplikát potvrzení o zařazení do oboru (pouze v případě, že originál certifikátu byl vystaven IPVZ).

Kde získám osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (osvědčení)?

O vydání osvědčení rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví. Žádosti se adresují na MZ, Odbor ONP – Uznávací jednotku Brno, Vinařská 6, 603 00 Brno. S vydáním osvědčení souvisí i zápis do Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (Registr), který je automaticky proveden u každého žadatele, kterému je vydáno zmiňované osvědčení. Více informací získáte přímo v NCO NZO.

Co to je certifikovaný kurz?

Certifikovaný kurz nabízí vzdělávání ve vybraných úzce vymezených činnostech a po jeho absolvování se získává zvláštní odborná způsobilost pro úzce vymezené činnosti. Certifikovaný kurz provádí pouze pracoviště, která pro tyto účely získala akreditaci MZ ČR. Certifikované kurzy prováděné v IPVZ najdete v sekci Akreditace (u lékařů i nelékařů).

Certifikovaný kurz je současně označení pro nástavbové obory stanovené vyhláškou č. 185/2009 Sb., jejichž absolvováním lze získat zvláštní odbornou způsobilost lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Vzdělávání v těchto certifikovaných kurzech probíhá podle vzdělávacích programů vydaných MZ.

K čemu je akreditovaný kvalifikační kurz?

Absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu získáte odbornou způsobilost k výkonu příslušných nelékařských zdravotnických povolání. Akreditované kvalifikační kurzy provádí podle schválených vzdělávacích programů zařízení, které získalo akreditaci MZ ČR. IPVZ získal akreditaci pro realizaci 6 akreditovaných kvalifikačních kurzů:
Biomedicínské inženýrství, Biomedicínská technika, Odborné zdravotnické laboratorní metody, Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků, Radiologická technika a Radiologická fyzika.

Veškeré potřebné informace o jednotlivých akreditovaných kurzech naleznete na webových stránkách IPVZ v části nelékařských zdravotnických pracovníků v sekci Získání odborné způsobilosti – Akreditované kvalifikační kurzy.

Je časově vymezeno zkouškové období?

Ano, pro jarní termíny je zkouškové období stanoveno od 1. 4. do 30.6. a pro podzimní termíny od 1.10 do 21.12. Přihlášky k atestacím zasílejte minimálně 90 dní před stanoveným termínem. Termíny atestací jsou zveřejněny na www.ipvz.cz v části Získávání specializace – Termíny atestací.

Mohu ještě atestovat, jsem-li zařazen do specializace podle zákona č. 95/2004 Sb. (do 30.6.2009)?

Zařazení do specializace podle uvedeného právního předpisu do 30.6.2009 mohou postupovat podle vzdělávacího programu platného v době zařazení, tzn. z roku 2005. Platnost těchto vzdělávacích programů nebyla legislativně ukončena. I zde platí, že k atestaci je nutné mít splněné všechny požadavky dané vzdělávacím programem.

Je možné v průběhu specializační přípravy změnit vzdělávací program za později vydaný?

Ano, změna vzdělávacího programu možná je, samozřejmě s podmínkou zachování stejného oboru. Vzdělávací programy lze však měnit pouze směrem k později vydaným programům. O změnu se nemusí žádat ani se nemusí nikam nahlašovat. K atestační zkoušce však musí být splněné veškeré požadavky kladené vybraným vzdělávacím programem. Při změně je také důležité pohlídat si, zda se vybraný obor nestal změnou legislativy základním oborem anebo naopak ze základního oboru nebyl zařazen mezi certifikované kurzy. V případě, že byl uchazeč zařazen do základního oboru podle vzdělávacího programu z roku 2004 a později byl ve stejném oboru vydaný nový vzdělávací program (ovšem obor se změnil na certifikovaný kurz) a uchazeč si chce plnit nový vzdělávací program, musí se zároveň nechat znovu zařadit do oboru.

V přihlášce k atestační zkoušce pak vyplníte pouze, podle kterého vzdělávacího programu jste si plnili specializační přípravu.

Kde získám informace týkající se aprobační zkoušky?

IPVZ je pověřenou organizací Ministerstva zdravotnictví k organizaci aprobačních zkoušek lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Pro aprobační zkoušky nelékařských povolání je pověřenou organizací NCO NZO v Brně.

Veškeré informace týkající se aprobační zkoušky odborností, které organizuje IPVZ, jsou k dispozici na webu IPVZ v části pro lékaře nebo na webu ministerstva zdravotnictví http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/uznavani-kvalifikaci-lekarskych-pracovnikukteri-ziskali-vzdelani-mimo-staty-eu_952_3.html

obsazeno

Specializační kurz – Farmakoterapie – vybrané kapitoly
(termín a místo konání: 19.9.2022-21.9.2022, Praha)

Přihlášení k odběru nabídek IPVZ

Chcete být včas informováni o vzdělávacích akcích? Vložte svoji e‑mailovou adresu.

E-mail: *

První přednáška

První přednáška

kuku x
pipi x
nýto x