Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Rezidenční místa 2022

Dotační program „Rezidenční místa lékaři“ je zaměřen na podporu specializačního vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků ve vybraných specializačních oborech (Program č. 2) uvedených v zákoně č. 95/2004 Sb. Cílem je finanční podpora absolventů lékařských fakult pro následné postgraduální studium lékařských oborů. Dotace se poskytuje na částečnou úhradu nákladů souvisejících se specializačním vzděláváním lékařských zdravotnických pracovníků.

Podrobné informace o rezidenčním řízení pro všechny ročníky (metodika, termíny aj.) najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR zde.

Od ledna 2021 je možné žádat o rezidenční místo pouze elektronicky, prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF na internetové adrese http://isprofin.mfcr.cz/rispf. Manuál k vyplnění online žádosti naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR zde. Naleznete zde také aktuální Metodiku, Formuláře, Výši dotace, Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Seznam oborů pro rok 2021

 • Anesteziologie a intenzivní medicína
 • Dětská a dorostová psychiatrie
 • Geriatrie
 • Hygiena a epidemiologie
 • Chirurgie
 • Patologie
 • Pediatrie
 • Radiologie a zobrazovací metody
 • Revmatologie
 • Urgentní medicína
 • Vnitřní lékařství
 • Všeobecné praktické lékařství

Vybrané problémy při vyplňování žádostí o rezidenční místo

 • Žádost o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo musí být kompletně vyplněna, přiloženy všechny požadované přílohy a podána elektronicky. Vygenerována, vytisknuta (bez příloh) a podepsána statutárním orgánem musí být žádost nejpozději do 5 pracovních dnů po odeslání žádosti na jednotném dotačním portále doručena na adresu administrátora (IPVZ).
 • Finanční plány nevyplňujte.
 • Všechny důležité termíny a důležité dokumenty, které musí Žádost obsahovat, naleznete v Metodice na stránkách ministerstva zdravotnictví. Přiložené dokumenty musí být vždy kompletní.
 • V případě, že máte několik míst výkonů povolání, nezapomeňte je uvádět.

Žádost o rezidenční místo mohou podávat pouze ta zdravotnická zařízení, která mají akreditaci pro příslušný obor. Nelze podat žádost o rezidenční místo, pokud mají zdravotnická zařízení o akreditaci požádáno, ale ještě není schválena.

Hodnocení žádostí

Po ukončení přijímání žádostí bude provedeno formální hodnocení, na základě kterého bude vytvořen a zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví nejpozději do 9. 4. 2021 „Seznam žádostí o rezidenční místo vyloučených pro formální nedostatky“. Námitka s odůvodněním musí být doručena na Ministerstvo zdravotnictví do 5 pracovních dní ode dne uveřejnění seznamu. V opačném případě námitka nebude vypořádávána a Ministerstvo zdravotnictví bude jednat tak, jako by žadatel námitku vůbec nepodal.

Následovat bude odborné hodnocení příslušné akreditační komise, na základě kterého dojde ke zveřejnění seznamu úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa do 30. 6. 2021 zde.

Seznam akreditovaných zařízení naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví zde.

Získání rezidenčního místa

Poskytovatel zdravotních služeb má povinnost do 14 dní ode dne uveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místa vyhlásit výběrové řízení na schválená rezidenční místa a nejpozději do 3 dnů od vyhlášení výběrového řízení oznámit vyhlášení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví. V případě, že Ministerstvo zdravotnictví neobdrží oznámení o vyhlášení výběrového řízení v zákonném termínu, dojde k porušení zákonné povinnosti a rezidenční místa tudíž mohou být přiznána jinému poskytovateli zdravotních služeb. Toto oznámení provede na předepsaném formuláři “Vyhlášení výběrového řízení“, který bude k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Další dokumenty jako je Zpráva o posouzení a hodnocení uchazečů na místo rezidenta, Osobní dotazník a Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta se Ministerstvu zdravotnictví nezasílají a zůstávají vyhlašovateli výběrového řízení.

Po výběru rezidenta zašle zdravotnické zařízení Ministerstvu zdravotnictví a IPVZ (IPVZ v elektronické podobě) co nejdříve vyplněný formulář „Informace o rezidentovi“ (v sekci „Formuláře“). Nejpozději do 30 dnů od výběru rezidenta pro něj zdravotnické zařízení zpracuje vzdělávací plán (podepsaný rezidentem i školitelem) podle platného vzdělávacího programu a finanční plány (viz Příloha č. 2 Metodiky 2021). U Finančních plánů I uvádějte v kolonce „doba“ počet měsíců, po které se bude rezident v rámci rezidenčního místa vzdělávat. Finanční plány naleznete zde. Ke vzdělávacím a finančním plánům přiloží zdravotnické zařízení také Čestné prohlášení rezidenta, které nalezne v sekci „Formuláře“ na webových stránkách IPVZ/Rezidenční místa.

Není-li v 1. kole výběrového řízení vybrán žádný účastník, může akreditované zařízení výběrové řízení zopakovat a vyhlásit 2. kolo. V případě vyhlášení 2. kola výběrového řízení je konečný termín pro předložení vzdělávacího a finančního plánu stanoven na 20. 11. 2021. Vzdělávací plán musí být podepsán rezidentem i školitelem! V případě, že nebude ani ve 2. kole vybrán rezident, musí zdravotnické zařízení zaslat na Ministerstvo zdravotnictví a IPVZ Oznámení o vzdání se rezidenčního místa v oboru ………..

Uchazeč o rezidenční místo vypsané pro rok 2021 musí být zařazen do příslušného oboru po 1. 7. 2017. Novela zákona 95/2004 Sb., upravuje délku základního kmene a vzdělávacích programů (stav od 1. 7. 2017).

Povinnosti při realizaci rezidenčního místa

V případě změny (přerušení rezidenčního místa, změna vzdělávacího plánu, změna finančního plánu, změna příjmení atd.) je potřeba podat Žádost o schválení změny zde.  Při změně školitele si dávejte pozor, zda je uvedený v akreditaci!

Za každý rok od zahájení realizace zašle příjemce dotace Průběžnou zprávu zahrnující přehled absolvovaných částí v daném roce, přehled zbývajících částí a finanční vyúčtování.

Za každý rok, kdy byly čerpány finanční prostředky, musí příjemce dotace udělat finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu. Veškeré informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR zde.

Po ukončení celého dotačního programu předkládá příjemce dotace Závěrečnou zprávu o plnění programu zahrnující popis a zhodnocení realizace odborné části projektu a finanční vyúčtování. V případě více rezidentů se závěrečná zpráva zpracovává až při ukončení posledního rezidenta. Zároveň na konci projektu/dotačního programu provede nezávislý kontrolní orgán kontrolu a příjemce dotace zašle Kontrolní zprávu, kde je nezbytné uvést: 1) zda čerpání dotace za příslušný projekt probíhalo v souladu s Rozhodnutím č.j. …./20XX/VLP/RM/ROZ, o poskytnutí dotace na rezidenční místo vydaným dne…a dále, 2) zda čerpání probíhalo v souladu se zásadami stanovenými ústředním orgánem státní správy – MZ.

Důrazně doporučujeme dodržovat Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo vždy pro daný rok, pro který bylo přiznáno rezidenční místo.

Ministerstvo zdravotnictví zároveň upozorňuje žadatele o rezidenční místo na nutnost a povinnost dodržování stanovených termínů v celé délce realizace dotačního programu – u Programu č. 2 zejména termín podání žádosti, vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, oznámení vybraného rezidenta a zaslání potřebné dokumentace.

Časový průběh podání žádostí

15. 3. 2021 konečný termín pro podání
9. 4. 2021 zveřejnění seznamu vyloučených
16. 4. 2021 lhůta pro podání námitek (do 5 pracovních dnů)
30. 4. 2021 rozhodnutí MZ o námitkách
31. 5. 2021 návrh hodnocení akreditačních komisí
12. 6. 2021 zpracování návrhu hodnocení do porady vedení MZ
30. 6. 2021 zveřejnění rozhodnutí vybraných uchazečů na webu MZ
do 14 dnů po zveřejnění vybraných uchazečů vyhlásit výběrová řízení
do 17. 9. 2021 ukončení 1. kola výběrového řízení
do 30. 9. 2021 oznámení výsledků 1. kola výběrového řízení (zaslání formuláře „Informace o vybraném rezidentovi“)
do 5. 11. 2021 ukončení 2. kola výběrového řízení
do 12. 11. 2021 oznámení výsledků 2. Kola výběrového řízení (zaslání formuláře „Informace o vybraném rezidentovi“)
do 20. 11. 2021 konečný termín pro zaslání vzdělávacích a finančních plánů