Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Nelékařské obory - Podávání žádostí

Obecné informace

Předmětem dotačního programu jsou výhradně projekty zaměřené na podporu specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve vybraných oborech uvedených
v nařízení vlády č.31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí v platném znění (dále jen „nařízení vlády č.31/2010 Sb.“)

Konkrétní cíle dotačního programu:

 • dotační podpora celoživotního vzdělávání (specializační vzdělávání) nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kteří buď již část specializační přípravy v oboru absolvovali a dotace je tedy poskytována na zbývající část a nebo na celou část specializační přípravy u těch, kteří se začínají vzdělávat
 • dotační podpora specializačního vzdělávání v oborech, ve kterých je aktuální nedostatek specialistů, a to celorepublikově nebo regionálně a podpora specializačního vzdělávání v těch oborech, které dle předpokladu budou v dalších letech potřebné

Podrobné informace o rezidenčním řízení pro všechny ročníky (metodika, termíny aj.) najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR zde.

Důrazně doporučujeme dodržovat Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu
na rezidenční místo
vždy pro daný rok, pro který bylo přiznáno rezidenční místo.

Ministerstvo zdravotnictví zároveň upozorňuje žadatele o rezidenční místo na nutnost
a povinnost dodržování stanovených termínů v celé délce realizace dotačního programu.

Přerušení rezidenčního místa je možné maximálně v souhrnu na 5 let, při překročení této lhůty se musí čerpání dotace ukončit.

Za každý rok od zahájení realizace zašle příjemce dotace Průběžnou zprávu zahrnující přehled absolvovaných částí v daném roce, přehled čerpané dotace a přiloží kopie z indexu či logbooku, které se shodují s uvedeným přehledem praxe.

Po ukončení celého dotačního programu předkládá příjemce dotace Závěrečnou zprávu
o plnění programu zahrnující popis a zhodnocení realizace odborné části projektu a finanční vyúčtování. Zároveň na konci projektu provede nezávislý kontrolní orgán kontrolu a příjemce dotace zašle Kontrolní zprávu.

V případě změny (přerušení rezidenčního místa, změna vzdělávacího nebo finančního plánu, změna příjmení, ukončení rezidenčního místa apod..) je potřeba podat
Žádost o schválení změny - formulář zde

Podávání žádostí

Žádost o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo musí být kompletně vyplněna, přiloženy všechny požadované přílohy a podána elektronicky přes portál RISPF pod záštitou Ministerstva financí. Vygenerovaná, vytisknutá a podepsaná statutárním orgánem (nebo zmocněnou osobou) musí být žádost (bez příloh) nejpozději do 28. 2. 2021 odeslaná datovou schránkou na adresu administrátora (IPVZ).

 • všechny přílohy, které musí žádost obsahovat, naleznete ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace na stránkách ministerstva zdravotnictví. Přiložené dokumenty musí být vždy kompletní.
 • na každý obor se podává samostatná žádost
 • žádá-li poskytovatel zdravotních služeb o rezidenční místa v jednom oboru
  pro více organizačních složek, podá jednu žádost v oboru pro všechny organizační složky

Hodnocení žádostí

 • seznam žádostí vyloučených pro nesplnění formálních náležitostí bude zveřejněn
  do 30 dnů od uplynutí termínu pro podání žádostí zde
 • žadatel, jehož žádost byla vyloučena, může ve lhůtě 5 dnů od zveřejnění na webu MZ podat námitku (tiskopis bude zveřejněn na webu MZ) zde
 • MZ rozhodne o námitkách do 30 dnů od jejich doručení zveřejněním na webu MZ zde
 • žádosti, které netrpí vadami nebo u kterých MZ vyhoví námitkám, budou postoupeny k odbornému hodnocení AK
 • 14. května 2021 zveřejní MZ hromadné rozhodnutí ministra se soupisem oborů a úspěšnými žadateli zde.

Výběr rezidenta

výběrové řízení na rezidenční místo se řídí zákonem č.96/2004 Sb. a vyhláškou č.186/2009 Sb.

 • žadatelé o dotaci, kteří obdrží rezidenční místo, vyhlásí nejpozději do 14 dnů
  od zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení
 • nejpozději do 3 dnů oznámí tuto skutečnost MZ, formulář najdete na webu MZ zde
 • lhůta pro podání přihlášek (oznámení výběrového řízení) nesmí být kratší než
  15 pracovních dnů
 • neobsadí-li příjemce dotace všechna přidělená místa v 1. kole výběrového řízení,
  je povinen vypsat 2. kolo výběrového řízení a toto opět oznámit MZ na předepsaném formuláři
 • informaci o neobsazených místech zaslat administrátorovi e-mailem či datovou schránkou
 • pro každého vybraného rezidenta je třeba vyplnit formulář „Informace o vybraném rezidentovi“ a zaslat jej do 10 dnů od ukončení výběrového řízení
  e-mailem nebo datovou schránkou administrátorovi
 • do 30 dnů od výběru rezidenta je potřeba doručit datovou schránkou nebo prostřednictvím licencovaného přepravce na adresu administrátora vypracované vzdělávací a finanční plány I, II a III a čestné prohlášení rezidenta. Vzdělávací plán musí být podepsán rezidentem a školitelem. Formuláře najdete zde
 • peněžní prostředky lze použít pouze na úhradu nákladů, které jsou dány příslušnou metodikou
 • rezident musí zahájit specializační vzdělávání v roce, kdy byla poskytovateli zdravotních služeb přiznána dotace, v opačném případě rezidenční místo zaniká. Příjemce dotace je povinen tuto skutečnost oznámit administrátorovi prostřednictvím formuláře „Žádost o změnu“, který zašle datovou schránkou či prostřednictvím licencovaného přepravce

Žádost o změnu, přerušení a zastavení čerpání dotace

V průběhu čerpání dotace může příjemce požádat o změnu vzdělávacího plánu, finančního plánu a dalších údajů uvedených na vydaném rozhodnutí či na žádosti o poskytnutí dotace. Lze také žádat o změnu údajů týkajících se rezidentů. Žádost o změnu je třeba podat
do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala a to prostřednictvím datové schránky na adresu administrátora.

Formulář je k dispozici na webu IPVZ zde

V žádosti o změnu je třeba vybrat typ změny, stručně popsat důvod změny a doložit příslušnou přílohu (např. opravený FP, opravený a podepsaný VP, čestné prohlášení rezidenta apod.)

Rezidenční místo je možné přerušit na dobu max. 5 let, po překročení lhůty nutno oznámit ukončení rezidentury Žádostí o změnu.

Podání žádostí o změnu je termínově omezeno do 31. 10. 2021.

Průběžná, závěrečná a kontrolní zpráva

Příjemci dotace mají povinnost dokládat v rámci dotačních programů
Ministerstva zdravotnictví ČR vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy.  Formulář průběžné zprávy obsahuje přehled absolvovaných částí v daném roce a dále přehled zbývajících částí stanovených vzdělávacím programem. Průběžnou zprávu je příjemce dotace povinen vypracovat za předešlý kalendářní rok a zaslat prostřednictvím licencovaného přepravce nebo datovou schránkou nejpozději do 31. 1. následujícího roku na adresu administrátora.

Po ukončení projektu je příjemce dotace povinen předložit Závěrečnou zprávu. Závěrečná zpráva obsahuje informace o plnění projektu specializačního vzdělávání, realizovaného
v rámci příslušného dotačního programu, popis a zhodnocení realizace odborné části projektu, finanční vypořádání a komentář k čerpání poskytnutých finančních prostředků podle Rozhodnutí. Závěrečnou zprávu je příjemce dotace povinen zaslat datovou schránkou nebo licencovaným přepravcem na adresu administrátora do 31. 1. následujícího roku po roce, ve kterém byl projekt ukončen.

Dále je příjemce dotace povinen na konci projektu zajistit kontrolu hospodaření se státní dotací, kterou provede prostřednictvím vlastních zaměstnanců kontroly nebo prostřednictvím externího auditora. Nejpozději do 30. června následujícího roku po ukončení projektu zašle na adresu administrátora prostřednictvím licencovaného přepravce nebo datovou schránkou Kontrolní zprávu.

Vzor vyplněné průběžné, závěrečné a kontrolní zprávy naleznete v kolonce Formuláře.

Veškeré informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR zde

Finanční vypořádání se státním rozpočtem

V souladu s ustanovením §75 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla a v souladu
s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání je příjemce dotace povinen doložit finanční vypořádání dotace za předchozí rok a současně zaslat avízo odboru ONP MZ.

Finanční vypořádání podává příjemce dotace na příslušných formulářích a zašle jej MZ prostřednictvím datové schránky nebo licencovaným přepravcem.

Formulář k dispozici zde

Částka za nespotřebované prostředky se poukazuje  nejpozději do 15. února 2021,
resp. 25. února 2021 v případě, že dotace je poskytnuta prostřednictvím kraje, na účet cizích prostředků MZ č. 6015-2528001/0710 vedený u ČNB.

Při odeslání nespotřebovaných prostředků je nutné dbát na dodatečnou a správnou identifikaci vratky. Jako variabilní symbol příjemce dotace uvádí prvních sedm čísel
před lomítkem (číslo rozhodnutí).

Nespotřebované prostředky, které se vracely zpět na účet MZ během roku, se do finančního vyúčtování nezapisují, ty pouze snižují poukázanou částku.

Veškeré informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR zde