Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Lékařské obory na celou dobu specializačního vzdělávání - Aktuality

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2021

Ministerstvo zdravotnictví uveřejnilo seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2021 v Programu č. 2 – celá doba specializačního vzdělávání v souladu s § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů. Více informací naleznete na webových stránkách MZ ČR.


Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2021

Ministerstvo zdravotnictví uveřejnilo seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2021 dle zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí uvedených v metodice. Více informací naleznete na webových stránkách MZ ČR.


Posun termínů souvisejících s hodnocením formálních náležitostí Žádostí o rezidenční místo

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví aktualizaci Metodiky pro žadatele a výzvy k podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2021, program č. 2, která se týká posunu termínů souvisejících s hodnocením formálních náležitostí Žádostí. Změny se týkají kapitol 6.1 Zveřejnění výsledků hodnocení formálních náležitostí a 12. Časový průběh.

Konkrétně se jedná o následující body:

  • zveřejnění seznamu vyloučených Žádostí pro formální nedostatky – posun termínu z 9. 4. 2021 na 16. 4. 2021
  • lhůta pro podání námitek (do 5 pracovních dnů) – posun termínu z 16. 4. 2021 na 23. 4. 2021

Více informací naleznete zde.


Dotační program rezidenční místa 2021

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 14j zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla:

Výzvu k předkládání žádostí o dotaci a Metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa pro rok 2021, včetně výše dotace pro rok 2021 v jednotlivých oborech a základních kmenech a formuláře žádostí pro poskytnutí dotace pro rok 2021. 

Text výzvy a metodik naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR zde.

Novinka
Od ledna 2021 je možné žádat o rezidenční místo jak na kmen, tak na celou dobu specializačního vzdělávání pouze elektronicky, prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF na internetové adrese http://isprofin.mfcr.cz/rispf. Manuál k vyplnění online žádosti jak pro kmen, tak celou dobu specializačního vzdělávání naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR pod záložkou Výzva a metodika pro žadatele o dotaci, viz odkaz v odstavci výše.

Upozornění: v případě vyplňování žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo v oboru pediatrie upozorňujeme na to, že v záložce nazvané Informace o žadateli se v okénku nazvaném Maximální výše dotace pro daný obor vyplňuje výše dotace pro Pediatrii II, tj. 2 430 000 Kč. O skutečné výši poskytnuté dotace, tj. zda bude poskytnuto 2 160 000 Kč nebo 2 430 000 Kč, bude rozhodnuto až po výběru rezidenta podle jeho vzdělávacího plánu, tj. zda se zaváže absolvovat v rámci vlastního specializovaného výcviku povinnou odbornou doplňkovou praxi v oboru pediatrie na pracovišti registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost (část I. písm. e).

Upozornění: Žádost o rezidenční místo mohou podávat pouze ta zdravotnická zařízení, která mají akreditaci pro příslušný obor. Nelze podat žádost o rezidenční místo, pokud mají zdravotnická zařízení o akreditaci požádáno, ale ještě není schválena.

Průběžné a závěrečné zprávy

Příjemci dotace mají povinnost dokládat v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy nejpozději do 31. 1. 2021. Informace k vyplnění jednotlivých formulářů jsou uvedeny v „Pokynech pro vyplnění formuláře“.

Veškeré informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR zde.

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu – Rezidenční místa a další dotační programy pro rok 2020

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje pokyny pro finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu – Rezidenční místa a další dotační programy pro rok 2020.

Veškeré informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR zde.