Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Sdělení AKK

Akreditovaný kvalifikační kurz Radiologická fyzika a Akreditovaný kvalifikační kurz Radiologická technika

Otevření výše uvedeného kurzu  je závislé na počtu přihlášených zájemců. Proto vyzýváme další potencionální zájemce, aby dali e-mailem najevo svůj zájem o AKK a zaslali přihlášku paní P. Pecákové (pecakova@ipvz.cz).

K přihlášce je nutné doložit úředně ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu z magisterského/inženýrského studia a prosté kopie diplomu a dodatku k diplomu z bakalářského studia. V současné chvíli, kdy se bude posuzovat, zda splňujete vstupní předpoklad pro zařazení do AKK. V této fázi po vás požadujeme  pouze prosté kopie diplomů a dodatků. Budete-li do kurzu přijati, budou po vás požadovány úředně ověřené kopie. O přijetí do kurzu budete informováni e-mailem. 

Vzhledem k tomu, že vstupní předpoklad pro přijetí do AKK Radiologická fyzika a AKK Radiologická technika je absolvování magisterského nebo bakalářského studijního oboru matematicko-fyzikálního zaměření, který obsahuje alespoň 800 vyučovacích hodin matematicko-fyzikálních předmětů (Radiologická technika 400 hodin)  je nutné doplnit přihlášky o seznam absolvovaných předmětů matematického nebo fyzikálního charakteru včetně hodinové dotace jednotlivých předmětů (celkový počet hodin přednášek a cvičení v semestru). Seznam musí být potvrzený studijním oddělením dané vysoké školy.

Deklarování zájmu o AKK není nijak závazné, slouží jen k indikování stavu zájemců a stanovení, zda je pořádání akce ekonomicky únosné. O  zahájení kurzu budou schválení uchazeči s velkým časovým předstihem informováni e-mailem.  Kurzovné je 1 450, - Kč/den výuky.