Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Výukové pracoviště intenzivní medicíny (VP IM) bylo založeno před deseti lety, 1. prosince 2007. Jeho vznik přímo souvisel s uvedením oboru intenzivní medicína mezi obory specializačního vzdělávání, jak byly vyjmenovány v zákoně č. 95/2004. Nyní je tento obor nástavbovým oborem.

Na základě výběrového řízení se stal prvním vedoucím VP IM v prosinci roku 2007 prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Výukové pracoviště intenzivní medicíny sídlilo v letech 2007–2012 na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) ve FN Brno, od podzimu 2012 sídlí na KARIM FN Ostrava.

První atestace v oboru intenzivní medicína proběhly na jaře roku 2007. Od té doby se atestace v tomto oboru utěšeně rozběhly, takže v letech 2007–2010 úspěšně odatestovalo 239 uchazečů. Všichni uvedení v průběhu přípravy postupovali podle vzdělávacího programu oboru intenzivní medicína z roku 2005.

Ke konci roku 2009 se začal rodit nový vzdělávací program. Přípravy se ujala akreditační komise oboru intenzivní medicína pod vedením jejího tehdejšího předsedy prof. MUDr. Vladimíra Černého, Ph.D., koordinátorem této aktivity byl prof. Pavel Ševčík. Příprava vzdělávacího programu oboru intenzivní medicína byla velmi komplikovaná. Souviselo to se skutečností, že do oboru intenzivní medicína lze vstoupit z 18 základních oborů a pověření zástupci každého z nich měli poněkud jinou představu o jeho náplni a požadovaných znalostech a dovednostech. Klíčovým momentem, který vedl k prvotní shodě na začátku tvorby vzdělávacího programu, byl návrh vytvořit čtyři poněkud odlišné moduly, které by se protnuly v první, obecné části přípravy a lišily by se druhou, speciální částí. Vznikl tak modul anesteziologický, interní, chirurgický a pediatrický. Výsledkem složitě koordinovaného úsilí byl vzdělávací program nástavbového oboru intenzivní medicína, který vyšel ve Věstníku MZ ČR v dubnu roku 2010 a je platný dosud. Do vzdělávacího programu byly mj. vtěleny zásady CoBaTrICE – Competency Based Training programme in Intensive Care Medicine, který postulovala Evropská společnost intenzivní medicíny (ESICM).

Vyšší náročnost vzdělávacího programu a především nízký počet akreditovaných pracovišť, na nichž bylo možno povinnou dvouletou praxi absolvovat, vedly k významnému snížení přístupnosti k atestacím z intenzivní medicíny, a to zejména pro lékaře z menších nefakultních nemocnic, které nebyly akreditovány. Bohužel o získání akreditace pro obor intenzivní medicína neusilovala ani řada větších nemocnic, které by nepochybně akreditační kritéria splnily. A to i přes skutečnost, že byly k akreditaci pro obor intenzivní medicína vybízeny.

Výsledkem je, že od roku 2011 do jara 2017 v oboru intenzivní medicína úspěšně odatestovalo pouze 46 lékařů. Přitom je do oboru zařazeno dalších 331 lékařů, kteří atestaci z intenzivní medicíny dosud nesložili (údaje z června 2017).

Výukové pracoviště intenzivní medicíny pořádá vždy na jaře, zpravidla v prostorách Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně, čtyřdenní Předatestační kurz intenzivní medicíny, jehož se účastní každoročně dvě až tři desítky posluchačů.

Tradiční vzdělávací akcí je pětidenní předvánoční kurz Novinky v intenzivní medicíně, který se koná pravidelně v Hotelu ILF v Praze a je společnou akcí katedry anesteziologie a intenzivní medicíny IPVZ a výukového pracoviště intenzivní medicíny IPVZ. Program kurzu sestavuje prof. Vladimír Černý.

Výukové pracoviště intenzivní medicíny se podílí rovněž na přípravě dalších odborných akcí, zejména největší každoroční intenzivistické konference v České republice – Colours of Sepsis v Ostravě, nad níž přejímá výukové pracoviště intenzivní medicíny spolu s dalšími institucemi tradičně záštitu.

Výukové pracoviště intenzivní medicíny spolupracuje s akreditační komisí oboru intenzivní medicína a s výborem České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP.

V blízké budoucnosti lze očekávat vznik nového nebo inovovaného vzdělávacího programu intenzivní medicíny, který bude připravovat nová akreditační komise. Podle vývoje počtu přihlášek řady dalších zdravotnických zařízení lze očekávat, že významným způsobem přibude počet akreditovaných pracovišť, takže lze doufat v lepší zpřístupnění praktické části přípravy k atestaci z intenzivní medicíny pro širší okruh zájemců.

Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Vydané a oceněné publikace posledních tří let

V roce 2014 vyšlo třetí, zcela přepracované a podstatně rozšířené vydání monografie Pavla Ševčíka (editor), Martina Matějoviče, Vladimíra Černého, Karla Cvachovce, Ivana Chytry (spolueditoři) a kol. Intenzivní medicína.
Praha: Galén. Kniha byla oceněna Cenou České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP za nejlepší knižní publikaci za rok 2014.
V roce 2015 vyšla monografie Jana Máci a kol. ARDS v klinické praxi. Praha: Maxdorf. Odborným garantem byl Pavel Ševčík. Kniha byla oceněna Cenou České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP pro nejlepší knižní publikaci
za rok 2015.