Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Všeobecné praktické lékařství má v České republice jako nejstarší obor medicíny bohatou tradici přerušenou v padesátých letech přechodem na sjednocené zdravotnictví. K obnovení samostatnosti oboru došlo v roce 1978, kdy 1. 3. 1978 Vyhláškou MZ ČR č. 4 z roku 1977 byl obor znovuustaven pod názvem všeobecné lékařství (VL). V témže roce byla také založena výuková základna oboru – katedra všeobecného lékařství – v Institutu doškolování lékařů a farmaceutů (ILF). Byla koncipována specializační příprava oboru, která vznikla na bázi vzdělávacích cílů sestavených zakladateli katedry. V tehdejších okresních ústavech národního zdraví byla vyčleněna pracovní místa pro lékaře připravující se k atestaci v oboru, takže příprava probíhala v zaměstnaneckém poměru, jak bylo stanoveno zákonem. Zdůvodnění samostatnosti oboru a naléhavost speciální výchovy praktických lékařů se opíraly o výsledky rozsáhlého výzkumu, který pod vedením MUDr. Jiřího Šnajdra sledoval strukturu diagnóz mnoha tisíc pacientů vyšetřených tehdy obvodními lékaři. Kandidátská disertační práce Odborná kompetence odborníka všeobecného lékařství, obhájená MUDr. J. Šnajdrem v roce 1987, potvrdila, že příprava praktického lékaře musí zahrnovat daleko komplexnější vzdělání, než je specializace internisty nebo chirurga. Vyhláškou MZ ČR 37/1977 vstoupili do vzdělávání oboru praktičtí lékaři‑školitelé, kteří se na základě dostatečně dlouhé praxe (7–10 let) a kvalifikace začali s KVL ILF spolupodílet na vzdělávání praktických lékařů na území celé republiky. Byla tak vytvořena klinická báze pro vzdělávání a organizaci oboru. Práce školitelů byla kromě KVL podporována okresními a krajskými odborníky obeznámenými s poměry daného regionu. ILF se tak stal koordinátorem vzdělávání praktických lékařů, na jeho půdě také velká část vzdělávacích aktivit ve spolupráci s katedrami ostatních oborů probíhala. Po odchodu MUDr. J. Šnajdra koncem roku 1988 došlo na místě vedoucího katedry všeobecného lékařství k opakovaným změnám. Počátkem roku 1991 byla na základě konkurzního řízení na toto místo jmenovaná ministrem zdravotnictví školitelka a okresní odborník oboru MUDr. Libuše Válková. Ta na katedře zavedla, mimo jiné, nácvik profesních dovedností.

Od roku 1991 asistenti a pracovníci katedry zahájili výuku praktického lékařství také na pregraduální úrovni, především na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., na 1. LF UK a MUDr. Libuše Válková na 2. LF UK. Obor praktické lékařství pronikl v různé míře do všech lékařských fakult Univerzity Karlovy, ale nejen této univerzity. V roce 1992 vypracovala KVL na žádost MZ ČR, ve spolupráci s katedrou pediatrie a za pomoci obou odborných společností Program vzdělávání rodinného lékaře, který však nebyl realizován v praxi a obor rodinné lékařství záhy zmizel i ze seznamu odborností v České republice a jako takový není u nás specializačním oborem, na rozdíl od jiných vyspělých zemí.

Za pomoci edičního oddělení IPVZ byly zpracovány přednášky týkající se nejčastější medicínské problematiky a byly přeneseny na videokazety, stejně tak jako klipy s nejčastějšími neuralgickými body v komunikaci. Pracovníci katedry se podíleli také na řešení výzkumných úkolů KVL, odborné společnosti, ale i na projektech zahraničních. Spolupráce se zahraničím byla do roku 2000 poměrně bohatá: European Society of General Practice/Family Medicine WONCA (MUDr. Václav Beneš), European Improvement in General Practice EQuiP (MUDr. L. Válková, MUDr. V. Beneš, doc. B. Seifert, Dr. Kovář), Saint Vincent Primary Care Diabetes Group (MUDr. L. Válková), European Society for Primary Care Gastroenterology (doc. B. Seifert), EGPRN podpora výzkumu pro střední a východní Evropu, Evropská akademie učitelů v praktickém lékařství (EURACT), Mezinárodní virologický program (MUDr. Petr Herle). Nicméně po roce 2000 docházelo k postupnému úbytku finančních zdrojů směrovaných do specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství a působení MUDr. Davida Ratha mu pak zasadilo další těžkou ránu. Také privatizace velké části ambulantních zařízení negativně poznamenala specializační přípravu v oboru VL. Zánik poliklinik připravil kandidáty oboru o zaměstnavatele a možnost uskutečnit specializační přípravu. Obrovským úsilím tehdejší vedoucí KVL MUDr. Libuše Válkové, podporovaným vedením IPVZ, byly v roce 1996 získány účelově vázané finance MZ ČR na „nový způsob vzdělávání k získání atestace I. stupně v oboru VL“, a KVL IPVZ tak mohla přijímat mladé lékaře po absolvování lékařské fakulty do pracovního poměru v rámci specializační přípravy. Pravidelné čtvrtletní semináře, vedené metodou výuky v malých skupinách, se staly odborným vodítkem přípravy a vedly k prokazatelnému zlepšení odborné úrovně kandidátů. Ve snaze poskytnout mladým lékařům co nejširší praktickou výuku zahájila KVL v roce 1997 výuku profesních dovedností na klinických modelech s možností nácviku otoskopie, oftalmoskopie, mamologického vyšetření, vyšetření prostaty, nácviku mužské katetrizace a laryngeální intubace. Nové metody specializační přípravy a soustředěná péče o kandidáty oboru se v uplynulých letech projevily významným nárůstem úspěšnosti při atestačních zkouškách. Fungující systém specializační přípravy za finanční podpory MZ ČR byl roku 2005 zrušen bez náhrady tehdejším ministrem zdravotnictví MUDr. Davidem Rathem. To vedlo ke stavu, kdy v roce 2007 bylo na všeobecné lékařství specializováno pouze sedm lékařů. Za následující politické reprezentace se až v roce 2008 podařilo získat provizorní dotační program a od závěru roku 2009 začal s dětskými nemocemi fungovat nový dotační systém na bázi rezidenčních míst.

Bývalý ministr zdravotnictví MUDr. David Rath měl vizi, která s oborem všeobecné praktické lékařství nepočítala, a primární péči měli poskytovat lékaři se specializací ve vnitřním lékařství. Dosavadní praktičtí lékaři by zřejmě dopracovali jakožto lékaři druhé kategorie. Po ministrových organizačních krocích prošla sama katedra všeobecného lékařství velkou redukcí a krizí, kdy se zdálo, že specializační vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství na IPVZ zcela skončí. Hlavní hybná síla katedry, MUDr. Libuše Válková, odešla koncem roku 2007 do starobního důchodu. Zanechala za sebou obrovský kus práce a má nehynoucí zásluhu na tom, že obor všeobecné praktické lékařství jako takový samostatně existuje. Po celý svůj profesní a pedagogický život usilovala o co nejvyšší kvalitu primární péče.

V roce 2008 převzal vedení katedry všeobecného lékařství MUDr. Josef Štolfa, jehož nesnadným úkolem bylo značně zredukovat personální obsazení a racionalizovat provoz, ale zároveň katedru udržet při životě, a to v podstatě bez jakýchkoli finančních prostředků. Nelehké období se podařilo překonat a po kritických letech a bojích o samotnou existenci katedry se podařilo tohoto cíle dosáhnout. Byla navázána těsná spolupráce se Společností všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. MUDr. Josef Štolfa se stal místopředsedou této odborné společnosti pro vzdělávání. Práce společnosti je zároveň využívána při práci katedry, zejména pokud jde o využití vypracovaných doporučených postupů. Ke stabilizaci katedry přispívá také aktivita MUDr. J. Štolfy v Akreditační komisi MZ ČR pro obor VPL, kterou opakovaně řídil, a je tak zachována kontinuita metodiky specializačního vzdělávání a jeho realizace v praxi.

Pod vedením MUDr. J. Štolfy pokračovalo také přibližování oboru VPL ostatním blízkým oborům, a to především zkrácením rekvalifikačního kurikula pro lékaře z oboru vnitřní lékařství, urgentní medicína a nyní i pro chirurgii, anesteziologii a resuscitaci.

Katedra všeobecného lékařství funguje mimo jiné jako metodické centrum specializační přípravy do VPL a je v úzkém kontaktu se všemi akreditovanými pracovišti VPL, zejména s těmi, která aktivně vzdělávají mladé lékaře v oboru.

Díky podpoře specializačního vzdělávání dotačním programem rezidenčních míst, ale také vzhledem k usnadněné rekvalifikaci z jiných odborností do oboru VPL vysílá KVL IPVZ ročně do praxe asi 150-200 nově specializovaných praktických lékařů, a to již od roku 2012. Věková křivka praktických lékařů se tím pomalu, ale jistě obrací k příznivějším ukazatelům. Poměrně příznivý počet nových lékařů s odborností VPL však samozřejmě nemůže vyřešit regionální nedostatek praktických lékařů v některých odlehlých částech ČR, případně v příhraničí se zeměmi, kde je nesrovnatelně vyšší ohodnocení práce lékaře.

Od 1.1.2022 převzala vedení katedry MUDr. Ludmila Bezdíčková, praktická lékařka, členka výboru SVL ČLS JEP, členka SPL ČR.