Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Urologie byla uznána jako nástavbový obor chirurgie při založení ÚDL v roce 1953. Byla zřízena subkatedra urologie, jejímž prvním vedoucím se stal prof. MUDr. Karel Uhlíř, DrSc., z Urologického oddělení Nemocnice v Ostravě‑Fifejdách. První atestace z urologie zde proběhly v roce 1954. Již v této době řada lékařů absolvovala několikaměsíční předatestační stáže na tomto oddělení. V roce 1961 se stal vedoucím subkatedry urologie doc. MUDr. Václav Pačes, CSc., přednosta Urologického oddělení Nemocnice Na Bulovce v Praze do roku 1976. V roce 1973 byla v Nemocnici Na Bulovce zřízena Urologická klinika ILF jako sídlo katedry urologie ILF. Ta byla v roce 1975 přesunuta na nově ustanovenou Urologickou kliniku Fakultní nemocnice 2 s FP a Fakulty všeobecného lékařství UK (nyní Všeobecné fakultní nemocnice v Praze – VFN) a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) v Praze na Karlově. Katedra zde sídlí dosud. Katedru v roce 1975 převzal prof. MUDr. Eduard Hradec, DrSc., zakladatel a přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze na Karlově, a vedl ji do roku 1988. Všichni další přednostové Urologické kliniky 1. LF UK a VFN (doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc., doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc., doc. MUDr. Radko Petřík, CSc., prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.) byli s nástupem do funkce přednosty Urologické kliniky 1. LF UK a VFN pověřováni v rámci „personální unie“ též vedením katedry urologie ILF/IPVZ. V pozici kmenových asistentů postupně na katedře pracovali lékaři Jiřina Hátleová, Pavel Svoboda, Miroslav Hanuš, Tomáš Hanuš, Jan Dvořáček, Kateřina Bartoníčková, Zdeněk Dítě, Radim Kočvara. Ke spolupráci nejen při atestačních zkouškách, ale i při organizaci edukačních akcí pro rezidenty v rámci specializační přípravy byli zváni přednostové dalších urologických klinik v Praze (doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc., doc. MUDr. Michael Urban) a dále přednostové urologických klinik v Hradci Králové (doc. MUDr. Petr Morávek, CSc.), v Brně (prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.) a v Olomouci (doc. MUDr. František Záťura, Ph.D.), kteří se také stali členy katedry urologie IPVZ.

Do zavedení akreditačního systému v roce 2005 mohla výuka urologie probíhat na všech urologických pracovištích v České republice. Proto katedra urologie organizovala tříměsíční stáže na fakultních pracovištích před atestací II. stupně pro lékaře nejen z okresních nemocnic. Urologická klinika VFN a 1. LF UK jako sídlo katedry urologie ILF/IPVZ organizovala atestace z urologie I. a II. stupně dvakrát ročně až do konce roku 2011. Katedra organizovala všechny povinné odborné kurzy specializačního vzdělávání. Na klinické základně katedry urologie na Karlově probíhaly i praktické atestační zkoušky a od roku 2002 i nově připravený – v součinnosti s ostatními přednosty urologických klinik v ČR – povinný písemný předatestační test. Příprava na atestaci I. stupně trvala zprvu čtyři roky, na atestaci II. stupně další tři roky. Později se tento poměr obrátil. K atestaci II. stupně museli atestující vypracovat atestační práci, tato povinnost se dodržuje dosud.

Podle statistiky atestací vedené od roku 1988 proběhlo na klinice do roku 2011 celkem 349 atestací I. stupně, 240 atestací II. stupně (do roku 2005) a 44 jednostupňových atestací (po roce 2007). Od roku 2012 organizaci specializačního vzdělávání v základních oborech převzaly lékařské fakulty. V souvislosti s přechodem na jednostupňovou atestaci s novými požadavky na teoretickou přípravu v letech 2006 a 2007 neodatestoval žádný urolog, ale řada lékařů (v počtu 95) s atestací I. stupně získala specializovanou způsobilost na základě přechodného ustanovení paragrafu 40 zákona č. 95/2004 Sb.

Od roku 2012 je specializační vzdělávání v základních oborech zajišťováno lékařskými fakultami, které se střídají v organizaci atestací, na 1. LF UK atestace z urologie proběhly jako první na jaře 2012. Vzdělávací program urologie byl zprvu jen rámcový, v 90. letech vznikly ve spolupráci s výborem České urologické společnosti ČLS JEP (ČUS) a Oborovou komisí ČLK pro urologii přesnější diferencované programy, v nichž byly stanoveny základní požadavky na praktickou část, tedy počty operací, a na délku povinných stáží. Tyto vzdělávací programy dále prošly řadou změn, po roce 2004 dal průnik vzdělávacích programů urologie I. a II. stupně vzniknout novému vzdělávacímu programu jednostupňové urologie, který byl již spoluvytvářen, oponován a schvalován akreditační komisí MZ ČR pro urologii. Jejími předsedy byli v letech 2005–2015 prof. Jan Dvořáček a doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc. Dále katedra urologie IPVZ vypracovala nově zavedené logbooky urologie.

Vzhledem k maximální snaze o přiblížení se standardům evropské urologie podporovala katedra urologie IPVZ ve spolupráci s ČUS absolvování písemného a ústního testu European Board of Urology (EBU). Díky tomu je písemná a ústní zkouška EBU uznávána jako alternativa v rámci atestační zkoušky z urologie v ČR. Absolventi této zkoušky EBU získávají prestižní titul FEBU (Fellow of European Board of Urology).

Urologická klinika 1. LF UK a VFN byla prvním místem v ČR, kde písemné zkoušky EBU probíhaly. Paralelně si školenci testují průběžné teoretické znalosti při účasti v testu In‑Service, který EBU každoročně organizuje s podporou ČUS. Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze na Karlově, kde má sídlo i katedra urologie IPVZ a subkatedra dětské urologie IPVZ, získala v roce 2014 vedle národní akreditace k výuce urologie i akreditaci pro školení evropského programu European Board of Urology, za kterou je odpovědný jako Programme Director prof. Tomáš Hanuš. Profesor Tomáš Hanuš a docent Radim Kočvara vyvinuli nemalou aktivitu při jednáních na MZ ČR s podporou současného vedení IPVZ k nastartování pilotního projektu s cílem oficiálně přeložit písemný test EBU z anglického do českého jazyka a nastavit tak podmínky pro to, aby se absolvování písemného testu EBU stalo povinnou součástí specializační zkoušky z urologie pro všechny uchazeče v ČR.

Ministerstvo zdravotnictví má v této záležitosti k dispozici veškeré argumenty i analýzy včetně finanční náročnosti projektu oponované nejen na straně IPVZ, ale i odborné urologické společnosti; k projektu se připojily i další dvě katedry IPVZ (anesteziologie a resuscitace a dermatovenerologie).

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.,
Doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.