Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

V roce 1933 založil prof. MUDr. Vladimír Novák, DrSc., v Brně Úrazovou nemocnici (ÚN). Nemocnice byla řízena Úrazovou pojišťovnou dělnickou pro Moravu a Slezsko v Brně a stala se centrálním pracovištěm pro vývoj úrazové chirurgie v Československu. Byla úzce spjata se světově uznávanou traumatologií ve Vídni. Prof. Lorenz Böhler sám se zúčastnil slavnostního otevření a inicioval úzkou spolupráci mezi traumatology v Rakousku a Československu.

Po válce pak lékaři už tradičně chodili do Úrazové nemocnice na studijní pobyt, když na jiných místech republiky úrazovou chirurgii praktikovali všeobecní chirurgové. Od roku 1953 byly stáže organizovány tehdejším Ústavem pro doškolování lékařů, ÚN v této době vedl prof. Vladimír Novák, později doc. MUDr. Josef Kroupa, DrSc. V roce 1983 se ředitelem nemocnice stal doc. MUDr. Jaroslav Michek, CSc., a jeho zásluhou byla v rámci tehdejšího ILF ustavena subkatedra úrazové chirurgie, jejímž byl i prvním vedoucím. Na základě konkurzu byl v roce 1990 vedením subkatedry pověřen MUDr. Vladimír Pokorný, CSc. V tomto roce byla též doplněna vyhláška č. 77/81 Sb. a traumatologie byla deklarována jako samostatný nástavbový specializační obor obecné chirurgie. Subkatedra vydala atestační náplň, která byla novelizována opakovaným přepracováním vzdělávacího programu pro obor úrazová chirurgie.

Doškolovací proces byl plně integrován do koncepce traumacentra v Úrazové nemocnici v Brně. Tehdejší traumacentrum ÚN bylo zapojeno do grantové výzkumné činnosti MZ ČR a udržovalo rozsáhlé kontakty se zahraničními pracovišti na Slovensku, v Maďarsku, v Německu, v Rakousku, ve Francii, v bývalém Sovětském svazu a v USA (Brain Trauma Foundation). Už od této doby organizovala ÚN společně se subkatedrou úrazové chirurgie semináře, odborné stáže a celostátní konference (tradiční Novákovy traumatologické dny). Ačkoli tyto kongresy byly platformou rozsáhlých diskuzí o poranění skeletu, vždy jsme kladli důraz na ošetření komplexních poranění tělesných dutin, pánevních orgánů, páteře a míchy. Společně pracující chirurgové, traumatologové, ortopedové byli zároveň s komplementárními odborníky v naší nemocnici základem doškolování v rámci IPVZ. Velký důraz byl v praktické a výzkumné činnosti kladen na diagnostiku a terapie polytraumatizovaných pacientů. Spinální jednotka pro komplexní ošetření úrazů páteře a míchy, založená v roce 1992, byla první v republice a byla základem později zřízeného celorepublikového spinálního programu a sítě spinálních jednotek (2002).

V roce 2007 byl na podkladě konkurzního řízení jmenován přednostou subkatedry doc. MUDr. Peter Wendsche, CSc.

Na půdě ÚN v Brně do konce roku 2011 probíhaly atestace v oboru úrazová chirurgie, a to dvakrát ročně v jarním a podzimním termínu. Od roku 2012 bylo MZ ČR rozhodnuto, že atestace už nebudou zajišťovány centrálně na půdě subkatedry úrazové chirurgie, nýbrž střídavě na půdě jednotlivých fakultních nemocnic. Tím byla přerušena komplexní centrální příprava, jíž chybělo systematické pořádání předatestačních seminářů (kurzy), jako tomu bylo dříve na subkatedře úrazové chirurgie v Brně.

Do konce roku 2011 složilo na půdě subkatedry úrazové chirurgie v Brně atestaci v oboru úrazová chirurgie celkem 273 lékařů. Atestační komisi předsedal emeritní přednosta MUDr. Vladimír Pokorný, pětičlenná komise se skládala z členů výboru České společnosti úrazové chirurgie ČLS JEP a subkatedry samotné za účasti člena ČLK.

Po odebrání odpovědnosti za atestace se činnost subkatedry koncentruje na seminární činnost v rámci předatestační přípravy a celoživotního vzdělávání. Pravidelně se organizují čtyři akce za semestr a rozepsané stáže. Činnost zajišťují vedoucí subkatedry a referentka paní Ludmila Vlachová. Lektoři jsou ze specializovaných pracovišť z celé republiky.

Zaměstnanci z našich řad vydali publikace: Pokorný, V. et al. Traumatologie. Praha: Triton, 2002 (tato publikace získala v roce 2003 ocenění IPVZ); Wendsche, P. et al. Poranění míchy. Brno: NCO‑NZO, 2009; Veselý, R. Perioperační péče o pacienta v traumatologii. Brno: NZO‑NCO, 2011; Wendsche, P., Pokorná, A., Štefková, I. Perioperační ošetřovatelská péče Praha: Galén, 2012; Wendsche, P., Veselý, R., a kol. Traumatologie. Praha: Galén, 2015 – tato publikace obdržela v roce 2016 od České společnosti pro ortopedii a traumatologii (ČSOT) prestižní Chlumského cenu za nejlepší publikaci roku 2015. V roce 2018 vyjde publikace Wendsche, P., Veselý, R., a spol. Úskalí a komplikace při léčení zlomenin (Praha, Galén).

Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.