Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Katedra stomatologie byla založena už v prosinci 1955 doc. MUDr. Jaroslavem Kubínem. V jejím čele se postupně vystřídala řada významných představitelů oboru – MUDr. Jindřich Olšovský, doc. MUDr. Vladimír Šícha, CSc., doc. MUDr. Otakar Krejsa, CSc., a doc. MUDr. Josef Podstata, DrSc.

Katedra nejprve sídlila v Brně v prostorách ILF, v roce 1991 byla přemístěna do Prahy – jejím sídlem se stal od začátku školního roku 1992/1993 Výzkumný ústav stomatologický, druhým pracovištěm katedry byla I. stomatologická klinika 1. LF UK, nyní Stomatologická klinika 1. LF UK.

Z původního zaměření pracoviště – příprava lékařů stomatologů ke složení atestace I. stupně – se postupem let vytvořily podmínky pro atestaci II. stupně. Vyšší typ atestací se dále rozrostl o specializační atestace v oborech stomatochirurgie (od roku 1971 ústní, čelistní a obličejová chirurgie), dále specializace v oborech parodontologie, dětská stomatologie, stomatologická protetika a čelistní ortopedie.

V roce 1982 byla založena subkatedra dětské stomatologie, vedoucím byl ustanoven významný představitel oboru prof. MUDr. Jaroslav Komínek, DrSc., a učiteli se stali pracovníci dětské stomatologické kliniky FN v Motole, kde měla subkatedra klinickou základnu. Zde se také konaly specializační nástavbové atestace z dětské stomatologie. Subkatedra ukončila činnost na konci devadesátých let a její úkoly převzala katedra stomatologie.

Ve školním roce 1997/1998 vznikla subkatedra stomatochirurgie a maxilofaciální chirurgie pod vedením prof. MUDr. Jiřího Mazánka, DrSc.

Katedra stomatologie od samého začátku systematicky budovala postgraduální vzdělávání tak, aby pokrylo obor v celé jeho šíři a kontinuálně navazovalo na pregraduální studium na lékařských fakultách. Postupně se zapojila i do celoživotního vzdělávání stomatologů ve spolupráci s Československou stomatologickou společností, později Stomatologickou společností ČLS JEP.

V životě katedry se od počátku devadesátých let rozhodujícím způsobem projevila privatizace stomatologické péče, ukotvení systému celoživotního vzdělávání organizovaného Českou stomatologickou komorou, akreditace studijního programu Zubní lékařství (nahrazuje původní program Stomatologie) a především zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.

Všechny tyto změny (především zákon č. 95/2004 Sb.) postupně vedly k útlumu specializačního stomatologického vzdělávání s výjimkou přípravy v oboru ortodoncie, protože citovaným zákonem byly atestace ze stomatologie, včetně specializací v oboru dětská stomatologie, protetická stomatologie a parodontologie, zrušeny. Teprve od roku 2010 je akreditován specializační program Klinická stomatologie. V současnosti má tuto specializaci 40 stomatologů – převážně pracovníků fakultních nemocnic.

Všechny změny – společenské i legislativní – dopadly na katedru stomatologie naplno na konci roku 2008, kdy tehdejší vedení IPVZ rozhodlo o ukončení její činnosti, a to bez ohledu na trvale probíhající atestace z oboru ortodoncie a maxilofaciální chirurgie.

Činnost katedry byla znovu obnovena na konci roku 2015.

Před znovuustavenou katedrou stojí úkoly zcela odlišné, než které měla v minulosti. Je nutné postupně vracet povědomí o existenci vzdělávacích akcí, organizovaných IPVZ, novým generacím zubních lékařů. V tomto směru se nabízí prostor vytvořený novým pregraduálním kurikulem spojeným s výraznou redukcí počtu hodin výuky všeobecně medicínských předmětů. A právě tímto směrem vypsané kurzy mohou vrátit katedře její původní úlohu v postgraduálním i celoživotním vzdělávání.

Další, a to velice nesnadná povinnost katedry je organizace přípravných kurzů a aprobačních zkoušek pro zájemce o výkon povolání zubního lékaře pro uchazeče, kteří získali ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb., resp. ve znění zákona č. 67/2017 Sb. pregraduální vzdělání mimo země EU. Vzhledem k mimořádnému zájmu o aprobační zkoušku a zásadním neúspěchům, které tuto zkoušku doprovázejí, začala katedra kromě týdenního přípravného kurzu vypisovat také jednodenní kurzy, které mají za cíl seznámit uchazeče s nezbytnými pregraduálními znalostmi také nestomatologických předmětů tak, jak jsou vyučovány na našich lékařských fakultách.

Katedra stomatologie v minulosti opakovaně spoluorganizovala mezinárodní vzdělávací akce, v devadesátých letech dvakrát letní školu Evropské společnosti pro výzkum zubního kazu (ORCA Summer Schools), v poslední dekádě pak metodické kurzy o orální epidemiologii a kalibraci vyšetřujících společně s Evropskou asociací pro komunitní péči o orální zdraví. Tradice mezinárodních vzdělávacích akcí by bylo potřeba znovu oživit.

Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA