Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Motto soudních lékařů: Mluvit za mrtvé, a tím chránit živé.

Subkatedra soudního lékařství byla v Ústavu pro doškolování lékařů (dnešní Institut pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví) zřízena v roce 1962. Od svého založení až do roku 1988 sídlila v Ústavu soudního lékařství Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy (nynější 1. lékařská fakulta) ve Studničkově ulici v Praze. V letech 1962–1987 subkatedru vedl nestor československého soudního lékařství prof. MUDr. Jaromír Tesař, DrSc. (1912–2004), který se významně zasloužil nejen o ustanovení soudního lékařství za samostatný lékařský obor, ale i o jeho moderní koncepci a nadčasovou náplň postgraduálního vzdělávání v soudním lékařství.

Po odchodu profesora Tesaře byl v roce 1987 vedoucím subkatedry jmenován doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc., který postgraduálnímu vzdělávání v oboru věnoval většinu svého profesního života. K atestační zkoušce ze soudního lékařství připravil několik stávajících generací soudních lékařů. V roce 1988 s ohledem na nepříznivé poměry subkatedra přesídlila do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde až do roku 1996 odborně spolupracovala s Ústavem soudního lékařství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 1996 subkatedra působila ve Fakultní nemocnici Na Bulovce, v níž navázala odbornou spolupráci s Ústavem soudního lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

V roce 2014 byl do čela subkatedry jmenován doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA, a novým sídlem subkatedry se stal Ústav soudního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Po převodu větší části kompetencí specializačního vzdělávání na lékařské fakulty v roce 2012 se subkatedra specializuje zejména na zajištění kontinuálního postgraduálního vzdělávání v oboru.

Ústav soudního lékařství Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Hradci Králové byl zřízen v roce 1945 jako součást svazku pracovišť nově založené pobočky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Historicky je čtvrtým nejstarším soudnělékařským pracovištěm na území České a Slovenské republiky. Zakládajícím přednostou pracoviště byl věhlasný soudní a policejní lékař a pozdější první přednosta Ústavu soudního lékařství dnešní 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze prof. MUDr. Eduard Knobloch (1898–1957). V letech 1951 až 1958 byl královéhradecký ústav zařazen mezi pracoviště nově vzniklé Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové. Od roku 1958 až do současnosti je pracoviště součástí Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Od roku 2014 v ústavu sídlí subkatedra soudního lékařství IPVZ.

Ústav soudního lékařství v Hradci Králové zajišťuje komplexní soudnělékařskou službu pro region Královéhradeckého kraje včetně expertní, konzultační a konziliární činnosti. Vedle thanatologického provozu se pracovníci ústavu zaměřují na vědeckou a publikační činnost se specializací na problematiku střelných poranění, využití zobrazovacích metod v soudnělékařské diagnostice, úmrtí v důsledku působení fyzikálních extrémů a dušení. Lékaři pracoviště se podílejí na pregraduální i postgraduální výuce studentů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a ve spolupráci se subkatedrou soudního lékařství IPVZ na kontinuálním postgraduálním vzdělávání v oboru.

Doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA