Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Veřejné zdravotnictví je samostatným vědním oborem, který využívá a integruje poznatky různých vědních disciplín, jako jsou např. věda o řízení, ekonomika a financování, právní vědy, etika, sociální psychologie a sociologie, demografie, statistika a informatika, epidemiologie a hygiena. Každá z těchto disciplín je zde aplikována pro potřeby zdravotnictví s cílem poznat determinanty zdraví a zlepšit zdravotní stav obyvatelstva. Na rozdíl od lékařství, které se zabývá zdravím jednotlivce, kdy objektem zájmu je konkrétní pacient, řeší veřejné zdravotnictví problémy, které se týkají zdraví populačních skupin a zdraví celé společnosti.

Veřejné zdravotnictví jako vědní obor a výuková disciplína, zabývající se studiem zdravotního stavu společnosti a systémem péče o zdraví, se podílelo na tvorbě zdravotní politiky již v prvních letech existence samostatného státu po 1. světové válce a navazovalo tak na německou školu sociálního lékařství, kterou obohacovalo o vlastní progresivní prvky. Toto pojetí bylo v období totalitního režimu orientováno a redukováno především na organizační problémy socialistického zdravotnictví a zastíralo skutečné sociální a zdravotní problémy.

Škola veřejného zdravotnictví (dále ŠVZ) byla založena po vzoru zahraničních „Schools of Public Health“ v roce 1992. Vznikla na základě bývalé katedry sociálního lékařství a organizace zdravotnictví jako moderní pracoviště, které vedle svých dalších aktivit realizuje závažnou společenskou objednávku – systematické vzdělávání řídících pracovníků ve zdravotnictví.

Na tomto přerodu se po roce 1992 se svými spolupracovníky postupně podíleli její vedoucí, a to MUDr. Jan Podlešák, CSc., MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., doc. MUDr. Alena Petráková, CSc., doc. MUDr. Ctibor Drbal, CSc., a v posledních letech MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA.

Škola veřejného zdravotnictví je v současné době jediným výukovým pracovištěm v České republice, které je akreditováno podle zákona č. 95/2004 Sb. pro nástavbový specializační obor Veřejné zdravotnictví. Jejím hlavním úkolem je příprava zdravotnických manažerů, především ředitelů a dalších vedoucích pracovníků zdravotnických zařízení, pracovníků státní správy, řídících činitelů hygienické služby a jiných odborných pracovníků na různých stupních řízení zdravotního systému. Vzdělávaní je určeno jak těm, kteří vedoucí pozice ve zdravotnictví zastávají, tak těm, kteří se na tyto pozice teprve chystají. Specializační vzdělávání odpovídá evropskému standardu mezinárodně uznávaného studia Master of Public Health (MPH).

V nedávné historii bylo specializační vzdělávání v oboru veřejné zdravotnictví v roce 2009 příslušnou vyhláškou přes odpor odborné veřejnosti zrušeno. Znovu byl pak obor v roce 2013 ministrem Holcátem obnoven vyhláškou č. 286/2013.

Vedle specializační přípravy zajišťuje ŠVZ také kontinuální vzdělávání v oboru formou krátkodobých kurzů, seminářů, diskusních soustředění či workshopů na vybraná aktuální témata.

Nedílnou součástí výukových aktivit ŠVZ je zajišťování povinných jednodenních seminářů před atestacemi z jiných lékařských disciplín.

Lektoři školy přednášejí vybraná témata také pro ostatní katedry IPVZ, pro lékařské fakulty, aktivně se zúčastňují našich i mezinárodních konferencí, přednášejí na seminářích odborných společností, v Parlamentu ČR, v Senátu ČR a v některých nevládních organizacích a publikují v naší i zahraniční odborné literatuře.

Výuka je zajišťována jednak kmenovými zaměstnanci, jednak využitím širokého okruhu externích lektorů z řad renomovaných reprezentantů příslušných disciplín.

V rámci mezinárodní spolupráce jsou pro činnost ŠVZ důležité vazby na ASPHER (Association of Schools of Public Health in the European Region), AIHA (American International Health Alliance), AMEE (Association for Medical Education in Europe). Konkrétní spolupráce a výměna zkušeností probíhá s některými zahraničními univerzitami, školami veřejného zdravotnictví a dalšími institucemi.

V současné době patří ŠVZ k nejproduktivnějším výukovým pracovištím IPVZ, ročně se na ní vzdělává přibližně 2 000 frekventantů.

MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA