Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Existence nástavbového oboru sexuologie v naší medicíně není věcí samozřejmou. Stěžejní roli zde sehrála historie pražského Sexuologického ústavu, který vznikl při Dermatovenerologické klinice české Lékařské fakulty UK již v roce 1921 jako první univerzitní pracoviště svého druhu na světě. Lékařská sexuologie má tedy v České republice historickou světovou prioritu. Zakladatelskými osobnostmi oboru byli přednostové ústavu, profesoři Josef Hynie (1900–1989) a Jan Raboch (1917–2002). Bylo nesporně jejich zásluhou, že se u nás po celá desetiletí nikterak nepochybovalo o tom, že specifická péče věnovaná medicínským otázkám v lidské sexualitě má smysl a perspektivu. Vývoj u nás i ve světě tomu ostatně dává za pravdu. Pokroky ve studiu psychofyziologie sexuality, behaviorální endokrinologie a moderních funkčních zobrazovacích metod stále oživují zájem různých vědeckých oborů i kliniků o sexuální problémy lidí.

První nástavbové atestace z lékařské sexuologie byly udělovány v 70. letech minulého století. Tehdy se také institucionalizoval postgraduální program nástavbového oboru pro lékaře, zejména se základními atestacemi z psychiatrie, gynekologie a urologie. Obor je otevřen také lékařům dalších oborů, pokud je z jejich strany výraznější zájem.

Katedra sexuologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) v Praze připravuje odborníky v tomto malém nástavbovém oboru již celé roky.

Na počátku sexuologického postgraduálního programu bylo těžiště přípravy zájemců v pražském Sexuologickém ústavu, který vedli prof. MUDr. Josef Hynie, DrSc., prof. MUDr. Jan Raboch, DrSc., doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., a doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D. Docent Michal Pohanka je od roku 2013 vedoucím katedry sexuologie IPVZ v Praze.

O postgraduální výchovu zájemců z řad lékařů se starají také další akreditovaná sexuologická pracoviště. Patří mezi ně sexuologické ambulance některých fakultních nebo krajských nemocnic (FN Brno, FN Plzeň, FN Ostrava‑Poruba, nemocnice Liberec, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, nemocnice České Budějovice, nemocnice Pardubice a další) a rovněž sexuologická oddělení větších psychiatrických nemocnic (Praha‑Bohnice, Brno‑Černovice, Horní Beřkovice, Kosmonosy, Dobřany).

Pracovníci katedry sexuologie se snaží předávat kandidátům nástavbové atestace z lékařské sexuologie aktuální pohledy na různé sexuologické problémy.

V devadesátých letech dvacátého století přinesl do studia lidské sexuality novou mízu objev inhibitorů fosfodiesterázy 5. Jakýmsi vedlejším produktem této vlny propagace sildenafilu a podobných produktů nepochybně byl vznik mezinárodně uznávané „sexuální medicíny“, jak se ji dnes snaží rozvíjet příslušné mezinárodní společnosti (ISSM, ESSM). Evropská společnost pro sexuální medicínu zahájila nedávno dokonce udělování sexuologických licencí po složení příslušných zkoušek. Lékaři naší malé nástavbové specializace tedy rozhodně nemusejí mít pocit, že jsou ve světě a Evropě opuštěni a izolováni.

Naše koncepce sexuologické léčby parafilních sexuálních delikventů jistě stále zasluhuje pozornost, a to přesto, že její organizaci věnují státní instituce jen malou pozornost. Sexuologický ústav je znám setrvalou pozorností k sexuálnímu chování naší populace. Jeden z recentních průzkumů je věnován spokojenosti lidí s jejich sexualitou.

Již od doby profesora Hynieho sexuologové vyšetřují a léčí také poruchy plodnosti u mužů z infertilních párů. Považujeme za užitečné seznamovat lékařskou veřejnost s našimi výhradami k šíření katastrofických vizí v citlivé problematice mužské plodnosti.

Nástavbový obor Lékařská sexuologie (č. odbornosti 309) se zabývá zejména těmito oblastmi:

 • Diagnostikou a léčbou sexuálních dysfunkcí psychogenních i organických (například poruchy erekce a ejakulace u mužů, poruchy sexuálního prožívání či dyspareunie a vaginismus u žen)
 • Diagnostikou a léčbou problémů se sexuální identifikací a orientací
 • Diagnostikou a léčbou sexuálních parafilií
 • Vyšetřováním, posuzováním a ochranným léčením sexuálních delikventů
 • Vyšetřováním, posuzováním a terapií obětí sexuálních deliktů
 • Vyšetřováním a terapií poruch plodnosti muže
 • Diagnostikou a terapií neplodného páru, je‑li příčina neplodnosti na straně muže
 • Vyšetřováním a terapií poruch sexuálního chování v dětství
 • Vyšetřováním a poradenstvím u osob s poruchami somatosexuálního vývoje
 • Vyšetřováním a léčbou sexuálních poruch a sexuálních problémů chronicky duševně a tělesně nemocných a handicapovaných
 • Sexuologickým vyšetřováním a poradenstvím v souvislosti s HIV/AIDS a jinými sexuálně přenosnými nemocemi
 • Poradenstvím v oblasti antikoncepce a plánovaného rodičovství
 • Sexuální výchovou dětí, mládeže i dospělých, doškolováním pedagogů všech stupňů škol v sexuální výchově, doškolováním sociálních pracovníků, kurátorů a soudních probačních úředníků v sexuální problematice
 • Sexuologie se ale zabývá také souvisejícími partnerskými a manželskými problémy. Mimo jiné rozvíjí párovou nácvikovou léčbu sexuálních dysfunkcí, tzv. sexoterapii.

Katedra sexuologie pracuje v tomto personálním zastoupení: doc. Michal Pohanka, přednosta, a pracovníci MUDr. Luděk Fiala, MBA, doc. Jaroslav Zvěřina, Mgr. Olga Bušková.

Doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D.