Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Revmatologie je lékařská specializace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí onemocnění pohybového aparátu. Od časných 50. let 20. století je koncipována jako subspecializace, resp. nadstavbová specializace vnitřního lékařství. V bývalém ILF byla vyučována v rámci katedry vnitřního lékařství až do roku 1983, kdy byla založena samostatná subkatedra revmatologie. Prvním přednostou subkatedry byl prof. MUDr. Karel Trnavský, DrSc. (1983–1990), druhým prof. MUDr. Milan Adam, DrSc. (1990–1998) a od roku 1998 subkatedru vede prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Založení subkatedry v roce 1983 je nutné považovat za důležitý mezník, který vedl k podstatnému zlepšení postgraduální přípravy i procesu kontinuálního vzdělávání v oboru revmatologie. V průběhu trvání subkatedry byla odborná náplň specializační přípravy několikrát inovována a harmonizována s požadavky EU tak, jak je zpracovaly Evropská liga proti revmatismu (EULAR) a UEMS. Pracovníci subkatedry se rozhodující měrou podíleli i na publikaci zásadních nových studijních materiálů.

Rozhodující význam pro postgraduální vzdělávání měly velké učebnice revmatologie, které jsou hlavním zdrojem informací před specializační zkouškou. V roce 2003 byla publikována Klinická revmatologie (Pavelka, K., Rovenský, J., et al. Praha: Galén, 2003), která obdržela Cenu prezidia České lékařské společnosti J. E. Purkyně v roce 2004 a Cenu rektora UK za nejlepší publikaci. Další významnou monografií byla Revmatologie (Pavelka, K., Vencovský, J., Horák, P., Šenolt, L., Mann, H., Štěpán, J., a kol. Praha: Maxdorf, 2012), která obdržela Cenu předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně a tato cena byla předána předsedou Senátu České republiky. Další monografií pak byla Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění (Pavelka, K., Arenberger, P., Lukáš, M., a kol. Praha: Grada, 2014), která získala ocenění za kvalitní monografii na UK za rok 2015.

Během posledních 50 let prošla revmatologie bouřlivým vývojem, přičemž především v posledním desetiletí byl nárůst informací přímo exponenciální. Rozvoj bazální imunologie, molekulární biologie a imunogenetiky přinesl pochopení etiopatogeneze celé řady zánětlivých, revmatických onemocnění. Na základě těchto poznatků byly navrženy, otestovány a uvedeny do praxe tzv. biologické léky, které přinesly zcela novou kvalitu – od modifikace symptomů nemoci jsme se přesunuli ke kontrole až zastavení progrese. Biologické léky jsou však velmi drahé, a proto jejich aplikace vyžaduje vysokou úroveň specializovaných center. V České republice je toto garantováno celonárodním registrem biologických léků ATTRA, který byl založen a metodicky řízen v Revmatologickém ústavu v Praze a na jehož činnosti se podílejí spolupracovníci subkatedry revmatologie IPVZ. Výsledky z tohoto registru byly přednášeny na řadě významných zahraničních sympozií a publikovány v renomovaných časopisech.

Obrovský rozvoj zobrazovacích metod, především standardizace rtg, CT a MR, umožnil časnou diagnostiku a sledování progrese a úspěšnosti terapeutické intervence u řady onemocnění. Značně pokročilo pochopení procesů degradace chrupavky a osteoartrózy a i zde se postupuje od léčby symptomatické ke strukturální. Metody denzitometrické a biochemické zcela změnily přístup k diagnostice a monitorování osteoporózy a zároveň umožnily testování řady léků nové generace. Významnou zobrazovací metodikou, která se rozšířila do klinické revmatologie, je artrosonografie, s jejíž pomocí lze objektivizovat například zánětlivou aktivitu kloubu. Subkatedra revmatologie IPVZ je jediným akreditovaným garantem výuky tohoto oboru a ročně pořádá nejméně čtyři specializované kurzy artrosonografie pro revmatology.

Co se týká vlastní výuky v rámci subkatedry revmatologie IPVZ, lze prohlásit, že má stále stoupající trend a je o ni velký zájem. Například v roce 2016 bylo pořádáno celkem 10 kurzů se 150 účastníky a čtyři odborné stáže se čtyřmi účastníky. Spolupracovníci subkatedry dále pravidelně přednášejí na edukačních kurzech pořádaných Evropskou ligou proti revmatismu.

Subkatedra revmatologie IPVZ sídlí v Revmatologickém ústavu a je s ním personálně propojena. Toto umístění je velmi výhodné pro obě strany. Revmatologický ústav je přímo řízenou organizací Ministerstva zdravotnictví ČR a je jediným specializovaným, akreditovaným, lůžkovým zařízením v republice. Probíhá zde rozsáhlá vědecká činnost, kterou lze dokumentovat několika čísly. V loňském roce bylo docíleno 80 publikací, z toho 29 v zahraničních časopisech s IF, a kumulativní IF byl 163,9, což je na úrovni nejvýznamnějších evropských revmatologických center. V ústavu pracují čtyři profesoři, dva docenti, u dvou probíhá habilitační řízení a je zde 16 postgraduálních studentů. Ústav má několik grantů AZV, dále pak řeší projekt MZ ČR koncepčního rozvoje výzkumné organizace 023728 a je také zapojen do řady mezinárodních vědeckých projektů sponzorovaných EU a EULAR, jako je například BT‑CURE. V ústavu dále působí Revmatologická klinika 1. LF UK, což umožňuje velice intenzivní kontakty s akademickými a vědeckými pracovníky 1. LF UK a především rozvoj interdisciplinární spolupráce.

Další činností, která je v Revmatologickém ústavu organizována, je pregraduální a postgraduální výuka nelékařských pracovníků, především pak specializovaných sester a fyzioterapeutů. Zde dochází ke spolupráci s řadou univerzitních pracovišť a ústavu IPVZ v Brně. Pravidelně jsou také pořádány odborné konference zdravotních sester, například specializovaných na biologickou léčbu.

Velice důležitým partnerem naší subkatedry revmatologie IPVZ je Česká revmatologická společnost ČLS JEP a konkrétně její výbor. Česká revmatologická společnost je velmi aktivní společností, která ročně pořádá 3–4 velké sjezdy a v jejich programu je vždy významná postgraduální část. Česká revmatologická společnost byla také poctěna možností spolupořádat Evropský sjezd EULAR v roce 2001 s 8 000 účastníky a dále dvakrát sjezd středoevropských států CECR, naposledy v roce 2016.

Dále se soustřeďujeme na práci s pacientskými organizacemi, a to podporou jejích hlavních organizací, jako je Revma Liga či Klub bechtěreviků.

V České republice působí t. č. asi 250 specialistů-revmatologů. Počet 2,5 na 100 000 obyvatel odpovídá doporučovanému počtu dle UEMS. Prakticky všichni revmatologové prošli postgraduálním vzděláváním a prodělali specializovanou zkoušku na půdě IPVZ nebo v poslední době na půdě univerzitních zařízení. Je možné prohlásit, že celkově je úroveň revmatologie v České republice na velmi solidní úrovni, a to jak v edukaci revmatologů, tak v přístupu k moderní léčbě, ke specialistům a potažmo i ke specializované léčbě. Subkatedra revmatologie IPVZ sehrála v tomto bouřlivém období vývoje oboru klíčovou roli.

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.