Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Subkatedra revizního lékařství vznikla v roce 1996, a má tak za sebou více než 20 let existence. Na jaře 1997 byla v rámci změny organizace IPVZ začleněna do Školy veřejného zdravotnictví IPVZ. Od roku 1998 pak existuje katedra posudkového a revizního lékařství a její součástí je subkatedra revizního lékařství. Toto organizační uspořádání platí dodnes.

Vznik subkatedry i Společnosti revizního lékařství ČLS JEP v minulosti vyvolal vznik zdravotních pojišťoven a nové kategorie zdravotnických pracovníků, revizních lékařů a dalších odborných zaměstnanců způsobilých k revizní činnosti.

Aktuálně platné právní předpisy stanoví, že podmínkou pro výkon revizního lékařství je pracovněprávní vztah se zdravotní pojišťovnou na základě úspěšného absolvování výběrového řízení, minimální kvalifikací je lékař, který může pracovat bez odborného dohledu (držitel certifikátu o absolvování základního kmene, resp. držitel atestace alespoň prvního stupně podle dřívějších předpisů).

Zákon o veřejném zdravotním pojištění sice stanovil revizním lékařům řadu významných kompetencí v systému veřejného zdravotního pojištění při rozhodování o úhradách určitých zdravotních služeb, léčiv či zdravotnických prostředků či výkonu kontroly správnosti a oprávněnosti vyúčtovaných zdravotních služeb, žádný právní předpis však dosud nestanovil závaznou náplň jejich činností a kompetencí uvnitř zdravotních pojišťoven, podmínky pro zařazení do pozice revizního lékaře, způsob a formu dalšího vzdělávání, zajištění odborné praxe apod.

Hlavní náplní činnosti pracoviště revizního lékařství IPVZ je proto pedagogická činnost, pořádání jednodenních a třídenních kurzů se semináři, určených pro revizní lékaře a další revizní zaměstnance zdravotních pojišťoven. Jednodenní kurzy jsou věnovány jednotlivým klinickým oborům, pravidelně, každého půl roku je jeden kurz vyhrazen jen pro asistenty revizních lékařů s novinkami v nelékařských oborech a minimálně jeden kurz ročně je vyhrazen novinkám ve farmakologii a farmakoekonomice.

Na seminářích vystupují renomovaní lékaři, právníci, psychologové a zdravotní sestry či záchranáři, samozřejmě zkušení revizní lékaři a další revizní zaměstnanci. Oblíbené jsou kurzy zdravotnického práva, semináře s kazuistikami z revizních a kontrolních činností apod. Kurzů se od zahájení činnosti subkatedry účastnilo více než 7 500 revizních lékařů a dalších revizních zaměstnanců.

Subkatedra má za sebou také významnou publikační minulost. Od roku 1997 vydávala časopis Listy revizního lékařství, jenž se od roku 1998 stal přílohou časopisu Zdravotní pojištění a revizní lékařství, který vydávala Odborná společnost revizního lékařství ČLS JEP.

V současnosti publikuje ve spolupráci s Odbornou společností posudkového lékařství ČLS JEP v časopise Revizní a posudkové lékařství. Časopis je vydáván pro potřebu a další vzdělávání pracovníků útvarů pro kontroly a revize zdravotní péče všech zdravotních pojišťoven. Jeho hlavním úkolem je seznamovat revizní lékaře a další revizní zaměstnance s diagnostickými i terapeutickými novinkami v jednotlivých medicínských oborech, s novými nebo novelizovanými právními předpisy v oblasti pravidel pro poskytování a vykazování zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, pravidel pro vedení zdravotnické dokumentace, ale i výměna zkušeností revizních lékařů mezi sebou i se všemi pracovníky z útvarů kontrol a revizí zdravotní péče všech zdravotních pojišťoven.

V roce 2002 byla vydána skripta revizního lékařství. První díl obsahoval část obecnou a část speciální, kde byla stať o revizním lékařství v nukleární medicíně a v radiologii. V letech 2003 a 2004 vyšly další dva díly věnované speciální části revizního lékařství v jednotlivých oborech. Další díly již bohužel nevyšly a je jasné, že i ty původní budou muset být aktualizovány s ohledem na čas a změny v právních předpisech i v postupech revizních lékařů a dalších revizních zaměstnanců při výkonu kontrolně revizní praxe.

Bolestí revizního systému v ČR je neexistence oboru revizního lékařství, resp. absence jasného zakotvení revizního lékařství v systému postgraduálního vzdělávání lékařů, stejně jako chybějící vymezení role a kompetencí revizních lékařů a dalších revizních zaměstnanců způsobilých k revizní činnosti v systému veřejného zdravotního pojištění. Před subkatedrou revizního lékařství stojí velký úkol: pokusit se spolu s odbornou Společností revizního lékařství posílit kredit revizního lékařství, zpracovat koncepci oboru, náplň a formu dalšího vzdělávání na půdě IPVZ a zajistit také vzdělávání revizních zaměstnanců-nelékařů.

Vedoucím subkatedry byl od jejího vzniku až do své smrti MUDr. Jan Calta, zakladatel a dlouholetý předseda Odborné společnosti revizního lékařství ČLS JEP (společnost vznikla v roce 1994), který ve věku 65 let podlehl v únoru 2017 zákeřné nemoci.

Jeho nástupkyní se stala MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA, která se rok předtím stala také předsedkyní odborné Společnosti revizního lékařství.

MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA