Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

V době založení Ústavu pro doškolování lékařů v roce 1953 byl prvním vedoucím katedry rentgenologie jmenován MUDr. Josef Slanina, CSc., primář rentgenového oddělení Nemocnice Na Bulovce. Primář Slanina navázal úzkou spolupráci s tehdejšími představiteli rentgenologie v Československu, zejména však s prof. MUDr. Slavojem Věšínem, DrSc., který pak po něm v roce 1965 převzal katedru, a když se pracoviště v roce 1966 změnilo na Radiodiagnostickou kliniku, stal se jejím prvním přednostou. Spolupracovníky katedry v té době byli významní profesoři, k nimž patřili prof. MUDr. Roman Bláha, DrSc., prof. MUDr. Václav Šváb, DrSc., prof. MUDr. Jiří Holý, DrSc., a později pak prof. MUDr. Oskar Blažek, CSc., prof. MUDr. Alfred Belán, DrSc., prof. MUDr. Zdeněk Chudáček, DrSc., prof. MUDr. Leo Steinhart, DrSc., prof. MUDr. Jaroslav Doubravský, CSc., a prof. MUDr. Luboš Vyhnánek, DrSc.

V roce 1976 vystřídal prof. Slavoje Věšína, ve vedení kliniky prof. MUDr. Jaromír Kolář, DrSc., představitel české osteologie, který reprezentoval kliniku na mnoha zahraničních odborných akcích a je čestným členem několika českých i zahraničních společností. Jeho zásluhou se klinika stala předním osteologickým výukovým centrem. Monografie Nárys kostní diagnostiky patří k základním učebnicím osteologické radiologie u nás. V roce 1985 nastupuje na kliniku jako interní aspirant současný vedoucí katedry prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA. V té době jsou vyučujícími MUDr. Josefa Bohutová, doc. MUDr. Emil Hledík, CSc., doc. MUDr. Helena Zídková, DrSc., MUDr. Jaroslava Drechslerová, CSc., a MUDr. Pavel Fendrych, CSc. V roce 1988 se stává MUDr. J. Bohutová docentkou a v roce 1993 profesorkou. Ve stejné době na katedře habilituje doc. Jiří Neuwirth a následně se stává profesorkou doc. Helena Zídková. V letech 1991–1993 je vedením katedry pověřen prof. Emil Hledík, ale po konkurzním řízení je v roce 1993 jmenována přednostkou Radiodiagnostické kliniky ILF prof. MUDr. J. Bohutová, DrSc., žačka prof. Věšína, která je ve funkci do roku 2005. Profesorka Bohutová zakládá Českou neuroradiologickou společnost (ČNRS). Klinika úzce spolupracovala s významnými radiology, převážně přednosty fakultních klinik, kteří v IPVZ přednášeli a byli současně členy atestačních komisí. V 90. letech k nim patřili prof. MUDr. Karel Benda, DrSc., doc. MUDr. Pavel Eliáš, CSc., doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., prof. MUDr. Josef Nekula, CSc., prof. Jiří Neuwirth, doc. MUDr. Jaroslav Ort, CSc., doc. MUDr. Jan Peregrin, CSc., doc. MUDr. Josef Sobota, CSc., prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc.

Mezi lety 1985–2004 pracovali na katedře na plný úvazek prof. Emil Hledík, MUDr. Jaroslava Drechslerová, MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MUDr. Pavel Fendrych, MUDr. J. Kolín a prof. Jiří Neuwirth a na částečný úvazek MUDr. Miroslav Kašpar, CSc. V 90. letech měli menší úvazky i další lékaři z jiných pracovišť. Současně na katedře pracovaly na plný úvazek tři instruktorky – paní Libuška Lérlová, paní Olga Šerfová a paní Lída Vlachová, již posléze vystřídal František Urban. V roce 2000 se Radiodiagnostická klinika stala také součástí 1. LF UK.

Obor radiologie zahrnoval čtyři základní obory: radiologii a zobrazovací metody, neuroradiologii, intervenční radiologii a pediatrickou radiologii. V 90. letech byla proto založena subkatedra intervenční radiologie, jejímž prvním vedoucím se stal prof. Alfred Belán (IKEM), a v roce 2001 subkatedra pediatrické radiologie pod vedením prof. Jiřího Neuwirtha (FN v Motole) v obsazení doc. MUDr. Jaromír Hořák, CSc., MUDr. Eliška Čumlivská, prof. Stanislav Tůma a MUDr. Marie Zítková.

V roce 2003 profesorka Bohutová těžce a náhle onemocní a po delší rekonvalescenci odchází v roce 2005 do důchodu. Po konkurzním řízení v druhé polovině roku 2005 katedru přebírá prof. Jiří Neuwirth a katedra se přemísťuje na Kliniku zobrazovacích metod 2. LF a FN v Motole.

V té době se členy katedry stávají s malými úvazky též prof. P. Eliáš, doc. Jaromír Hořák, doc. Boris Kreuzberg, doc. MUDr. Jan Šprondrich, CSc., prof. Stanislav Tůma, doc. MUDr. Jan Žižka, Ph.D., doc. MUDr. Jan Daneš, CSc., doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., doc. MUDr. Milan Cholt, CSc., doc. MUDr. Václav Janík, CSc., doc. MUDr. Václav Šimonovský, CSc., prim. MUDr. Miroslav Kašpar, CSc., prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., prim. MUDr. David Tesař, CSc., MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MUDr. Eliška Čumlivská, MUDr. Theodor Adla, MUDr. Vojtěch Suchánek, MUDr. Marie Zítková a za radiologickou fyziku prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc. V roce 2007 prof. Neuwirth skončil ve funkci přednosty Kliniky zobrazovacích metod FN v Motole a katedra se přemísťuje na Radiologickou kliniku FN Hradec Králové, kde funguje do současnosti.

Profesor Jaromír Kolář je stálým členem katedry od roku 1976 nepřetržitě do roku 2010. Instruktorky jsou v době činnosti katedry ve FN v Motole Isabella Vierecklová a Hana Jaškeová, od roku 2007 doposud paní Isabella Vierecklová. V období 2005–2017 je oficiální název katedra radiologie (pro obory radiologie a zobrazovací metody, dětská radiologie a neuroradiologie). Základní náplní práce bylo pořádání povinných kurzů v rámci specializačního vzdělávání a přípravy k atestaci, pořádání atestačních zkoušek, testu základního kmene a administrativní činnost legislativní. Katedra zajišťovala od roku 2006 do roku 2015 také vzdělávání i atestační zkoušky radiologických fyziků a techniků.

V průběhu času došlo k reorganizaci IPVZ a snížení počtu zaměstnanců katedry radiologie a pořádání atestačních zkoušek přešlo na lékařské fakulty. Obor radiologická fyzika se osamostatnil. Zůstali tak stávající zaměstnanci katedry radiologie prof. Jiří Neuwirth, prof. Pavel Eliáš a prof. MUDr. Antonín Krajina, CSc. Administrativu zajišťuje od roku 2005 instruktorka Isabella Vierecklová.

V období od roku 2005 katedra radiologie vyučovala podle tří odlišných a často souběžně probíhajících vzdělávacích programů 95/2004, 185/2009 a 361/2010 pro obor radiologie a zobrazovací metody a současně pořádala kurzy a stáže pro další dva základní obory – dětskou radiologii a neuroradiologii. V roce 2010 se z těchto dvou základních oborů staly obory nadstavbové a katedra radiologie byla zodpovědná za vzdělávání jak v dobíhajících základních oborech, tak i v nově vzniklých oborech nadstavbových. Lékaři, kteří se zapsali do oborů neuroradiologie a dětská radiologie jako do oborů základních, se hlásí k atestaci i v roce 2017. Jelikož až do roku 2011 probíhaly všechny atestace v rámci katedry, bylo v těchto letech přezkoušeno 188 lékařů v oboru radiologie, 25 lékařů v oboru neuroradiologie a 13 lékařů v oboru dětská radiologie. Současně až do roku 2015 byla katedra radiologie odpovědná též za vzdělávání radiologických fyziků, a to jak v rámci akreditovaného kurzu radiologická fyzika a radiologická technika, tak i v organizaci atestačních zkoušek pro radiologické fyziky. Všechny tyto zkoušky a kurzy odborně vedl prof. Tomáš Čechák. Odbornou atestaci složilo 34 radiologických fyziků, kurzů AKK se zúčastnilo celkem 52 nelékařů a odborníků s technickým vzděláním, kteří pregraduálně nevystudovali obor radiologická fyzika, ale chtěli jako radiologičtí fyzici pracovat.

Od roku 2014 katedra též pořádá akreditované certifikované kurzy pro radiologické asistenty–bakaláře, a to v mamografickém zobrazování, výpočetní tomografii a digitálním zobrazování. Celkem se zúčastnilo 92 radiologických asistentů.

Zatímco v době existence jediného oboru radiodiagnostiky, respektive radiologie, byly hlavní náplní činnosti katedry stáže, kurzy se pořádaly pouze před první a druhou atestací a po roce 2003 i kurz radiační ochrany. Se souběhem několika vzdělávacích programů ubývalo odborných stáží a přibývalo kurzů. Po roce 2006, kdy katedru přebíral prof. Jiří Neuwirth, proběhlo v druhém pololetí 22 stáží a pouze pět kurzů, tak v roce 2014 katedra za pololetí pořádala deset kurzů a pouze dvě stáže.

Prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA