Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Katedra radiologie a onkologie byla ustavena v roce 1954 v Onkologickém ústavu v Praze 8 (nynější Ústav radiační onkologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce). Do roku 1957 spadalo do působnosti katedry i Slovensko. V roce 1972 byla katedra přejmenována na katedru radioterapie. Současný název pracoviště katedra radiační onkologie se používá od roku 2005 v souladu s obvyklým pojmenováním oboru ve světě.

Ústav radiační onkologie 1. LF UK a NNB byl sídlem katedry v letech 1954–2012. Od roku 2013 má katedra administrativní zázemí na Onkologické klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice. Kromě výukových prostor IPVZ probíhá pedagogická činnost katedry na několika spolupracujících akreditovaných pracovištích – v Ústavu radiační onkologie 1. LF UK a NNB (čtyři lineární urychlovače, brachyterapie), na Onkologické klinice 1. LF UK a VFN (tomoterapie, brachyterapie), v Protonovém centru Praha (cyklotron) a v Komplexním onkologickém centru Pardubice (dva lineární urychlovače, brachyterapie).

Prvním vedoucím katedry byl MUDr. František Vaďura, který stál v čele pracoviště v letech 1955–1976. Po něm následovali doc. MUDr. Vladimír Kubec, CSc. (1977–1990), MUDr. Milan Lapeš (1990–2000), prof. MUDr. Jiří Zámečník, CSc. (2000–2003), doc. MUDr. Josef Kovařík, Ph.D. (2003–2005) a doc. MUDr. David Feltl, Ph.D. (2005). Od roku 2006 vede katedru prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.

Katedra zajišťovala do roku 2015 nejenom vzdělávání lékařů, ale současně vzdělávání radiologických fyziků. Od roku 2015 je specializační vzdělávání radiologických fyziků na IPVZ organizováno samostatným výukovým pracovištěm pro radiologickou fyziku, které vede Mgr. Vladimír Vondráček. Sídlem výukového pracoviště je Protonové centrum v Praze.

Katedra byla výlučným poskytovatelem předatestačního vzdělávání do roku 2011. Organizovala kompletní předatestační přípravu – povinné kurzy a stáže, ověřovala splnění požadavků vzdělávacího programu u přihlášených k atestaci a zajišťovala atestační zkoušky v oboru radioterapie/radiační onkologie a v oboru radiologická fyzika. V roce 2006 získal Institut akreditaci pro poskytování specializačního vzdělávání v radiační onkologii. IPVZ má rovněž akreditaci pro specializační vzdělávání v oboru radiologická fyzika a akreditaci pro kvalifikační kurz radiologické fyziky. Katedra v roce 2004 vypracovala vzdělávací program pro specializační vzdělávání v radiační onkologii. Program vycházel z britského systému vzdělávání v onkologii a byl v souladu s doporučením Evropské společnosti pro terapeutickou radiologii a onkologii (ESTRO core curriculum). Vzdělávací program byl do současnosti opakovaně aktualizován, jak se měnila příslušná legislativa. Nicméně program vlastního specializovaného výcviku doznal jen minimálních změn. Vzdělávací program pro specializační vzdělávání radiologických fyziků a pro akreditovaný kvalifikační kurz radiologické fyziky byl rovněž vypracován naší katedrou. Na základě přechodných ustanovení § 44 zákona č. 95/2004 Sb. jsme průběžně posuzovali žádosti o přiznání specializované způsobilosti v radiační onkologii u lékařů, kteří složili první atestaci v oboru radioterapie.

V roce 2012 bylo rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR převedeno specializační vzdělávání v základních oborech z IPVZ na lékařské fakulty. Atestační zkoušky z radiační onkologie probíhají od té doby na lékařských fakultách stejně jako povinné kurzy a stáže v rámci specializačního vzdělávání. Po roce 2012 se katedra v pedagogické práci zaměřuje na vybraná témata v oboru radiační onkologie. Kurzy a stáže jsou určeny nejenom pro lékaře v přípravě na atestaci, ale také pro lékaře plně kvalifikované (celoživotní vzdělávání). V důsledku legislativních změn ve specializačním vzdělávání docházelo postupně k redukci personálu institutu. Katedra měla v roce 2004 deset zaměstnanců, zatímco v současnosti zajišťují práci katedry tři zaměstnanci (prof. Karel Odrážka, MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D., Mgr. Jana Hůlová).

Kurzy a stáže katedry jsou zaměřeny jak na obecná témata radiační onkologie (cílové objemy pro radioterapii, zobrazovací metody pro radioterapii, konformní techniky radioterapie, radioterapie řízená obrazem), tak na jednotlivá nádorová onemocnění. Výzkum pedagogů katedry se soustřeďuje na moderní metody konformní radioterapie, toxicitu radioterapie, karcinom prostaty a nádory hlavy a krku. Katedra dlouhodobě spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovišti IPVZ, především s katedrou klinické onkologie, subkatedrou radiační hygieny, katedrou radiologie a s katedrami chirurgických oborů.

Prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.