Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Subkatedra psychosomatické medicíny IPVZ by nevznikla bez předcházejících roků vzdělávání v psychosomatické medicíně, které probíhalo na katedře psychiatrie IPVZ. Od osmdesátých let minulého století se zde věnoval doc. MUDr. Jaroslav Baštecký, CSc., vzdělávání lékařů v psychosomatické medicíně. Zavedl každoroční několikatýdenní odborné stáže věnované psychosomatice. Při jejich přípravě a realizaci spolupracoval s okruhem odborníků a s řadou pracovišť nejen v Praze. V Praze to bylo například pracoviště vedené prof. MUDr. Oskarem Andryskem, DrSc., pracující v intencích psychoonkologie.

V Liberci se jednalo o Středisko komplexní léčby psychosomatických onemocnění vedené MUDr. Vladislavem Chválou. Posléze doc. J. Baštecký začal spolupracovat při vedení zmíněných odborných stáží s MUDr. Jiřím Beranem, CSc., působícím rovněž na katedře psychiatrie ILF.

Cílem po celá léta bylo vytvoření samostatného pracoviště pro psychosomatickou medicínu zajišťujícího nejen vzdělávání, ale také umožňujícího získat specializaci v psychosomatické medicíně. V roce 2005 byla katedře psychiatrie dána možnost udělovat diplom odborné způsobilosti v oboru psychosomatická medicína. V té době se již vedení lékařů v přípravě k získání zmíněné odborné způsobilosti věnoval doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. V následujících letech získaly odbornou způsobilost v psychosomatické medicíně na katedře psychiatrie IPVZ více než tři desítky odborníků. Podmínkou přistoupení kandidáta k ověření příslušných znalostí tehdy mimo jiné např. bylo ukončení akreditovaného psychoterapeutického vzdělání. Na katedře psychiatrie již v těchto letech probíhal dvouletý cyklus psychosomaticky zaměřených kurzů vedený MUDr. Vladislavem Chválou, o něž byl od počátku mimořádný zájem nejen ze strany psychiatrů, ale i z řad lékařů jiných klinických oborů. V roce 2015 vznikla samostatná subkatedra psychosomatické medicíny IPVZ. V roce 2016 složilo po splnění podmínek vzdělávacího programu specializační zkoušku prvních 10 lékařek a lékařů. Nejednalo se jen o psychiatry, ale i o zástupce jiných klinických oborů. Psychosomatická medicína totiž nikdy nepatřila jen psychiatrům, ale celé klinické medicíně.

Přes různé překážky způsobené řadou nedorozumění týkajících se psychosomatické medicíny jako takové se podařilo ustanovit první samostatné pracoviště specializačního vzdělávání v psychosomatické medicíně v ČR. Naše pracoviště bude nadále pořádat kurzy Základů psychosomatické péče a bude pomáhat lékařům zařazeným do specializační přípravy k tomu, aby mohli úspěšně složit příslušnou specializační atestaci.

Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.