Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Od doby vydání předchozího výročního sborníku IPVZ v roce 2003 pokračovala katedra psychiatrie IPVZ pod vedením prof. MUDr. Karla Chromého, CSc., ve své činnosti až do jeho odchodu z funkce vedoucího katedry v roce 2008. Po něm převzal vedení katedry doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., který v té době působil (od roku 1995) též jako přednosta Psychiatrické kliniky LF UK a FN v Plzni. Docent J. Beran navázal na své zkušenosti v postgraduálním vzdělávání získané v dřívější době, neboť asistentem katedry psychiatrie ILF (později IPVZ) byl od roku 1981.

V následujících letech docházelo k personálnímu oslabení katedry, která dále fungovala jen na základě malých úvazků vedoucího katedry, dále prim. MUDr. Zdeňky Vyhnánkové a po nějaké době také MUDr. Ivana Davida, CSc.

Aby mohl být zachován původní rozsah vzdělávacích aktivit zaměřených na specializační a kontinuální vzdělávání v psychiatrii, bylo třeba oslovovat externí spolupracovníky. Nadále byly pořádány dvakrát měsíčně jednodenní kurzy a dva týdenní kurzy v každém pololetí.

Aktivity katedry psychiatrie byly navíc ještě rozšířeny o pokračovací dvoudenní kurzy věnované psychosomatické medicíně, pořádané třikrát do roka, o něž odborná veřejnost záhy projevila nebývalý zájem. Vedení těchto kurzů se ujal MUDr. Vladislav Chvála, vedoucí Centra psychosomatické péče v Liberci.

Krom atestací z psychiatrie probíhaly na katedře nástavbové atestace z gerontopsychiatrie.

Velký zásah do činnosti katedry psychiatrie nastal převedením kompetencí specializačního vzdělávání v oboru psychiatrie na lékařské fakulty. Ze všech tří vzdělávacích programů (VP z roku 2005, 2009 a 2011), které jsou pro specializační vzdělávání v psychiatrii v současné době v platnosti, pouze vzdělávací program z roku 2005 počítá s povinnými kurzy absolvovanými na katedře psychiatrie IPVZ.

Vzdělávací program z roku 2009 a 2011 neukládá lékařům ve specializační přípravě v oboru psychiatrie absolvovat žádný ze specializačních kurzů katedry psychiatrie IPVZ. Katedra umožňuje absolvovat povinný test, který VP požadují. Tento test lékařské fakulty zatím nepořádají, tudíž katedra psychiatrie poskytuje jako jediná příležitost vykonat jej pro všechny účastníky specializační přípravy v psychiatrii.

Převedení specializačního vzdělávání na lékařské fakulty včetně atestačních zkoušek bylo citelným zásahem do života katedry psychiatrie IPVZ. Hrozilo riziko, že o její vzdělávací akce nebude zájem, nejsou‑li povinné a není‑li na katedře psychiatrie IPVZ skládána atestace v oboru. Přesto jsme pokračovali v zavedeném systému vzdělávacích aktivit v nezměněné podobě. Počet účastníků sice poklesl, ale zavedený systém vzdělávacích aktivit prokázal svoji životaschopnost a pokračuje do současné doby. Ekonomická bilance školicích akcí pořádaných katedrou je i za této velice náročné situace soustavně pozitivní.

Katedra psychiatrie IPVZ dlouhodobě podporuje psychosomatickou medicínu, která sice není přímou součástí psychiatrie, ale psychiatrie k ní má bližší vztah. Od 80. let minulého století zde probíhalo vzdělávání zaměřené na psychosomatickou medicínu, o něž se zasloužil zejména doc. MUDr. Jaroslav Baštecký, CSc. Na něj posléze navázal doc. Jiří Beran. Díky úzké spolupráci s MUDr. Vladislavem Chválou došlo k rozvoji vzdělávání v oboru psychosomatická medicína. V roce 2015 vznikla subkatedra psychosomatické medicíny (vedoucí doc. Jiří Beran). V roce 2016 byly složeny první nástavbové atestace v tomto oboru.

Sekretářkou katedry psychiatrie a subkatedry psychosomatické medicíny je paní Milena Svobodová. Oba útvary sídlí v pavilonu 27 Psychiatrické nemocnice v Bohnicích (Praha 8, Ústavní 91).

Katedra psychiatrie IPVZ za velmi omezené personální situace přestála to, že nové vzdělávací programy v psychiatrii (2009 a 2011) s její účastí na specializačním vzdělávání vůbec nepočítají, i to, že se již nemůže podílet na organizaci specializačních atestací v psychiatrii. Přes tato omezení se rozsah vzdělávacích akcí určených pro specializační vzdělávání za posledních 15 let nesnížil, ale naopak rozšířil. Na katedře dlouhodobě probíhají nástavbové atestace z gerontopsychiatrie. Katedra psychiatrie přispěla ke vzniku subkatedry psychosomatické medicíny IPVZ (2015). Od roku 2018 vede katedru  doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.

Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.