Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Vznik samostatné katedry praktického lékařství pro děti a dorost (PLDD) úzce souvisel s rozvojem tohoto oboru v porevolučním období 90. let, jehož výsledkem bylo i přijetí nové odborné společnosti do řad České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) a následné zákonné ukotvení nového samostatného oboru.

V roce 2004 byl schválen nový zákon o vzdělávání lékařů č. 95/2004 Sb. a mezi základní vzdělávací obory byl zařazen základní obor praktické lékařství pro děti a dorost. Do té doby bylo pro získání specializace v odbornosti PLDD nezbytné úspěšné absolvování atestace z oboru pediatrie a pět let praxe, teprve pak mohl uchazeč získat licenci České lékařské komory, která mu umožnila výkon činnosti v odbornosti PLDD.

Nový zákon si jako podmínku pro získání specializace v základních oborech stanovil složení příslušné atestační zkoušky. Z původní subkatedry IPVZ tak vznikla samostatná katedra vedená MUDr. Hanou Cabrnochovou, MBA, která uspěla v prvním výběrovém řízení na tuto pozici.

Katedra se spolupodílela na vzniku náplně nového oboru, od počátku byla náplň diskutována s vedením Institutu a představiteli oboru dětské lékařství (DL), s vedením příslušné katedry. Společná jednání byla vedena s cílem zajistit co možná nejvyšší kompatibilitu v náplni specializačního vzdělávání v obou oborech.

V roce 2009 byly stanoveny podmínky pro přechod mezi oběma obory, tedy podmínky vzájemného uznávání náplně oboru PLDD a DL. Zákon o vzdělávání lékařů stanovil ve svých přechodných ustanoveních podmínku pro získání specializační způsobilosti pro lékaře s atestací z oboru pediatrie, kteří splnili podmínku výkonu praxe v délce minimálně tři roky a alespoň jeden rok praxe v primární péči. Těmto lékařům byly vydávány posudky katedrou PLDD a způsobilost tak získaly řádově stovky lékařů, většinou již pracujících v primární péči.

Nově vzniklý obor předpokládal ustanovení atestační komise, kde zástupcem za obor DL byl delegován člen atestační komise doc. MUDr. Ivan Novák, CSc. Dalšími členy delegovanými odbornou společností, ČLS JEP i IPVZ se stali kolegové MUDr. Olga Roškotová, MUDr. Jiří Marek, MUDr. Bohuslav Procházka a MUDr. Jiří Liška, CSc. Součástí atestační zkoušky byla od počátku i zkouška praktická, kde naše katedra spolupracovala a spolupracuje dosud s akreditovanou praxí naší kolegyně MUDr. Renáty Růžkové v Praze. V souladu s náplní oboru z roku 2005 a následně i z roku 2009 byly definovány povinné oborové kurzy vyučované ve spolupráci s dalšími katedrami IPVZ.

Specializaci v oboru PLDD získalo celkem 267 praktických lékařů pro děti a dorost. V roce 2016 se zařadilo do oboru přes 70 nových zájemců. Pro dostatečnou obnovu oboru se zohledněním věkového rozložení kolegů působících v primární péči byla stanovena roční potřeba kolem 50 nových kolegů. Úspěšnost oboru a zvýšený zájem se v posledním roce projevily mírným poklesem věkového průměru stávajících PLDD, poprvé v historii oboru. Jednalo se o velmi příznivý dopad zavedení nového oboru s cílem zachovat stávající kvalitu primární pediatrické péče v České republice.

Bohužel v této situaci dochází ke změně zákona o vzdělávání, náš obor byl s účinností od 1. 7. 2017 zrušen stejně jako obor dětské lékařství a vznikl nový obor pediatrie. Naše katedra tak bude dál zkoušet na půdě IPVZ pouze kolegy zařazené do oboru PLDD do 30. 6. 2017. Jen za poslední měsíc, kdy to ještě bylo možné, došlo k zařazení 24 zájemců o obor. Tito kolegové využili poslední šanci na možnost atestovat v původní náplni vzdělávání a získat tak specializovanou způsobilost v oboru PLDD.

Katedra se bude i nadále podílet na debatě nad podobou náplně nového oboru pediatrie, měla by se podílet na kvalifikačním kurzu pro dětské lékaře, kteří tímto způsobem dle zákona mohou získat způsobilost pro výkon činnosti PLDD. Katedra by i v budoucnu měla připravovat teoretické kurzy s náplní pro budoucí atestanty v oboru pediatrie tak, aby byli připraveni pro samostatný výkon činnosti PLDD v primární péči.

Nemalý dík patří i naší paní sekretářce paní Petře Pexové, která vedle vyřizování běžné agendy naší katedry především pomáhala s atestačními zkouškami. Přes změny ve vedení Institutu za období trvání našeho oboru, tedy za posledních 13 let, pokračovala vždy kontinuita v činnosti naší katedry. Pravidla stanovená Institutem umožňovala nastavit financování kurzů tak, aby katedra byla finančně soběstačná.

Naše katedra se také od počátku podílela na organizování setkávání školitelů – akreditovaných pracovišť v oboru PLDD. Jménem katedry se podílíme na přednáškové a publikační činnosti určené nejen pro specialisty v oboru PLDD, ale i pro další zájemce například z řad revizních lékařů.

MUDr. Hana Cabrnochová, MBA