Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Jak získat kvalifikaci k výkonu činnosti ambulantního specialisty v oboru PLDD absolvováním kvalifikačního kurzu

Komu je určen kvalifikační kurz PLDD

Níže uvedený kvalifikační kurz je určen pro lékaře, kteří získali nebo získají specializovanou způsobilost v oboru Dětské lékařství a hodlají nadále vykonávat své povolání v rámci primární pediatrické péče (specializaci v oboru Praktický lékař pro děti a dorost). Návrh obsahu vychází z náplně oboru Praktický lékař pro děti a dorost a skládá se z praktické části a teoretické části, navazuje na předchozí praxi uchazečů. Umožňuje lékařům, kteří získali specializovanou způsobilost v oboru Dětské lékařství nebo byli zařazeni podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely tohoto zákona (zákon č. 67/2017 Sb.), do vzdělávání oboru Dětské lékařství a toto vzdělávání úspěšně dokončí, se považují pro účely poskytování ambulantní péče za lékaře se specializací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, pokud úspěšně dokončí tento kvalifikační kurz.

Lékaři, kteří byli zařazeni do oboru PLDD do 30.6.2017 mohou dokončit své specializační vzdělávání dle platných právních předpisů a vzdělávacích programů.

Zařazení do kvalifikačního kurzu

Žádost o zařazení do kvalifikačního kurzu se podává v listinné podobě (viz soubory ke stažení níže) s požadovanými doklady.

Vzdělávací program kvalifikačního kurzu s rozpisem veškerých požadavků je k dispozici volně ke stažení (viz níže soubory ke stažení).

Průběh vzdělávání v rámci kvalifikačního kurzu

Vzdělávání v rámci kvalifikačního kurzu je rozděleno na dvě části:

  1. Část teoretická – zahrnuje absolvování povinných teoretických kurzů,které lze absolvovat až po zařazení do kvalifikačního kurzu! Nabídku povinných kurzů najdete pod tímto odkazem: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/subkatedra-kvalifikacniho-kurzu-pro-obor-pldd/vzdelavaci-akce
  2. Součástí povinných teoretických kurzů je i e-learningový kurz Rychlá diagnostika v ordinaci PLDD (POCT metody), který najdete pod tímto odkazem: https://www.euni.cz/lecture/5467-rychla-diagnostika-v-ordinaci-praktickeho-lekare-pro-deti-a-dorost-poct-metody/intro?id=5467&bid=136&action=intro na vzdělávacím portálu euni.cz.
    Níže v přílohách je přiložená metodika, jakým způsobem požadovaný kurz najít a vstoupit do něho.
  3. Část praktická – v rozsahu 3 měsíců probíhá v akreditovaném zařízení praktického lékaře pro děti a dorost pod vedením školitele jako celodenní průprava v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době, nebo rozvolněné průpravy v nižším rozsahu než je stanovená pracovní doba (minimálně však úvazek 0,5), ale celková délka, úroveň a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy.

Průběh praktické části vzdělávání zajišťuje akreditované zařízení v oboru PLDD, které bude přiděleno uchazeči o absolvování kvalifikačního kurzu po vzájemné dohodě se zohledněním místní i časové dostupnosti.

Výše účastnického poplatku za praktickou část se řídí ceníkem IPVZ, tzn. 900 Kč/den.

Započítání dosavadní praxe

V rámci kvalifikačního kurzu PLDD je možné požádat o započítání dosavadní praxe.

Do kurzu je možné započítat až dva měsíce z praxe v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost absolvované po získání specializované způsobilosti z oboru dětského lékařství (DL) od roku 1998. Nelze započítat praxi, která je náplní specializačního vzdělávání v oboru DL, ani praxi, která byla absolvovaná před složením atestační zkoušky v oboru DL.

Jako praxe v ordinaci PLDD je možné započítat lékařské pohotovostní služby (LPS), případně ústavní pohotovostní služby (ÚPS), pokud v daném zařízení prokazatelně zajišťuje funkci LPS. Praxi ze služeb LPS (resp. ÚPS) je možné započítat max. jako jeden měsíc praxe v ordinaci PLDD, což vyžaduje odsloužených min. 350 hodin na LPS (resp. ÚPS).

Pro všechny zájemce je povinný minimálně jeden měsíc praxe v akreditované ordinaci PLDD absolvované po zařazení do kvalifikačního kurzu.

V případě, že nebyla započítána předchozí praxe, musí každý účastník absolvovat praxi v rozsahu 3 měsíců na akreditovaném pracovišti PLDD.

Minimálně jeden měsíc praxe v akreditované ordinaci PLDD je povinný pro všechny uchazeče.

Žádost o započítání je součástí Žádosti o zařazení do oboru (viz soubory ke stažení níže).

Místo výkonu praxe

Místo výkonu praxe v ordinaci PLDD bude vždy určeno po dohodě se školencem. Povinný měsíc praxe se bude započítávat až po uzavření smlouvy s akreditovaným pracovištěm. Smlouva bude obsahovat i finanční podmínky, za kterých bude praxe probíhat.

Pokud školenec již má stanovené místo výkonu praxe, tak zašle vyplněnou smlouvu (viz níže Dokumenty ke stažení) na IPVZ, Ruská 85, Praha 10 k rukám paní Petře Pexové, která smlouvu předá vedoucí katedry ke schválení. Za zhruba 2 týdny bude praxe v podobě stáže vypsána na webu IPVZ pod tímto odkazem: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/subkatedra-kvalifikacniho-kurzu-pro-obor-pldd/vzdelavaci-akce. Školenec se na stáž klasicky elektronicky přihlásí a budou mu zaslány další informace (každému účastníkovi bude přidělena konkrétní individuální stáž).

Pokud školenec nemá zvolené místo výkonu praxe, nahlásí tuto skutečnost vedoucí katedry, která mu určí pracoviště dle regionální dostupnosti. Poté zhruba za 2 týdny bude praxe v podobě stáže vypsána na webu IPVZ pod tímto odkazem: https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/subkatedra-kvalifikacniho-kurzu-pro-obor-pldd/vzdelavaci-akce. Školenec se na stáž klasicky elektronicky přihlásí a budou mu zaslány další informace (každému účastníkovi bude přidělena konkrétní individuální stáž).

Seznam akreditovaných pracovišť najdete níže v Souborech ke stažení.

Ukončení kvalifikačního kurzu a závěrečná zkouška

Kvalifikační kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která se bude konat 2x do roka. Termíny budou korelovat s termíny atestačních zkoušek, zkoušky se budou konat ve zkouškovém období.

Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky obdrží školenec potvrzení o absolvování kvalifikačního kurzu.

Zkušební řád kvalifikačního kurzu a přihlášku k závěrečné zkoušce naleznete níže v souborech ke stažení.

Výše úhrady za závěrečnou zkoušku je následující:

I. pokus: 500 Kč

II. pokus: 3500 Kč

III. pokus: 5000 Kč

V případě neúspěchu u závěrečné zkoušky, je možné její opakování nejdříve za 3 měsíce ode dne termínu zkoušky, která byla hodnocena výsledkem „neprospěl“. Zkoušku může uchazeč opakovat nejvýše dvakrát.

Kontakty:

MUDr. Marie Kmoníčková

vedoucí katedry PLDD

IPVZ, Ruská 85, 105 00 Praha 10
E-mail: ordinace-marie.kmonickova@seznam.cz

Soubor(y) ke stažení