Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Celosvětově je potřeba kvalifikovaných odborníků v oboru pracovního lékařství. Nejinak je tomu i v České republice. Pozice odbornosti pracovní lékařství je zcela zřetelná a náležitě zdůvodněná (Úmluvy a doporučení WHO a MOP). Cílem specializačního vzdělání v tomto oboru je příprava absolventa pro výkon profese pracovního lékaře, který zahrnuje mimo jiné zhodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví pracovníků. Hrozí však nedostatek lékařů této odbornosti, a to lze odvrátit jako v jiných zemích zavedením účinné legislativy. Specializací v základních oborech by lékaři nalezli větší jistotu pro svou existenci. Reforma, která proběhla ve zdravotnictví, měla mimo jiné připravit výuku kompatibilní s jinými evropskými zeměmi. Bohužel po mnoha peripetiích a změnách zákona o postgraduálním vzdělávání došlo k tomu, že obor pracovní lékařství (occupational medicine), který je základním oborem v celé Evropské unii, se stává podle poslední aktualizace zákona č. 67/2017 Sb., o postgraduálním vzdělávání, opět nástavbovým oborem s minimálním výcvikem po dobu osmnácti měsíců, po dvouletém interním, všeobecném nebo hygienickém kmeni. Představa, že pracovního lékaře může vykonávat lékař primárně vzdělaný v řadě jiných oborů, který následně absolvuje „nástavbu“, je pro mezinárodní instituce (ICOH, UEMS, EASOM, WHO) nepřijatelnou formou vzdělávání odborníků v pracovním lékařství. Nejde tu totiž ani tak o představy a přání odborných lékařských komunit jako o potřebu podnikové sféry, čímž je tento obor právě specifický.

Pro lékaře s jinou specializací, než je pracovní lékařství (PL), pořádá naše výukové pracoviště pokračovací kurz o 150 výukových hodinách Základy pracovního lékařství zaměřený na výkon pracovnělékařské služby. Tyto tematické kurzy jsou pořádány od roku 1993, zavedl je MUDr. Alois David, CSc., vedoucí výukového pracoviště do roku 1997. Od roku 1998 do roku 2017 pokračovala ve vedení subkatedry MUDr. Květa Švábová, CSc. V roce 2017 kurz absolvovalo více než 600 lékařů. Zájemci o obor PL vykonávající pracovnělékařskou službu se seznamují se základy fyziologie práce, psychologie práce, ergonomie, toxikologie, s charakteristikou různých profesí, s rizikovými faktory ovlivňujícími zdravotní stav pracovníků, s nemocemi z povolání, s pracovními úrazy atd., včetně preventivních opatření. Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, problematiku pracovnělékařských služeb řeší. Tyto služby jsou zaměstnavateli vyžadovány. Respektování současné legislativy týkající se ochrany zdraví pracovníků a kompetentní posuzování zdravotní způsobilosti k práci se od zaměstnavatelů a zaměstnanců vyžaduje.

Snahou našeho výukového pracoviště je seznamovat lékaře se zájmem o tuto práci formou přednášek a pravidelným vydáváním učebních textů se současnými trendy poskytování pracovnělékařských služeb k ochraně zdraví pracující populace.

MUDr. Jana Malinová, MBA