Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Historie subkatedry tuberkulózy a respiračních nemocí (TRN) začíná dne 1. 1. 1957 založením katedry ftizeologie tehdejšího Ústavu pro doškolování lékařů ve Výzkumném ústavu tuberkulózy v Praze na Bulovce. Jejím prvním vedoucím byl jmenován významný český pneumoftizeolog doc. MUDr. Rudolf Křivinka, CSc. Zpočátku neměla katedra žádného asistenta a její administrativu zajišťoval MUDr. Jiří Trefný, pracovník Výzkumného ústavu tuberkulózy. V roce 1958 byl přijat první asistent MUDr. František Fišer a v roce 1960 MUDr. Zdeněk Vysloužil, který se později stal vedoucím katedry. Od 1. 1. 1961 byla v prostorách Výzkumného ústavu tuberkulózy zřízena Ftizeologická klinika Ústavu pro doškolování lékařů v Praze, která představovala klinickou základnu katedry. Tato Ftizeologická klinika ÚDL měla 130 lůžek. Ftizeologická katedra a klinika ÚDL byla v roce 1969 přejmenována na katedru a kliniku tuberkulózy a respiračních nemocí ÚDL (později ILF). Výzkumný ústav tuberkulózy na Bulovce hostil katedru od jejího vzniku až do roku 1991, kdy byla přemístěna na I. kliniku TRN 1. lékařské fakulty v Praze, Kateřinské ulici. Zde katedra sídlila až do roku 1997, kdy byla přemístěna zpět do prostor, kde původně vznikla – ve Výzkumném ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí. Ten v té době byl již součástí Fakultní nemocnice Na Bulovce a změnil název na Kliniku pneumologie a hrudní chirurgie (KPHCH). Katedru ftizeologie (později subkatedru TRN) vedli doc. Rudolf Křivinka – v letech 1957–1975, doc. MUDr. Zdeněk Vysloužil, CSc. – v letech 1975–1991, doc. MUDr. Vladimír Votava, CSc. – v letech 1991–1997 a prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc., který stál v jejím čele od roku 1997 až do jara roku 2012.

Vývoj subkatedry pneumologie a ftizeologie (PF) v uplynulých 15 letech

Dne 22. února 2012, po krátké a velmi těžké nemoci, předčasně zemřel vedoucí subkatedry PF prof. Petr Zatloukal. Prvního března 2012 byl novým vedoucím jmenován prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., a subkatera PF se přestěhovala do budovy Pneumologické kliniky 2. LF UK ve Fakultní nemocnici v Motole, která je největší nemocnicí v České republice. Stejně jako na předchozím pracovišti v Nemocnici Na Bulovce probíhá na této klinice pregraduální, postgraduální i doktorská výuka. V současnosti na klinice pracuje jeden profesor a devět odborných asistentů, tři učitelé mají vědeckou hodnost – ve dvou případech CSc. a jednou Ph.D.

Součástí kliniky jsou dvě lůžková oddělení se 46 lůžky, jednotka intenzivní péče (10 lůžek, neinvazivní ventilační podpora i umělá plicní ventilace), bronchoskopické pracoviště (výkony v celkové i lokální anestezii, intervenční bronchoskopie – stenty, laser, kryobiopsie, EBUS aj.), spánková laboratoř, ambulance všeobecná, akutní i specializované (asthma bronchiale, CHOPN, plicní fibrózy aj.). Na klinice má prioritní postavení transplantační plicní program zahrnující jak předtransplantační vyšetření, tak i péči o nemocné po plicní transplantaci ve spolupráci s III. chirurgickou klinikou. Pneumoonkologická část činnosti kliniky je zajištěna dvěma lékařkami, jedna z nich má i atestaci z klinické onkologie. Na klinice podáváme chemoterapii, indikujeme resekční i radiační léčbu nádorů. Ojedinělé v rámci České republiky je Centrum pro léčbu dospělých nemocných s cystickou fibrózou. Výzkum je zaměřen na včasnou diagnostiku bronchogenního karcinomu, na diagnostickou (endobronchiální ultrazvuk) i intervenční bronchologii a na studium intersticiálních plicních nemocí, bronchiálního astmatu a CHOPN.

Činnost subkatedry PF IPVZ byla v uplynulých šesti letech rozšířena. Z původně 12 akcí anotovaných na podzim 2011 bylo v podzimní nabídce roku 2017 již 20 kurzů. Jsme rádi, že jsme naši nabídku mohli rozšířit o nová témata, a těší nás i to, že se podařilo zavést kurzy i do jiných než pražských nemocnic. Z nových kurzů si dovolím jmenovat kurz pro bronchology s tematikou endobronchiálního ultrazvuku, pneumoonkologické kurzy v Praze‑Motole a v Plzni. Nově nabízíme i kurz Cystická fibróza dospělých a kurz intervenční bronchologie nejenom v Praze, ale také v Olomouci. Přibyly i kurzy pro sestry (funkční vyšetření v pneumologii aj.).

Učitelé subkatedry přednášejí v rámci prováděných výukových akcí, seminářů či školení (např. pro internisty před interním kmenem či před atestací), přednášejí a publikují doma i v zahraničí.

V posledním roce (2017) se díky impulzu ze strany ředitele IPVZ MUDr. Antonína Maliny, Ph.D., MBA, podařilo rozšířit počet spolupracujících pracovišť IPVZ naší subkatedry o šest klinických pracovišť. Vedle motolské Pneumologické kliniky jsou dalšími pracovišti subkatedry v České republice: Pneumologická klinika 1. LF UK a TN v Praze‑Krči, I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN, Klinika pneumologie a ftizeologie LF UK v Plzni, Plicní klinika LF UK v Hradci Králové, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF Palackého univerzity v Olomouci, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF Masarykovy univerzity v Brně.

Do příštích let si přejeme další rozvoj centralizované postgraduální výuky lékařů a zejména zvýšení významu (impaktu) absolvování kurzů pro lékaře. Přejeme si, aby absolvování tohoto typu postgraduální výuky mělo přímý dopad na ohodnocení práce lékařů jak ze strany jejich zaměstnavatelů, tak ze strany plátců zdravotní péče. Soudíme, že to by nejvíce přispělo k rozvoji nejen naší subkatedry, ale celého IPVZ.

Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.