Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

V posledních desetiletích dochází k prudkému rozmachu plastické chirurgie jako oboru. Je to především díky rozvoji mikrochirurgie, resp. složitých rekonstrukčních výkonů využívajících mikrochirurgické techniky, a také díky uplatňování nových moderních pomůcek a prostředků v každodenní praxi.

Plastická chirurgie je nezastupitelná v našich podmínkách při chirurgické léčbě obličejových rozštěpů a při řešení složitých rekonstrukčních výkonů pooperačních a poúrazových. Své výsadní postavení zaujímá také v replantační chirurgii. S rozvojem plastické chirurgie nabývá stále více na významu rozšiřující se spolupráce s ostatními chirurgickými obory – se všeobecnou chirurgií, ortopedií, hrudní chirurgií, kardiochirurgií, čelistní chirurgií, gynekologií, ORL a s dalšími obory.

Zakladatelem plastické chirurgie u nás byl akademik František Burian. Vynikající vědec, skvělý chirurg obdařený nebývalou zručností a invencí, které mu umožnily stát se plastickým chirurgem světového formátu. S velkým přispěním akademika Buriana se stala plastická chirurgie v roce 1932 jako první na světě samostatným oborem a byla přednášena studentům Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Plastická chirurgie jako atestační obor byla poprvé uvedena ve vyhlášce MZ v roce 1966. Katedra plastické chirurgie ILF byla zřízena 1. října 1987. Jako první ji vedl prof. MUDr. Miroslav Fára, DrSc. Plastická chirurgie v současné době je základním oborem se šestiletým vzdělávacím programem.

Sídlem subkatedry plastické chirurgie IPVZ je Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, která je jedním ze tří univerzitních pracovišť plastické chirurgie u nás. Za období posledních let své činnosti subkatedra plastické chirurgie organizovala více než dvacet vzdělávacích sympozií s mezinárodní účastí v Hotelu ILF a zajišťovala více než 300 vzdělávacích kurzů, seminářů a jiných aktivit. V roce 2011 vystoupil v rámci Vzdělávacího sympozia plastické chirurgie organizovaného subkatedrou plastické chirurgie IPVZ MUDr. Bohdan Pomahač, a to poprvé u nás s přednáškou Facial Reconstruction by Transplantation (IKEM) a v roce 2014 s přednáškou Restorative Surgery.

V rámci postgraduálního vzdělávání lékařů má klinika také status akreditovaného pracoviště II. typu. V roce 2004 bylo zřízeno při klinice Centrum komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu, jediné toho druhu u nás, které je zaměřeno na primární léčbu žen s karcinomem prsu, včetně okamžitých nebo odložených rekonstrukcí prsů po ablačních výkonech. Z hlediska počtu provedených rekonstrukcí prsů po mastektomii či po odstranění mléčné žlázy u BRCA pozitivních žen patří klinika a její centrum k nejvýznamnějším pracovištím plastické chirurgie u nás. Snad právě i z toho důvodu byla klinika začleněna v roce 2010 do Komplexního onkologického centra Prahy (KOC).

Doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.