Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Katedra patologie byla založena, tak jako ostatní katedry základních lékařských oborů, ihned v počáteční fázi vzniku Ústavu pro další doškolování lékařů.

Její první sídlo bylo v rámci oddělení patologie Nemocnice Na Bulovce. Prvním vedoucím byl až do roku 1976 doc. MUDr. Josef Viklický, CSc., který v době tzv. normalizace byl nahrazen prof. MUDr. Jaroslavem Dobiášem, DrSc. Po jeho odchodu do důchodu byl v roce 1989 ustaven do funkce vedoucího katedry prof. MUDr. Adam Jirásek, DrSc., a po konkurzu v roce 1991 nastoupil na toto místo prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc., přednosta 2. patologicko‑anatomického ústavu 1. LF UK a VFN, který vede katedru dodnes. Krátce po jeho nástupu do funkce byla zřízena detašovaná pracoviště na všech univerzitních ústavech patologií v ČR, aby nakonec zůstala v univerzitních ústavech patologie v Plzni, Hradci Králové, Brně a v Olomouci. Po celou tuto dobu sídlila katedra ve 2. patologicko‑anatomickém ústavu 1. LF UK a VFN. Teprve po sloučení 1. a 2. patologicko‑anatomického ústavu v roce 2000, kdy vznikl Ústav patologie 1. LF UK a VFN, přesídlila katedra do budovy Hlavova ústavu na Albertově. Zřízením detašovaných pracovišť byly vytvořeny podmínky pro širší zapojení nejlepších specialistů v oboru do práce katedry. V této době měla katedra celkem 2,2 pracovních míst, která byla rozdělena mezi 11 pracovníků. Na katedře bylo zaměstnáno 5 univerzitních profesorů, 1 docentka a 3 odborní asistenti. Všichni pedagogičtí pracovníci byli zapojeni do různých výzkumných, převážně grantových úkolů a pravidelně vykazovali publikační činnost, a to i v impaktovaných zahraničních časopisech. Na katedře byla především řešena témata týkající se onkologické problematiky pohybového aparátu, hematologie, štítné žlázy, mammy, prostaty a močového měchýře. Tři členové z katedry byli zároveň členy výboru Společnosti českých patologů, jedna pracovnice byla členkou výboru Společnosti klinické cytologie. V té době byla předatestační příprava v oboru patologie dvoustupňová.

Kromě výuky autoptické a bioptické diagnostiky byly postupně vytvořeny podmínky i pro centralizaci výuky cytologie klinických lékařů, v rámci subkatedry cytologie, spadající pod katedru anatomické patologie. Výchova klinických cytologů byla zajišťována ve spolupráci s klinickými specialisty od roku 1997. Katedra patologie pořádala každoročně dva týdenní kurzy zaměřené na diagnostiku chorob některého z orgánových systémů. Vedle toho bylo organizováno několik sobotních jednodenních kurzů z vybraných oblastí oboru, včetně cytologie. Do přípravy těchto doškolovacích kurzů se zapojili nejen nejlepší specialisté oboru patologie v ČR, ale i zahraniční lékaři. V rámci postgraduální přípravy bylo v té době nutno v patologii zvládnout kromě klasických diagnostických postupů i rozsáhlé teoretické poznatky v podstatě ze všech oblastí medicíny. Součástí doškolování byla i příprava využívání různých metodik, především histochemie, imunohistochemie, elektronové mikroskopie, histomorfometrie a molekulární patologie.

V roce 2014 se změnilo postavení kateder IPVZ a pregraduální přípravu lékařů převzaly lékařské fakulty. Od té doby katedra zajišťuje akce v rámci celoživotního vzdělávání. Dvakrát ročně organizuje týdenní kurzy z různých oblastí oboru, na které jsou zváni specialisté v dané problematice z celé republiky. Dále pak je organizován sobotní jednodenní kurz zaměřený na problematické oblasti diagnostické patologie. Katedra má nyní celkem úvazek 0,4, který je rozdělen mezi vedoucího katedry a sekretářku ústavu. Vedle toho katedra pravidelně organizuje zkoušky cytologů z řad nelékařských zdravotnických pracovníků.

Pracovníci katedry v průběhu let publikovali řadu významných časopiseckých sdělení jak v impaktovaných, tak i v běžných odborných časopisech. Kromě toho vedoucí katedry připravil vydání celostátních učebnic:

 • Povýšil C., Šteiner, I. Obecná patologie. Praha: Galén, 2011.
 • Povýšil, C., Šteiner, I. a spol. Speciální patologie. Praha: Galén, 2007.

Dále pak prof. Povýšil publikoval a podílel se na vydání několika monografií:

 • Smrčka, V., Kužela, V., Povýšil, C. Atlas chorob na kostních preparátech. Praha: Academia, 2009.
 • Abrahámová, J., Povýšil, C., Horák, J. a kolektiv. Atlas nádorů prsu. Praha: Grada Publishing, 2000.
 • Abrahámová, J., Povýšil, C., Dušek J. a kolektiv. Nádory varlat. Praha: Grada Publishing, 2008.
 • Dvořáček, J., Babjuk, M. a spol. Onkourologie. Praha: Galén, 2005.
 • Dvořáček, J. a spol. Urologie. Praha: ISV, 1998.
 • Kolombo I., Hanuš, T., Odrážka, K. a kol. Karcinom ledviny. Praha: Mladá fronta, 2010.
 • Petruželka, L., Babjuk, M. a spol. Léčba metastatických nádorů ledvin. Praha: Galén, 2011.
 • Sotorník, I., Kutílek, Š., a spol. Kostní minerály a skelet při chronickém onemocnění ledvin. Praha: Galén, 2011.
 • Povýšil, C., a spol. Patomorfologie chorob kostí a kloubů. Praha: Galén, 2018.

Některé z těchto knižních publikací byly odměněny různými cenami, včetně Hlávkovy ceny. Vedoucí katedry byl Unií pacientů ČR vyhlášen Lékařem roku 2014.

Prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.