Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Tematika péče o pacienta v závěru života se začala poprvé objevovat na vzdělávacích akcích a kurzech pořádaných subkatedrou léčby bolesti a akupunktury IPVZ v druhé půli devadesátých let. Hlavními nositeli těchto témat byli prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc, dr. h. c., přednosta Interní hematoonkologické kliniky FN Brno, a primář největšího českého hospice MUDr. Zdeněk Bystřický. V roce 2004 byl v ČR uznán samostatný obor paliativní medicína a léčba bolesti (PMLB). Specializační přípravu zajišťovala katedra léčby bolesti a paliativní medicíny vedená primářkou MUDr. Danou Vondráčkovou. V rámci reorganizace IPVZ byla v roce 2009 vytvořena dvě samostatná pracoviště: subkatedra léčby bolesti a subkatedra paliativní medicíny. Vedením subkatedry paliativní medicíny byl pověřen prim. MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., v té době primář Hospice sv. Josefa v Rajhradě u Brna. Těžištěm činnosti byly atestační kurzy PMLB, spolupráce při organizaci kurzů paliativní péče pro praktické lékaře a několika tematických kurzů ve spolupráci s jinými katedrami (např. neurologie, ORL).

V období 2004–2011 získalo atestaci z oboru PMLB celkem 97 lékařů.

V průběhu následujících let se ukázalo, že mezi algeziologií a paliativní medicínou jsou značné rozdíly ve stylu práce, ale především v cílové skupině pacientů a v roli příslušných specialistů ve zdravotnickém systému. Proto z iniciativy odborných společností došlo od 1. 1. 2011 k rozdělení oboru PMLB na dva samostatné nástavbové obory (certifikované kurzy): algeziologie a paliativní medicína. Nový vzdělávací program připravil primář Kabelka ve spolupráci s vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny (ČSPM) ČLS JEP MUDr. Ondřejem Slámou, Ph.D., z MOÚ v Brně, lektorem subkatedry PM IPVZ. V roce 2014 převzala vedení subkatedry paliativní medicíny IPVZ prim. MUDr. Irena Závadová.

Od roku 2012 do roku 2014 subkatedra paliativní medicíny IPVZ organizačně spadala pod katedru medicíny dlouhodobé péče IPVZ vedenou doc. MUDr. Ivou Holmerovou, Ph.D.

Subkatedra paliativní medicíny úzce spolupracuje s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP na zajištění specializační přípravy a na organizaci atestačních zkoušek.

V období 2011–2017 získalo atestaci v oboru paliativní medicína 59 lékařů. Dalších 21 lékařů je zařazeno do specializační přípravy. Každoročně v oboru paliativní medicína atestuje 10–15 lékařů.

V současné době subkatedra paliativní medicíny IPVZ pořádá kromě specializačního vzdělávání v paliativní medicíně a již zmíněných předatestačních kurzů pro praktické lékaře také kurzy zaměřené na jednotlivé medicínské obory, které se setkávají s pacienty v závěru života – namátkou paliativní péče v hematoonkologii, v kardiologii, v prostředí intenzivní medicíny, geriatrické paliativní péče, paliativní péče o dětské pacienty, komunikace s těžce nemocnými nebo etická dilemata na konci života a další.

Prim. MUDr. Irena Závadová

Publikace:

  • Vorlíček, J., et al. Paliativní medicína. Praha: Grada Publishing, 1998.
  • Kalvach, Z. Manuál péče o umírající pacienty. Praha: Cesta domů, 2010.
  • Sláma, O., et al. Paliativní medicína pro praxi. Praha: Galén, 2011.
  • Kabelka L. Geriatrická paliativní péče. Praha: Mladá fronta, 2017.