Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Otorinolaryngologie je klinický obor, který se zabývá problematikou zdraví a nemocí v oblasti hlavy a krku. Pozornost se soustřeďuje na horní cesty dýchací s vedlejšími dutinami nosními, na ústrojí čichové, hlasové, cesty polykací a ústrojí sluchové a vestibulární. Rozsah oboru je charakterizován šíří standardně používaných diagnostických postupů audiologických, vestibulologických, endoskopických. Stejně tak rozsah terapeutických postupů je široký od konzervativní léčby nemocí přes endoskopické zákroky, výkony na měkkých tkáních krku či rozsáhlé onkochirurgické operace až k výkonům vyžadujícím mezioborovou spolupráci (břišní, hrudní, oční chirurgie, stomatochirurgie či neurochirurgie). Užívání špičkových technických přístrojů a zařízení (laserový paprsek při endoskopických operacích, miniaturizovaná digitální sluchadla) je v současnosti realitou. Lze zmínit i rozvoj mikrootochirurgických implantačních technik s příchodem výkonných neuroprotéz, což je problematika bezprostředně vázaná na počítačové technologie. Vysoká specializace a úzká mezioborová spolupráce je samozřejmostí.

Otorinolaryngologická katedra byla založena dne 1. 4. 1957. Funkcí jejího vedoucího byl pověřen 16. 5. 1964 doc. MUDr. Karel Bláha, CSc., který zde působil do roku 1981. Katedra působila na ORL oddělení FN Bulovka, které doc. K. Bláha vedl jako primář. Počáteční působení bylo skromné jak personálně, tak vybavením. Vedoucí katedry pracoval sám bez asistenta. V tomto období bylo především nutné vypracovat náplň popromočního školení jako přípravu k atestaci lékařů. Od roku 1959 začaly probíhat kurzy, zpočátku především školení školitelů, tj. primářů. Dále bylo nutno přenést do praxe poznatky bouřlivě se rozvíjejících odvětví oboru, především v oblasti endoskopických metod, audiologie, kofochirurgie (rekonstrukční chirurgie středního ucha). To probíhalo formou individuálních školicích akcí, odborných kurzů lékařů. Nechyběla ani témata pojednávající o metodice vědecké práce. Podstatnou část činnosti katedry tvořily atestace. Tyto zkoušky byly zpočátku konány centrálně na Klinice ORL Všeobecné nemocnice na Karlově náměstí, za úzké spolupráce s prof. MUDr. Janem Chvojkou a prof. MUDr. Karlem Sedláčkem. Později probíhaly i v místě působiště katedry ve FN Bulovka. V následujícím období se na místě vedoucího katedry postupně vystřídalo několik významných osobností oboru. Profesor MUDr. Ota Šíbl, DrSc., byl pověřen vedením v období od 1. 7. 1981 do 31. 12. 1990. Navázal na úsilí doc. Bláhy v ustanovení všech funkcí katedry, rozšířil nabídku vzdělávacích kurzů. Větší důraz byl kladen na vědeckou a publikační činnost, stejně tak na aktualizaci základní studijní literatury v oboru. Nezanedbatelný je odborný přínos v onkologii. Od 2. 1. 1991 do 31. 5. 1992 byl pověřen vedením katedry MUDr. Ivan Průcha. V následujícím období od 1. 6. 1992 do 30. 11. 1993 stojí ve vedení katedry MUDr. Ivan Šejna – je nutné připomenout jeho přínos audiologii a vestibulologii. Od 1. 12. 1993 až do 30. 6. 1996 působil ve funkci vedoucího katedry prof. MUDr. Jaroslav Fajstavr, DrSc. Jeho uvedením do funkce se působiště katedry přemístilo na ORL kliniku 2. LF UK do nemocnice v Motole. Klinika ORL se skládala z dětské a dospělé části. Právě prof. J. Fajstavr věnoval vedle široce pojaté klinické praxe velkou pozornost dětské problematice v ORL. Vzdělávací program katedry se tímto rozšířil. Od 1. 7. 1996 se vedoucím stává doc. MUDr. Vladimír Hofman, CSc., po toto období katedra působila bez klinické základny. Od 15. 4. 1997 se katedra vrací zpět do motolské nemocnice, vedení se opětně ujímá prof. J. Fajstavr, který v této funkci působil do 31. 1. 1998. Od 1. 2. 1998 byl vedoucím katedry jmenován prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

Katedra ORL se od roku 1998 nachází na pracovišti Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole. V současné době patří katedra mezi nejrozsáhlejší ORL pracoviště v zemi, zabývá se téměř všemi specializacemi ORL oboru. Přesto výrazná je onkochirurgická orientace s chirurgií baze lební, chirurgie štítné žlázy, endoskopické programy, mikrootochirurgie.

V současnosti lze charakterizovat doškolovací činnost katedry organizací kurzů a stáží. Z nedávno proběhlých či aktuálně plánovaných lze uvést odborné kurzy onkologie hlavy a krku, kurz laryngologie, kurz chirurgie štítné žlázy, kurz sonografie hlavy a krku, kurz septoplastiky, kurz diagnostiky a managementu nádorových onemocnění slinných žláz, kurz otochirurgie, kurz spánkové apnoe, kurz Narrow band imaging v diagnostice tumorů dutiny ústní, kurz péče o tracheostomickou kanylu včetně výměny a zajištění dýchacích cest, kurz neuromonitoringu v ORL a neuromonitoringu zvratného a lícního nervu a další.

Další důležitou součástí jsou specializační odborné stáže lékařů na klinickém pracovišti katedry v motolské nemocnici, které zahrnují seznámení s provozem kliniky, seznámení s vysoce specializovanými odvětvími oboru včetně onkologie, asistence u operací. V rámci stáží probíhají tematické semináře.

Pro ilustraci činnosti katedry lze uvést několik údajů z období let 2012 až 30. 6. 2017. Specializačních stáží se zúčastnilo kolem 50 lékařů, uskutečnilo se 32 kurzů, proškoleno bylo 225 lékařů. V roce 2015 bylo pořádáno celkem 8 kurzů, jež byly finančně podpořeny z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a kterých se účastnilo 106 lékařů. Atestačních zkoušek se v letech 2004 až 2012 účastnilo celkem 162 kandidátů.

Lze konstatovat, že katedra ORL IPVZ v současnosti poskytuje široké možnosti postgraduálního studia odpovídající vysokým nárokům kladeným na odbornost lékařů. Tato kvalita vychází ze zázemí moderně vybaveného klinického pracoviště motolské nemocnice, stejně tak i z vysoké odbornosti školitelů.

Přestože katedra ORL IPVZ dosáhla nezpochybnitelných úspěchů, je nutné i nadále pokračovat v úsilí o zvyšování odbornosti, v orientaci na nejmodernější trendy v ORL oboru. Nejužší přiblížení se vzdělávacím potřebám a zájmům lékařů nadále zůstává prioritou pracovníků katedry.

Prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.