Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

V roce 1953 byl zřízen Ústav po doškolování lékařů (ÚDL) a ortopedické oddělení Nemocnice Na Bulovce se stalo základnou pro postgraduální vzdělávání v ortopedii. Zprvu bylo pracoviště subkatedrou ortopedie při katedře chirurgie. V roce 1970, po osamostatnění oboru, získalo pracoviště statut kliniky tehdy již Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů (ILF) a stalo se samostatnou katedrou.

Založení katedry ortopedie je spjato se jménem prof. MUDr. Rudolfa Pavlanského, CSc. (1907–1993). Po osvobození v roce 1945 zakládá prof. R. Pavlanský v Nemocnici Na Bulovce ortopedické oddělení, které bylo nejdříve jako detašované pracoviště umístěno v Dušní ulici na Starém Městě, v roce 1952 se přestěhovalo do uvolněných prostor prvního patra Vychovatelny v areálu Nemocnice Na Bulovce. Ve stísněných podmínkách zde vytvořil pracoviště, které se svou úrovní, rozsahem operativy i vědeckou činností zařadilo na čelné místo v československé ortopedii. Jako přednosta vedl toto pracoviště až do odchodu do penze v roce 1978.

Profesor R. Pavlanský stál u zrodu poválečného systému postgraduálního vzdělávání. Stal se prvním vedoucím katedry ortopedie Ústavu pro doškolování lékařů (ÚDL, od roku 1966 ILF). Pod jeho vedením získalo pracoviště v roce 1970 statut kliniky. V rámci osamostatnění oboru vypracoval systém dvoustupňových atestací.

Nástupcem prof. R. Pavlanského na místě přednosty kliniky i vedoucího katedry ortopedie ILF se stal v roce 1978 prof. MUDr. Miroslav Slavík, CSc. (1933–2017). Po návratu ze stáže ve Skotsku v roce 1970 přijal nabídku prof. R. Pavlanského a nastoupil jako odborný asistent katedry ortopedie ILF v Nemocnici Na Bulovce. Za podpory prof. R. Pavlanského začal realizovat myšlenku výstavby nové budovy ortopedické kliniky, která byla otevřena v roce 1978. V té době to bylo nejmodernější ortopedické pracoviště v republice a odpovídalo vysokému evropskému standardu. Nová klinika měla 180 lůžek rozdělených do šesti oddělení podle odborností: oddělení dětské ortopedie, septické ortopedie, traumatologie, sportovní traumatologie, alopalstik a oddělení onkologické ortopedie.

Profesor Slavík byl významnou osobností české ortopedie 70. a 80. let. Jako předseda atestační komise výrazně zvýšil náročnost atestací z ortopedie. Založil tradici Buloveckých ortopedických sympozií, která trvá dodnes.

V roce 1990 převzal vedení kliniky i katedry ortopedie ILF prof. MUDr. Zdeněk Matějovský, DrSc. (1930–2014). V letech 1990 až 1995 zastával funkci náměstka ředitele ILF (od roku 1993 IPVZ) pro vědu a výzkum. Profesor Z. Matějovský nastoupil v roce 1961 na I. ortopedickou kliniku UK v Praze, kde se začal intenzivně věnovat léčbě nádorů pohybového aparátu. V roce 1978 přešel na nově budovanou ortopedickou kliniku ILF v Nemocnici Na Bulovce, kde dostal prostor k založení oddělení pro tuto úzce specializovanou problematiku. Byl mezinárodně uznávaným odborníkem. Své dlouholeté zkušenosti shrnul v krásné monografii Kostní nádory, která vyšla v roce 1988.

Od roku 1995 zastává funkci přednosty ortopedické kliniky IPVZ v Nemocnici Na Bulovce a vedoucího katedry ortopedie prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. Od roku 1996 je náměstkem pro vědu a výzkum a statutárním zástupcem ředitele IPVZ. Profesor P. Dungl nastoupil na starou ortopedickou kliniku ILF v Nemocnici Na Bulovce v roce 1977. V letech 1990–1993 pracoval v ortopedické nemocnici Speising ve Vídni. Od roku 2001 je klinika součástí 1. LF UK a prof. P. Dungl je vedoucím katedry ortopedie 1. LF UK. Zasloužil se významně o rozvoj dětské ortopedie v naší republice. Je autorem monografie Ortopedie a traumatologie nohy, která vyšla v roce 1989. V roce 2005 vydává se spoluautorským kolektivem monografii Ortopedie v rozsahu 1 200 stran. Kniha je koncipována jako celostátní učebnice ortopedie. První vydání bylo oceněno Cenou rektora UK, Cenou Hlávkova nadačního fondu a Cenou Grady. Druhé vydání z roku 2014 je doplněno o aktuální poznatky a trendy v oboru, zcela nově byla zařazena traumatologie pohybového aparátu.

Dne 28. října 2014 prof. Dungl převzal z rukou prezidenta republiky medaili Za zásluhy I. stupně. Vyznamenání mu bylo uděleno za zásluhy v oblasti vědy.

Jedním z hlavních témat řešených v rámci Institucionálního výzkumného záměru IPVZ, který byl realizován v kontextu mezinárodní kampaně Dekáda kostí a kloubů 2000–2010, byla problematika osteoporózy. Výsledky práce v rámci výzkumného záměru napomohly k vymezení problematiky osteoporózy v České republice a stanovily pravidla pro ošetření pacientů a následnou péči o pacienty se zlomeninou proximálního femuru. Závěrečnou publikaci vydal IPVZ v roce 2011. Pracoviště se aktivně podílelo na několika multicentrických studiích Evropské pediatrické ortopedické společnosti.

K výročí svého otevření pořádá Ortopedická klinika IPVZ každoročně dvoudenní sympozium, kterého se účastní pravidelně kolem 250 ortopedů a traumatologů. Organizuje rovněž četná mezinárodní odborná setkání.

Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ Nemocnice Na Bulovce se významně podílela a podílí na postgraduálním vzdělávání. Na klinice byli podle původního systému postgraduálního vzdělávání školeni téměř nepřetržitě lékaři před I. a II. stupněm atestace z ortopedie z celé republiky, stážisté ze zahraničí a rovněž lékaři v rámci kontinuálního vzdělávání. Od roku 2004 vstoupil v platnost zákon č. 95, dochází k transformaci postgraduálního vzdělávání a k postupnému převedení většiny kompetencí na lékařské fakulty. V postgraduálním vzdělávání dochází ke změnám v náplni a délce vzdělávacích programů. Postgraduální specializační vzdělávání bylo rozděleno do dvou částí: základní ortopedický kmen a vlastní specializovaný výcvik. Kmen je ukončen testem na vybraném klinickém pracovišti. Od roku 2012 je organizace atestačních zkoušek v kompetenci lékařských fakult. Došlo ke změně názvu oboru ortopedie na ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. Na ortopedii jsou navázány zatím dva nadstavbové obory, a to spondylochirurgie a ortopedická protetika.

V letech 2012–2017 absolvovalo na našem pracovišti test při ukončení ortopedického kmene 178 lékařů. Na základě rotačního systému mezi jednotlivými lékařskými fakultami se naše pracoviště dále podílí na atestačních zkouškách z ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. V letech 2012–2016 atestovalo na Ortopedické klinice Nemocnice Na Bulovce 39 lékařů, z toho 36 úspěšně. K atestaci jsou pravidelně zváni školitelé, aby se na vlastní oči přesvědčili o výkonu svého svěřence.

Katedra ortopedie IPVZ se i nadále podílí na postgraduálním specializačním i kontinuálním vzdělávání lékařů. Jsou vypisovány odborné stáže v délce jeden až dva týdny a specializační odborná stáž trvající dva měsíce jako příprava před atestací z ortopedie. Odborné stáže pokrývají větší část náplně oboru (artroskopie, dětská ortopedie, nádory pohybového aparátu, aloplastika velkých kloubů, pokroky ve spondylochirurgii, traumatologie pohybového ústrojí, novinky v protetice). V roce 2016 absolvovalo na našem pracovišti 18 lékařů předatestační stáž a 10 lékařů odbornou stáž. Za posledních 15 let (2003–2017) absolvovalo předatestační a odborné stáže na Ortopedické klinice Nemocnice Na Bulovce více než 500 lékařů.

V tradičních kurzech Sonografie dětského kyčelního kloubu a Současné trendy léčení pes equinovarus congenitus jsou proškolováni ortopedi z celé republiky. Lékaři katedry ortopedie se řadu let podíleli na specializačních kurzech pro posudkové lékaře a na základních kurzech ve sportovní medicíně.

Ortopedická klinika IPVZ a 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce patří bezesporu k nejvýznamnějším pracovištím oboru. Šíří svého záběru a počty výkonů je pracovištěm v ČR největším. V posledních 15 letech byla vždy propagátorem nových postupů po jejich důsledném klinickém prověření.

Doc. MUDr. Aleš Podškubka, Ph.D.