Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

V dějinách medicíny stála chirurgie vždy v první linii boje se zhoubnými nádory. Již v egyptských papyrusech z roku 1700 př. n. l. je popisována destrukce karcinomu prsu kauterem. Za jednoho z prvních onkochirurgů je považován Theodor Billroth z Vídně, který provedl v roce 1881 první resekci žaludku pro karcinom. Teprve roku 1896 Roentgen objevem paprsků X položil základy radiační onkologie, éra chemoterapie a hormonální terapie byla pak započata až objevy počátkem 40. let minulého století. Zatímco interní a radiační onkologie se rychle formovaly jako samostatné specializace, chirurgická onkologie se jen pomalu oddělovala od všeobecné chirurgie. Subspecializace chirurgů v onkochirurgii se začala postupně prosazovat v USA a v Evropě v 70. a 80. letech minulého století. Byly zakládány onkochirurgické společnosti a formulovány směrnice pro postgraduální výcvik v chirurgické onkologii.

Onkologie jako interdisciplinární obor, jehož součástí jsou v klinické oblasti diagnostické zobrazovací a laboratorní obory, chirurgie, radiační onkologie a interní onkologie, u nás ne zcela přesně zvaná klinická onkologie, zaznamenala v posledních desetiletích ohromný rozvoj. Komplexní léčba nádorových onemocnění si vyžaduje úzkou spolupráci všech zúčastněných oborů. Chirurgická léčba představuje stále u většiny solidních nádorů nejdůležitější léčebný postup, bez kterého nelze dosáhnout významnějších a dlouhodobých terapeutických úspěchů. Významný podíl chirurgie na léčbě nejčastějších nádorů ukazuje tabulka. Požadavky na úzkou interdisciplinární spolupráci chirurgů s ostatními specializacemi vyžadovaly u chirurgů operujících nádory i další prohlubování vzdělání v široké škále onkologické problematiky. Tuto skutečnost si uvědomoval stále větší počet chirurgů a vedlo to v roce 2002 k založení Sekce onkochirurgie při České onkologické společnosti, která od roku 2017 rozvíjí svou činnost v rámci České chirurgické společnosti. Sekce si od počátku jako hlavní cíl vytyčila přispívat k součinnosti a komunikaci mezi chirurgy a ostatními onkologickými specializacemi, posílit roli chirurgie v multidisciplinární spolupráci a podporovat další vzdělání a profilaci erudovaného chirurga v onkochirurgické problematice. Pracovní skupina této sekce ve složení prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc. (Olomouc), prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., (Praha) a prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., (Brno) v úzké spolupráci s výborem České chirurgické společnosti vypracovala, po diskuzi v odborné veřejnosti, návrh vzdělávacího programu pro onkochirurgii. Zpracovaný návrh vzdělávacího programu v oboru chirurgické onkologie (onkochirurgie) byl předložen Ministerstvu zdravotnictví ČR koncem roku 2008 a po schválení akreditační komisí vešel v platnost vydáním ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR, ročník 2011, částka 6, ze dne 29. 6. 2011.

Vzdělávací program je koncipován jako nadstavbová specializace všeobecné chirurgie, jejímž cílem je získat vysokou kvalifikaci pro léčbu solidních nádorů. Obsahem školení, které probíhá na akreditovaných pracovištích, je získání teoretických i klinických poznatků o nádorových onemocněních. Praktické zkušenosti se dělí do následujících modulů: melanomy a sarkomy, gastrointestinální chirurgie, endokrinní chirurgie, chirurgie prsu a hrudní chirurgie. Školenec může získat praktické zkušenosti z jednoho i více těchto modulů.

Postgraduální vzdělávání chirurgů organizačně zajišťuje nově vzniklá subkatedra onkochirurgie IPVZ Praha, která byla založena v roce 2011 a jejímž působištěm se stala II. chirurgická klinika FN a LF UP v Olomouci. Vedoucím subkatedry byl jmenován prof. Miloslav Duda a instruktorkou Romana Koblovská. Subkatedra organizuje dvakrát ročně atestační zkoušky, v jarním termínu v Praze a na podzim v Olomouci. V podzimním termínu je také organizován kurz pro lékaře zařazené do předatestační přípravy a pro všechny zájemce o tuto problematiku. Do června 2017 atestaci z onkochirurgie úspěšně složilo 100 lékařů a dalších 101 je zařazeno do předatestační přípravy. Ke stejnému datu získalo akreditaci pro předatestační přípravu v onkochirurgii 32 pracovišť v České republice.

Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.