Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Katedra oftalmologie zahájila svou činnost v lednu 1954 v Nemocnici Na Bulovce v Praze. Katedru vedl od začátku doc. MUDr. F. V. Michal, DrSc., který se stal hlavním odborníkem ministerstva zdravotnictví pro obor očního lékařství. Docent F. V. Michal vytvořil kolem sebe kolektiv, který v 60. a 70. letech přispěl k rozvoji oboru některými význačnými prioritami: as. MUDr. Jan Ondráček zkonstruoval u nás první počítačový kampimetr, MUDr. Ludvík Kremlička ve spolupráci s Lékařskou akademií v Drážďanech jako první u nás použil Stal­lardův kobaltový aplikátor v léčbě retinoblastomu a MUDr. Jan John, CSc., ve spolupráci s Československou akademií věd uskutečnil první klinické zkoušky s rubínovým laserem.

Po odchodu doc. Michala do důchodu v roce 1981 převzala vedení katedry prof. MUDr. Jarmila Boguszaková, DrSc. Katedra vypisovala školicí místa na speciální vyšetřovací techniky a léčebné metody a pořádala kurzy pro primáře, na kterých kromě asistentů katedry přednášeli také významní představitelé oboru z jiných fakultních pracovišť.

V roce 1991 po konkurzním řízení přešla prof. J. Boguszaková na 1. lékařskou fakultu UK na místo přednostky I. oční kliniky a katedra oftalmologie IPVZ byla přemístěna na toto pracoviště. Spektrum školicích akcí bylo rozšířeno o problematiku neurooftalmologie, zánětů uvey a chirurgického řešení onemocnění sítnice a sklivce.

V roce 2000 byla katedra oftalmologie přeložena do nových prostor Oftalmologické kliniky FNKV v Praze 10, kde sídlí dodnes.

V září 2004 převzal vedení katedry prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., FCMA, a vede ji dodnes. Klinika pod jeho vedením zaznamenává dynamický rozvoj především v oblasti nitrooční mikrochirurgie a očního bankovnictví. Pod vedením prof. P. Kuchynky pracuje tým lékařů, z nichž každý je kromě všeobecné oftalmologické praxe úzce specializován. Odborné znalosti a zkušenosti získala většina z nich nejen v podmínkách místních, ale i na stážích v zahraničí. Klinika si jako výukové pracoviště klade za cíl především sloužit pro lékaře v předatestační přípravě, pro postgraduální studenty a pro studenty 3. LF UK.

Pod Oftalmologickou kliniku FNKV spadá i Oční tkáňová banka (OTB 01), která byla zřízena ke dni 23. 11. 1991. V posledních letech došlo v OTB 01 s ohledem na požadavky nové legislativy k mnoha zásadním změnám. Za zmínku stojí především vybudování unikátní laboratoře určené pro další manipulaci s tkání v roce 2009, díky které se tkáňová banka dostala na špičkovou světovou úroveň pracovišť, která poskytují nové typy očních tkání nejvyšší jakosti a bezpečnosti a splňují tak požadavky rohovkových chirurgů z celé České republiky. Oční tkáňová banka FNKV je akreditovaným členem mezinárodní federace Tissue Banks International, členem Evropské asociace očních bank, akreditovaným Evropským výukovým centrem pro oblast očního bankovnictví Mezinárodní federace očních a tkáňových bank (IFETB), USA a od roku 2007 udržuje certifikát kvality podle standardů normy ISO 9001:2008. Návštěva tohoto pracoviště je pravidelnou součástí předatestačních stáží na katedře oftalmologie IPVZ.

Do školicích akcí jsou zapojováni nejen odborníci Oftalmologické kliniky FNKV, ale i Oční kliniky 1. LF UK a Oční kliniky FN Hradec Králové. V programu školicích akcí katedry oftalmologie IPVZ jsou zahrnuty všechny subspecializace oboru i povinné stáže a testy před atestací. Úzká spolupráce s klinikami lékařských fakult a dalších významných pracovišť je vzájemně ceněna a přispívá ke zkvalitnění pedagogického procesu.

Kuchynka P. a kolektiv autorů. Oční lékařství

V roce 2016 vyšlo v nakladatelství Grada Publishing nové vydání základní učebnice pro obor oftalmologie, jejíž první vydání získalo četná odborná ocenění. Editor a vedoucí autorského kolektivu prof. Pavel Kuchynka připravil s kolektivem autorů zcela přepracované, aktualizované a doplněné vydání původní stejnojmenné publikace z roku 2007.

Obsah plně odpovídá současným potřebám oboru, autorský kolektiv byl obměněn, některé kapitoly doznaly zcela zásadního přepracování. Kniha má převážně postgraduální charakter. Je určena jako hlavní zdroj pro atestační přípravu, ale lze ji využít také v pregraduální přípravě a potřebné informace v ní najdou i lékaři z jiných oborů.

Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., FCMA