Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Subkatedra nukleární medicíny Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví byla zřízena v roce 1973 na Centrálním izotopovém pracovišti IKEM v Praze a vedl ji tehdejší přednosta tohoto pracoviště doc. MUDr. Bohuslav Vavrejn, CSc.

V roce 1991 se stal vedoucím této subkatedry tehdejší přední odborník v oboru nukleární medicína doc. MUDr. Josef Kuba, CSc., a sídlem tohoto pracoviště IPVZ se stala Klinika nukleární medicíny Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě‑Porubě. Toto pracoviště už předtím vynikalo výjimečným pracovním týmem, ve kterém se vzájemně velmi dobře doplňovali lékaři, radiologičtí fyzici a programátoři. Vytvořené počítačové programy určené k hodnocení scintigrafických vyšetření byly ve své době unikátní a někdy předbíhaly i postupy, které byly dostupné ve světě. Toto inovativní prostředí ovlivnilo hluboce celou generaci českých lékařů pracujících v oboru nukleární medicína.

Od roku 1996 sídlí subkatedra nukleární medicíny na Klinice nukleární medicíny Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UP v Olomouci, vedoucím subkatedry se stal přednosta této kliniky doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, Ph.D., který v této funkci působil až do léta roku 2017. Součástí subkatedry je rovněž detašované pracoviště ve Fakultní nemocnici s poliklinikou v Ostravě‑Porubě, přednostou Kliniky nukleární medicíny v Ostravě je doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA.

V Olomouci bylo pracoviště nukleární medicíny založeno v roce 1959 (o něco starší jsou jen tři pracoviště v Praze a pracoviště brněnské). Průkopníkem nukleární medicíny zde byl doc. MUDr. Miloš Wiedermann, CSc., pozdější dlouholetý přednosta Kliniky nukleární medicíny FN Olomouc. Pod jeho vedením byla zahájena pregraduální výuka tohoto oboru na Lékařské fakultě UP již v roce 1963.

Každoročně jsou subkatedrou organizovány odborné stáže a vzdělávací akce. Nejvýznamnější je pravidelně navštěvovaná, dvakrát ročně organizovaná čtyřtýdenní odborná stáž kombinovaná se seminární formou výuky určenou především pro lékaře v přípravě na specializační atestaci v oboru nukleární medicína. Tato stáž je využívána téměř všemi mladými lékaři v oboru, přestože není uvedena jako podmínka pro připuštění k atestační zkoušce. Během této stáže stráví školící se lékaři jeden týden na Klinice nukleární medicíny FN Ostrava, což umožňuje, aby se seznámili s provozem na dvou různých pracovištích.

V současné době zajišťuje plnění pracovních úkolů subkatedry nukleární medicíny IPVZ tým lektorů, jejichž odbornost odpovídá jednotlivým specializacím v rámci oboru nukleární medicína. Docent MUDr. Pavel Koranda, Ph.D., se v postgraduálním vzdělávání věnuje didaktické činnosti především v oblasti využití radiofarmak v onkologii (včetně PET/CT), nefrologii, endokrinologii, prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D., nukleární kardiologii a osteologii a detekci zánětů, Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D., je významným odborníkem v oblasti lékařské fyziky a radiační ochrany se zaměřením na nukleární medicínu. Magistra Jarmila Drymlová seznamuje školence s problematikou radiofarmacie. Konzultační služby školencům poskytuje na Klinice nukleární medicíny i celý zbývající tým lékařů, ve kterém je jeden docent a další tři lékaři s titulem Ph.D. Kmenoví lékaři s atestací z radiologie předávají absolventům stáží svoje zkušenosti z oblasti výpočetní tomografie v rámci oboru PET/CT. Během pobytu na ostravském pracovišti se na výuce lékařů podílí doc. Otakar Kraft, fyzikální část stáže zajišťuje RNDr. Vojtěch Ullmann.

Docent Pavel Koranda je členem akreditační komise pro nukleární medicínu i členem atestační komise, prof. Milan Kamínek je členem atestační komise.

Předpokladem pro oblíbenost stáží na subkatedře nukleární medicíny není jen kvalitní personální vybavení, ale rovněž i dobrá úroveň přístrojového vybavení a maximálně široké spektrum prováděných vyšetřovacích metod. Kromě diagnostické části má olomoucké pracoviště rovněž lůžkovou část provádějící terapie otevřenými zářiči. Ve spolupráci s radiologickými fyziky a radiofarmaceuty tak může nabídnout účastníkům stáží možnost výuky všech součástí tohoto polyprofesního oboru „pod jednou střechou“. Obdobně i ostravské pracoviště má diagnostickou ambulantní část včetně PET/CT a lůžkovou terapeutickou část, oddělení přípravy radiofarmak a fyzikálně technický úsek. Výuka pro subkatedru nukleární medicíny IPVZ zahrnuje seznámení a aktivní účast u všech diagnostických výkonů na ambulanci a u terapií na lůžkové jednotce, včetně účasti na příjmech a vizitách.

Velkým kladem je skutečnost, že vybavení pracoviště se trvale obnovuje a modernizuje. V roce 2014 byly obměněny dvě ze tří SPECT kamer, nově byla instalována SPECT kamera GE Discovery 630 a SPECT/CT kamera GE Discovery 670. V roce 2015 byl obměněn PET/CT skener – od tohoto roku je na pracovišti přístroj Siemens Biograph mCT 40. V roce 2017 byla náročně přestavěna radiofarmaceutická laboratoř připravující radiofarmaka pro vyšetření klasické nukleární medicíny a pro terapie tak, aby odpovídala velmi náročným požadavkům současné legislativy a moderní radiofarmacie.

V letech 2012–2016 byli olomoučtí členové subkatedry autory a spoluautory 25 odborných článků s IF a 10 odborných článků bez IF.

Doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D.