Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Katedra neurologie byla založena v roce 1955. Jejím prvním vedoucím byl jmenován prof. MUDr. Zdeněk Macek, CSc. Během následujícího roku byli přijati dva asistenti a v roce 1961 již měla katedra šest členů.

Pracovníci katedry museli zpočátku vypracovat pravidla a náplň postgraduální výchovy v oboru a její koordinaci s pregraduální výukou. Výuková činnost a první atestace z neurologie se konaly již v roce 1955. Od roku 1968 byly pro neurologii ustanoveny i atestace II. stupně. Zkoušky I. a II. stupně se konaly na katedře neurologie. Až do změny systému postgraduální výchovy přicházelo v průměru za rok k první atestaci 60 kandidátů a k druhé atestaci nejméně 30 kandidátů.

Dlouholetí pracovníci katedry vytvořili výborný pracovní tým, jehož základnou byla zpočátku Neurologická klinika UK, posléze Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a od roku 1975 Neurologická klinika Fakultní Thomayerovy nemocnice v Krči.

Kromě již zmíněného prvního přednosty je třeba připomenout i další pracovníky katedry – doc. MUDr. Helenu Riegrovou, CSc., doc. MUDr. Janu Nebudovou, CSc., prof. MUDr. Pavla Jedličku, DrSc., prof. MUDr. Františka Hanzala, DrSc., doc. MUDr. Františka Véleho, CSc., doc. MUDr. Edgara Lukáše, DrSc., doc. MUDr. Vladimíra Vlacha, CSc., doc. MUDr. Otakara Kellera, CSc., MUDr. Františka Krejčího, MUDr. Ivana Ponču, MUDr. Helenu Vondrovou, CSc.

Obsahem výuky byla zpočátku klinická neurologie včetně dětské neurologie a interdisciplinárních oblastí, jako je neuroradiologie, neuroinfekce, neurorehabilitace, neurofyziologie a neurotoxikologie. Dětská neurologie se později stala samostatnou subkatedrou a jejím prvním přednostou byl doc. Vladimír Vlach.

Práce katedry neurologie se postupně formovala do několika oblastí. Klinické stáže byly přípravou pro atestace, školicí místa v elektrofyziologii, toxikologii, likvorologii a neuroradiologii byla základem vzdělání pro další specializaci v oboru.

Velmi podstatnou změnou prošla katedra v rámci změny celé předatestační výchovy. Veškeré předatestační vzdělání (stáže, kurzy) i vlastní atestační zkouška (již pouze jediná, podle jednotného evropského modelu) přešly na lékařské fakulty.

V rámci katedry neurologie se v současné době organizují speciální kurzy různých vyšetřovacích metod (EMG, evokované potenciály, neurosonologie, kombinované – zobrazovací + elektrofyziologie), neuropsychologická problematika, intenzivní péče v neurologii, problematika neurodegenerativních chorob.

Vedoucí katedry neurologie:

  • prof. MUDr. Zdeněk Macek, CSc. 1955–1970
  • prof. MUDr. František Hanzal, DrSc. 1955–1988
  • doc. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. 1988–1993
  • prof. MUDr. Pavel Jedlička, DrSc. 1993–1996
  • doc. MUDr. Otakar Keller, CSc. 1996–2014
  • doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. 2014–dosud

Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.