Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika – Ústav klinických neurooborů

Stejně jako vznik a vývoj neurochirurgie v našem státě, tak i vzdělávání neurochirurgů je spojeno se zakladateli samostatného oboru prof. MUDr. Zdeňkem Kuncem, DrSc. (1908–1985) a prof. MUDr. Rudolfem Petrem (1912–2003). Ihned po založení klinik v Hradci Králové (1952) a v Praze (1959) se postgraduální výchova nových neurochirurgů stala nedílnou součástí jejich činnosti. Po formální stránce byly atestace organizovány katedrou chirurgie, pod kterou byla neurochirurgie jako nástavbový obor zařazena. Fakticky však v průběhu šedesátých až osmdesátých let minulého století znalosti atestantů a jejich způsobilost vykonávat práci v oboru ověřovala jedna atestační komise, kterou tvořili oba výše jmenovaní profesoři.

Dynamický rozvoj neurochirurgie vedl k zakládání nových neurochirurgických primariátů a samostatných specializovaných pracovišť (dětská neurochirurgie, stereotaktická a radiační neurochirurgie). Léčebně preventivní péče některých neurochirugií se postupně profilovala užším zájmem o vymezené oblasti (cerebrovaskulární neurochirurgie, neuroonkologie, funkční neurochirurgie, endovaskulární radiologie, endoskopická neurochirurgie). Tento pro obor veskrze pozitivní vývoj s sebou přinesl nutnost upravit koncepci výchovy nových neurochirurgů.

Na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století vzniká na půdě IPVZ subkatedra neurochirurgie se sídlem v Ústřední vojenské nemocnici v Praze (Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN) a zároveň se rozšiřuje její klinická základna o další detašovaná pracoviště (Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové, Neurochirurgická klinika FN Brno a Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce v Praze).

Katedra neurochirurgie IPVZ zajišťuje v současné době komplexní přípravu neurochirurgů tak, aby po složení atestace byli způsobilí k samostatné práci v oboru. Díky akreditaci, která byla udělena Neurochirurgické klinice 1. LF UK a ÚVN komisí pro postgraduální výuku neurochirurgie při EANS v roce 2003, má tato způsobilost mezinárodní platnost. Akreditace umožňuje Neurochirurgické a neuroonkologické klinice 1. LF UK, ÚVN‑VFN a IPVZ recipročně nabídnout postgraduální program výuky neurochirurgie i cizincům.

Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.