Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Subkatedra návykových nemocí IPVZ byla zřízena v roce 1998 a sídlí v objektu Kliniky adiktologie (původně Oddělení léčby závislostí) 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2 (KAD). V historické budově U Apolináře vzniklo v roce 1948 Protialkoholní oddělení Psychiatrické kliniky. Jeho zakladatel doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc. (1916–2007) se také řadu let podílel na profesní přípravě lékařů a jiných zdravotníků v oboru léčby závislostí. Lektorský tým subkatedry se v průběhu let výrazně obměnil. Působily v něm výrazné osobnosti oboru návykových nemocí, resp. adiktologie: MUDr. Karel Hampl, CSc. (1929–2011), MUDr. Pavel Bém, MUDr. Stanislav Kudrle, PaedDr. Martina Richterová Těmínová, doc. MUDr. Karel Nešpor, CSc., doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., PhDr. Magda Frouzová. Dlouhodobě lektorsky spolupracoval se subkatedrou také JUDr. Jan Mach, odborný asistent oboru medicínské právo 1. LF UK a IPVZ a ředitel právní kanceláře České lékařské komory. Administrativní zázemí subkatedry zajišťovala od jejího vzniku do roku 2004 asistentka Eva Sekaninová, po ní (do r. 2016) Věra Ondráčková a aktuálně Markéta Leissová, ve spolupráci s asistentkou KAD Zdenkou Kročkovou. V současnosti tvoří jádro lektorského týmu subkatedry pracovníci KAD: prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., MUDr. Dušan Randák, MUDr. Vladimír Kmoch, MUDr. Jakub Minařík, MUDr. Vladimíra Vlčková Zenáhlíková a také Mgr. Hana Fidesová, Ph.D., která se (po JUDr. Machovi) spolu s Mgr. Jaroslavem Šejvlem ujala právní tematiky oboru. Dalšími dlouhodobě spolupracujícími externími lektory jsou: MUDr. Pavel Kabíček, CSc., primář Pediatrické kliniky IPVZ, 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze, prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., vedoucí Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., který je vedoucím Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, a Ing. Blanka Nechanská, vedoucí odboru správy dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Vedoucím subkatedry návykových nemocí IPVZ je od roku 1999 MUDr. Petr Popov, MHA, primář Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, který je také předsedou Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP. Subkatedra zajišťuje předatestační přípravu – specializační odbornou stáž a atestaci (certifikovaný kurz) v oboru návykové nemoci. V období od 29. 1. 2004 do 1. 7. 2009 byla tato specializace základním atestačním oborem. Je škoda, že byl zrušen, trend v Evropě a ve světě je – vzhledem k závažnosti problematiky prevence a léčby návykových poruch a závislostí – zcela opačný.

Kromě tradičních „legálních drog“ – alkoholu a tabáku – jsou stále více v ČR zneužívány také jiné návykové látky – stimulancia (pervitin), opiáty (heroin, buprenorfin, fentanyl), návykové léky (benzodiazepiny), přírodní i syntetické halucinogeny. Dlouhodobě a masivně jsou zneužívány kannabinoidy (především marihuana), stále častěji s výraznými psychickými komplikacemi. Aktuálně jsme konfrontováni s problematikou tzv. nových syntetických drog a „nelátkových“, tzv. procesuálních (behaviorálních) závislostí. Mezi priority Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky i Ministerstva zdravotnictví ČR patří nejen zvyšování dostupnosti léčby pro osoby s návykovými poruchami a závislostmi, ale také prevence těchto poruch a snaha více do těchto aktivit zapojit nejširší okruh zdravotnických pracovníků. Z tohoto hlediska lze za významné pozitivum považovat skutečnost, že specializační kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí, pořádaný několikrát ročně subkatedrou návykových nemocí IPVZ, je obligatorní součástí předatestačního kurikula všech lékařských oborů. Subkatedra také pravidelně organizuje specializační kurz Právní aspekty oboru návykové nemoci a Základní kurz substituční léčby, který je významným příspěvkem k rozvoji substituční léčby v České republice. Pravidelně dvakrát ročně také subkatedra pořádá odborný seminář Substituční léčba určený pro pracovníky substitučních programů z celé ČR. Pracovníci subkatedry se rovněž podíleli na metodickém materiálu Standard substituční léčby a na jeho aktualizacích (publikovaných ve Věstníku MZ ČR). Spolupráce s jinými pracovišti IPVZ se týká zejména katedry psychiatrie a lektorské činnosti v rámci Kurzu pro psychiatry a lékaře ve specializační přípravě v oboru psychiatrie, resp. pro kontinuální vzdělávání psychiatrů. Dlouhodobě se subkatedra podílí také na kurzu Multidisciplinární léčba bolesti, pořádaném pravidelně subkatedrou léčby bolesti IPVZ. Rozšiřuje se také naše spolupráce při pořádání vzdělávacích akcí pro nelékařské zdravotnické pracovníky (adiktology, sestry, farmaceuty) a při přípravě jejich koncepčních materiálů kontinuálního vzdělávání.

Prim. MUDr. Petr Popov, MHA

Významné publikace oboru, na kterých se podíleli členové lektorského týmu subkatedry návykových nemocí IPVZ:

  • Adiktologie (odborný časopis zaměřený na prevenci, léčbu a výzkum závislostí; vychází od roku 2001).
  • Kalina, K. (Ed.) Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing, 2015.
  • Králíková, E., Býma, S., Cífková, R., Češka, R., Dvořák, V., Hamanová, J., Popov, P., et al. Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku. Čas Lék čes 2005;144:327–333.
  • Miovský, M. (Ed.) Konopí a konopné drogy. Adiktologické kompendium. Praha: Grada Publishing, 2008.
  • Miovský, M., Kalina, K., Libra, J., Popov, P., Pavlovská, A. Rámec a role Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie v České republice. Adiktologie 2014;14:310–328.
  • Popov, P., Kmoch, V., Chvíla, L. Závislost na návykových látkách. In: Raboch, J., Uhlíková, P., Hellerová, P., Anders, M., Šusta, M., (Eds.) PSYCHIATRIE: Doporučené postupy psychiatrické péče IV. Praha: Psychiatrická společnost ČLS JEP, 2014.