Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Mikrobiologie je rozsáhlým oborem, který se zaměřuje na etiologické vztahy mikroorganismů k různým hostitelům. Lékařská mikrobiologie se zabývá mikroby, které mají význam pro lékařství. K zakladatelům české mikrobiologie, pěstované v minulosti jako součást patologické anatomie, patřili průkopník bakteriologie prof. MUDr. Jaroslav Hlava (1855–1924), který se věnoval také etiologii infekčních onemocnění a onkologii, a prof. MUDr. Ivan Honl (1866–1936), který se jako jeden z prvních zabýval antibiotiky a sérologií a byl aktivistou v boji proti tuberkulóze.

S postupem času se lékařská mikrobiologie etablovala jako obor, jehož zásadní přínos spočívá v laboratorně diagnostickém průkazu původců bakteriálních, virových, mykotických či parazitárních onemocnění a v návrhu cílené terapie těchto infekcí. V důsledku nezbytnosti poskytovat specializovanou činnost nejen pro zdravotnictví, ale i pro veterinární a potravinářskou oblast se od roku 1953 zavádí postgraduální výuka mikrobiologie v ILF na katedře mikrobiologie. Již od samého počátku pracoviště poskytovalo adekvátní vzdělání lékařům a dalším VŠ pracovníkům diagnostických laboratoří. Základnou katedry pro praktickou výuku byl Ústav epidemiologie a mikrobiologie SZÚ v Praze. Výhodou tohoto uspořádání byla přímá vazba obou institucí na zdravotnictví. Později se postupně přidávala další pracoviště zahrnující nejen lékařské, ale i veterinární fakulty či nemocniční a hygienická zařízení. Tato spolupráce umožnila vysoce specializovanou výuku v rámci stáží či kurzů, a to i v rámci celoživotního vzdělávání mikrobiologů.

V současnosti je hlavní náplní katedry organizace specializační a kontinuální výuky, která probíhá formou stáží a kurzů. Jejím cílem je výchova samostatně pracujících lékařů a jiných odborných vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví, kteří s pomocí nejmodernějších přístupů budou kvalifikovaně poskytovat komplexní mikrobiologické diagnostické služby zahrnující nejen detekci a identifikaci infekčních agens, ale i interpretaci laboratorních nálezů pro doporučení cílené terapie a prevence. Nedílnou součástí činnosti katedry je i pravidelné pořádání setkání vedoucích mikrobiologických oddělení, antibiotických středisek apod., jejichž cílem je předávání aktuálních informací o výskytu a etiologii patogenních agens, včetně nejmodernějších postupů v oblasti cílené diagnostiky a terapie infekčních onemocnění.

Prvním vedoucím katedry byl prof. MUDr. Karel Raška, DrSc., který od šedesátých let minulého století vedl úspěšnou kampaň Světové zdravotnické organizace za eradikaci neštovic. V roce 1963 byl vystřídán doc. MUDr. Lubomírem Syrůčkem, CSc., jenž se zabýval vysoce virulentními nákazami a stal se zakladatelem Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS. Po jeho odchodu do důchodu byla v roce 1987 vedením katedry pověřena doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc. V období 1989–1990 vedl katedru prof. MUDr. Otakar Soběslavský, DrSc. V letech 1990–2005 vedla katedru opět doc. J. Jelínková, od 2005 prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. V současnosti ke kmenovým pracovníkům katedry patří specialistka na ATB rezistenci RNDr. Pavla Urbášková, CSc., a instruktorka Markéta Leissová. Velkým přínosem pro činnost katedry je aktivita jejích externích lektorů, podílejících se na inovaci vzdělávacích akcí. Mezi jinými lze jmenovat zejména RNDr. Petra Petráše, CSc., RNDr. Vratislava Němečka, CSc., doc. Ing. Jaroslava Hrabáka, Ph.D., a PharmDr. Evu Šimečkovou.

Do roku 2004 zahrnoval specializační systém v oboru lékařská mikrobiologie u lékařů I. a II. stupeň a nástavbové obory virologie, bakteriologie a parazitologie. U jiných vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví pak programy Vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii a Vyšetřovací metody v lékařské parazitologii.

Od roku 2005 se specializační příprava lékařů uskutečňuje v programu Lékařská mikrobiologie (dle zákona č. 95/2004 Sb.; vyhlášek č. 185/2009 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, a č. 361/2010 Sb.); specializační příprava nelékařů probíhá v programu Mikrobiologie (dle nařízení vlády č. 463/2004 a č. 31/2010). Katedra je akreditována na výuku ve všech vzdělávacích programech. Vedle těchto aktivit se pracovníci katedry podílejí na další specializační výuce – zejména AKK odborné zdravotnické laboratorní metody či Modul MIPREMN pro účastníky společného kmene pro obory klinická biochemie, alergologie a klinická imunologie, klinická genetika a nukleární medicína.

Přestože bývá mikrobiologie řazena mezi tzv. laboratorní obory, právě její výsledky rozhodujícím způsobem ovlivňují prognózu zdravotního stavu pacienta. Ty nejenomže vedou k identifikaci infekčního agens, ale poukazují i na možný průběh onemocnění, na způsob přenosu infekce a na cílenou terapii pacienta. A v tom je její nezastupitelnost ve zdravotnictví.

Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.