Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví ve své historii vždy reagoval na společenskou poptávku a snažil se reflektovat významné změny a vývoj nejen v lékařské vědě, ale i ve společnosti. Jednou z nepochybně významných změn je stárnutí populace, zvyšující se počet lidí s omezenou soběstačností a potřeba zajistit kvalitní a odbornou lékařskou péči také v prostředí i v institucích, kde tito lidé žijí. V roce 2009 byl Ministerstvem zdravotnictví ČR zřízen certifikovaný kurz Medicína dlouhodobé péče a v roce 2010 byl vzdělávací program schválen akreditační komisí. IPVZ na tuto skutečnost reagoval bez prodlení a dne 1. 11. 2011 vznikla katedra oborů dlouhodobé péče, později katedra medicíny dlouhodobé péče. Cílem vzdělávání v tomto oboru je „dosažení takového stupně teoretických znalostí, praktických dovedností a postojů, aby byl specialista v medicíně dlouhodobé péče schopen poskytnout adekvátní péči pacientům s komplexní zdravotně sociální problematikou, vzniklou zejména v důsledku chronických či protrahovaných onemocnění a omezené soběstačnosti, dále aby byl schopen posoudit soběstačnost, zdravotní stav i sociální situaci pacienta, navrhnout a zajistit adekvátní postupy a preventivní opatření a indikovat další služby“. Specialista musí být schopen poskytovat činnosti v lůžkových, ale i v ambulantních zařízeních a zároveň využít znalosti v komunitních službách, kde by měl fungovat jako konzultant sociálních služeb, při posuzování soběstačnosti či plánování potřeb, služeb. Celková délka přípravy v tomto oboru byla jeden rok, do přípravy mohli být zařazeni lékaři se specializovanou způsobilostí v některém z klinických oborů. Specializační příprava zahrnovala jak povinné stáže na relevantních odděleních (dlouhodobá péče, geriatrie, rehabilitace a neurologie), tak blokovou výuku dle studijního programu. Závěrečná zkouška probíhala formou diskuse a prezentace závěrečné práce. Vzdělávací program se těšil zájmu a častým dotazům lékařů, nicméně do značné míry limitujícím faktorem byla požadovaná délka programu včetně povinných stáží, která de facto znamenala dlouhodobou nepřítomnost na pracovišti. Proto jsme uvítali možnost přípravy funkčního kurzu, na níž v současné době pracujeme a vytváříme jednotlivé moduly, které se v rámci prvních let studijního programu osvědčily. Jedná se zejména o problematiku funkčního hodnocení, hodnocení kognitivních funkcí u pacientů vyššího věku, o léčbu a management demence, o forenzní úskalí dlouhodobé péče a péče o pacienty s demencí, o otázky rehabilitace v dlouhodobé péči, patří sem problematika cévních mozkových příhod, chronická kardiovaskulární onemocnění, diabetes a jeho komplikace v dlouhodobé péči a další. Pozornost bude věnována také týmové spolupráci, komunikaci a zejména otázkám kvality dlouhodobé péče. Vedoucí katedry medicíny dlouhodobé péče je doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Současní i předchozí pracovníci katedry se zabývali sociální gerontologií (Mgr. Petr Wija, Ph.D., Mgr. Karin Aloma), klinickou farmacií (Mgr. Pavla Lerchová). S katedrou spolupracují četní externí spolupracovníci a odborníci, například doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D., doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D., doc. MUDr. Roman Jirák, CSc., z 1. LF UK, prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., ze 3. LF UK, prim. MUDr. Božena Jurašková z LF Hradec Králové a další. Kazuistickými sděleními a tématy vlastního odborného zájmu přispívají v přednáškách a diskusích i mladší kolegové z různých pracovišť komunitní, následné a dlouhodobé péče a praktičtí lékaři. Kromě výukové činnosti má katedra medicíny dlouhodobé péče IPVZ také velmi čilé mezinárodní vztahy, například s AMDA (Americkou společností pro medicínu postakutní a dlouhodobé péče, původně American Medical Directors Association). Prezidentka této asociace přednášela na jednom ze setkání další významné sítě, do které je katedra zapojena. Jedná se o ELTECA (Exchange of Experience in Long‑Term Care Medicine), která sdružuje zájemce o problematiku medicíny postakutní a dlouhodobé péče zejména z Evropy. Docentka I. Holmerová je členkou užšího vedení Special Interest Group Nursing Home Medicine EUGMS (European Geriatric Medicine Society) a v současné době předsedá organizaci Alzheimer Europe, která se i díky ní v poslední době více zabývá právě kvalitou péče o lidi s demencí, kteří žijí v institucích. Katedra spolupracuje s odbornými společnostmi, zejména s Českou gerontologickou a geriatrickou společností ČLS JEP.

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Literatura:

  • Medicína dlouhodobé péče – vzdělávací program katedry. Věstník MZ 2009, částka 10, a Věstník MZ 2015, částka 8.
  • Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v platném znění.