Je vyžadována podpora jazyka JavaScript

Některé stránky na tomto webu vyžadují podporu jazyka JavaScript. Váš webový prohlížeč jazyk JavaScript nepodporuje nebo jazyk JavaScript není povolen.

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k vašemu webovému prohlížeči.


Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPVZ

Motto: Centrem zájmu farmaceutů je pacient a jeho bezpečná farmakoterapie.

Postgraduální (dnes specializační) vzdělávání farmaceutů má u nás dlouholetou tradici. K celostátně organizovanému postgraduálnímu vzdělávání bylo možno přistoupit až po sjednocení zdravotní péče na začátku padesátých let. Povinnost vzdělávání byla zakotvena již ve vládním nařízení o lékárnících č. 44/1952 Sb.

Zpočátku vzdělávání řídilo přímo Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZ). V roce 1954 byly vydány směrnice o doškolování lékárníků. Cílem vzdělávání bylo vyrovnat rozdíly mezi vědomostmi starších lékárníků s dvouletým studiem farmacie a lékárníků s reformovaným čtyřletým a později pětiletým vysokoškolským studiem.

Roku 1957 byla založena v Ústavu pro doškolování lékařů samostatná katedra farmacie. Vedoucím byl jmenován doc. RNDr. PhMr. Svatopluk Marek. Během dalších let bylo možno atestovat ve třech základních oborech: ústavní lékárenství I. a II. stupně; farmaceutická technologie; farmaceutická analýza. Dále bylo možno atestovat ve třech nástavbových oborech. Od roku 1966 vedl katedru doc. RNDr. PhMr. Miroslav Salava.

„Koncepce lékárenství“, která definovala lékárenství jako základní obor farmacie, byla vydána roku 1979.

Od roku 1986 vedla katedru lékárenství prof. RNDr. Ludmila Kameníková, CSc. V roce 1991 byl jmenován vedoucím katedry doc. RNDr. Jiří Portych, CSc. Za doby jeho působení v souvislosti se vstupem do EU byly ustanoveny nové specializační obory (veřejné a nemocniční lékárenství, klinická farmacie), které měly tzv. společný základ. Bylo zavedeno zkoušení formou testů, což si vyžádalo vytvoření banky zkušebních otázek.

V letech 2007 až 2014 vedl Katedru lékárenství PharmDr. Petr Horák. Došlo k modernizaci náplně jednotlivých vzdělávacích akcí v rámci specializačních oborů nemocniční a veřejné lékárenství. Byla oslovena řada nových přednášejících z praxe, zejména ze spolupracujících nemocničních lékáren, kteří přinesli nová témata, pohled a zkušenosti předních odborníků. Jak obsah přednášek, tak i okruhy atestačních otázek a náplň praktických částí atestační zkoušky se přiblížily praxi. Zaměřily se na řešení konkrétních problémů práce lékárníků, ať již jde o více klinicky zaměřené oblasti, otázku přípravy a kontroly léčiv, nebo legislativního zakotvení a další regulace povolání farmaceuta. Došlo k rozvoji přípravy zvlášť náročných lékových forem, což se odrazilo i ve specializačním vzdělávání. Byly také modernizovány banky otázek používané při testech k ukončení společného základu a na závěr doplňující odborné praxe.

Česká nemocniční farmacie se také aktivně účastní projektu Evropské asociace nemocničních lékárníků, který vedl nejprve ke změně Evropské směrnice 2005/36/EC a poté v návaznosti k přípravě modelu Common Training Framework pro vzájemné uznávání specializace v nemocničním lékárenství v EU. Do tohoto projektu jsou zapojeni Dr. P. Horák a Dr. M. Heislerová.

Od 1. 1. 2015 se vedoucí katedry lékárenství stala PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. V roce 2017 byly novelou zákona č. 95/2004 Sb. stanoveny základní obory: praktické lékárenství a klinická farmacie, které navazují na základní lékárenský kmen. Obor nemocniční lékárenství se stal nástavbovým oborem spolu s obory: adiktologická péče v lékárně, farmaceutická péče pro geriatrické pacienty a farmakoekonomika.

Další rozvoj specializačního vzdělávání závisí na nových vzdělávacích programech jednotlivých oborů, na jejichž vydání nyní čekáme.

Další významné osobnosti, které se zasloužily o formování specializačního vzdělávání farmaceutů, jsou doc. RNDr. PhMr. Svatopluk Marek; RNDr. PhMr. Sylva Macková; RNDr. PhMr. Miroslav Salava; RNDr. PhMr. Jaroslav Děták; RNDr. PhMr. Ing. Antonín Libický; prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., Dr.h.c.; prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc.; PharmDr. Helena Rotterová, MBA; RNDr. Jana Střítecká; PharmDr. Vladimír Holub; PharmDr. Marcela Pancová a další.

Závěrem je nutno připomenout, že pro praktickou výuku a pořádání atestačních zkoušek se osvědčila spolupráce s jednotlivými (především nemocničními) lékárnami ve FN Motol, FN u sv. Anny v Brně, Masarykova onkologického ústavu v Brně, FN Plzeň, Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, FN Hradec Králové, FN Ostrava, Slezské nemocnici v Opavě a dalšími. Těmto pracovištím a jejich vedoucím lékárníkům a všem kolegům, kteří se na zajištění výuky a zkoušek podílejí, patří velký dík. Při počtu 150 až 200 atestantů za rok by nebylo bez jejich významného přispění možné toto množství zvládnout. Specializace farmaceutů je nezbytný předpoklad dalšího rozvoje jednotlivých oborů.

PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D.